Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.8.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

DIR.6220.8.2021.MR

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną,
na terenie działki nr 577/2 położonej w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody
w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

 1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.31.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.112.2021.MTW z dnia 31 maja 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni
  w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą
  w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
 3. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.256.2021.AJ.2 z dnia 22 lipca 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji
  i eksploatacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych:
  1. Z zagospodarowania wykluczyć południowo-zachodnią część działki, stanowiącą podmokłą łąkę oraz występujące w centrum działki zadrzewienia.
  2. Zaplecze budowy oraz stacje transformatorowe zlokalizować na powierzchniach uszczelnionych, w oddaleniu od obszarów podmokłych oraz terenów zadrzewionych
   i zakrzewionych.
  3. Prace realizacyjne rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków oraz rozrodczym i migracyjnym płazów lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa oraz herpetologa i wykluczeniu obecności zwierząt w miejscu realizacji prac.
  4. W przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności herpetofauny (marzec-październik), wzdłuż obszaru podmokłego, zastosować tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne – płotki lub siatkę o drobnych oczkach np. 5 x 5 mm o wysokości około 40 cm, w celu umożliwienia wejścia płazów na teren inwestycyjny.
  5. W trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich regularne przeglądy pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt, należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji.
  6. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, stacje transformatorowe należy wyposażyć w szczelne misy olejowe, które w przypadku awarii pomieszczą całą objętość oleju zawartego w transformatorze.
  7. Planowane ogrodzenie wokół terenu przedsięwzięcia należy wykonać w taki sposób, aby umożliwić migrację małych zwierząt przez teren zajęty pod instalację, poprzez pozostawienie przerwy o wysokości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.
  8. W przypadku koszenia terenu farmy, pierwsze koszenie roślinności należy wykonać po 15 czerwca. Koszenie we wcześniejszym terminie jest możliwe po przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzania lęgów przez ptaki. W celu umożliwienia opuszczenia terenu inwestycyjnego przez drobną faunę koszenie roślinności należy prowadzić od centralnej części farmy w kierunku jej brzegów.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 29.07.2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29 07 2021 09 41 53 8.2021 zawiadomienie-obwieszczenie (PDF, 919.73Kb) 2021-07-29 09:41:53 17
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
29 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
29 lip 2021, godz. 09:41

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
29 lip 2021, godz. 09:41