Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie z dnia 27 września 2022 r. o wydanej w dniu 27 września 2022 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.8.2022.MRK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie w dniu 28 września 2022 r. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji.

Chojna, dnia 27 września 2022 r.

DIR.6220.8.2022.MRK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Chojna w dniu 27 września 2022 r. wydał decyzję nr DIR.6220.8.2022.MRK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej,
44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
z dokumentacją sprawy, a także udostępnia od dnia 28 września 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Osoby, którym przysługuje status strony, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej 4, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.15 do 15.15.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Chojna, dnia 27 września 2022 r.

DIR.6220.8.2022.MRK

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana P…. T……….. oraz Pana M……. T………., w imieniu których jako pełnomocnik działa Pan A……… C…….. oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie,

 1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”.
 1. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, z ograniczeniem w godzinach wieczornych, dbać o właściwą organizację robót, wyłączać silniki maszyn i urządzeń, które nie pracują w danej chwili;
 2. nie dopuszczać do zawodnienia wykopów; zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne służące do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa czy płynów eksploatacyjnych; w przypadku rozlewu substancji niebezpiecznej, zanieczyszczony grunt należy zebrać, a następnie przekazać uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia;
 3. niezbędne wykopy kontrolować pod kątem możliwości wpadania do nich drobnych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je poza miejsce realizacji inwestycji.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2022 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 11 sierpnia 2022 r., Pan P…. T…….. i Pan M…… T………, w imieniu których jako pełnomocnik działa Pan A……… C…….., wystąpili do Burmistrza Gminy Chojna z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono dokumenty wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 ooś.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Chojna.

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem nr DIR.6220.8.2022.MRK z dnia 16 sierpnia 2022 r., Burmistrz Gminy Chojna, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieścił w publicznie dostępnym wykazie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie informację o wpływie ww. wniosku oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. Burmistrz Gminy Chojna zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego. Zawiadomienie zostało wysłane do pełnomocnika inwestorów oraz (biorąc pod uwagę fakt, że liczba stron postępowania przekraczała 10) zostało podane do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu.

Organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismami nr DIR.6220.8.2022.MRK z dnia 16 sierpnia 2022 r., działając na podstawie art. 64 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.40.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.146.2022.AG z dnia 24 sierpnia 2022 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25 sierpnia 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr WONS.4220.345.2022.MM z dnia 30 sierpnia 2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie poniższe istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 1. prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, z ograniczeniem
  w godzinach wieczornych, dbać o właściwą organizację robót, wyłączać silniki maszyn i urządzeń, które nie pracują w danej chwili;
 2. nie dopuszczać do zawodnienia wykopów; zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne służące do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa czy płynów eksploatacyjnych;
  w przypadku rozlewu substancji niebezpiecznej, zanieczyszczony grunt należy zebrać,
  a następnie przekazać uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia;
 3. niezbędne wykopy kontrolować pod kątem możliwości wpadania do nich drobnych zwierząt,
  a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je poza miejsce realizacji inwestycji.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Gminy Chojna w dniu 01 września 2022 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową dróg wewnętrznych oraz podziałem nieruchomości”.

Organ w zawiadomieniu poinformował również o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji, wskazując jednocześnie termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało wysłane do pełnomocnika inwestorów oraz podane do wiadomości stronom postępowania w formie publicznego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie.

 W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ooś, jej uzasadnienie, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przesądziły następujące kryteria:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o powierzchni zabudowy do 150 m2 każdy i 44 budynków gospodarczo-garażowych o powierzchni zabudowy do 70 m2 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową dróg wewnętrznych. Przedsięwzięcie obejmuje również podział nieruchomości na poszczególne parcele, które stanowić będą odrębne działki ewidencyjne.

W ramach planowanej inwestycji powstaną także miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów, zjazdy z terenów poszczególnych posesji na drogi wewnętrzne, zjazd z drogi wewnętrznej na drogę powiatową, a także obiekty małej architektury i ogrodzenie działek.

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w północnej części miasta Chojna (obręb 1), w granicach działek nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 5,0230 ha i zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków stanowi głównie grunty orne III klasy bonitacyjnej gleb.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycyjny bezpośrednio graniczy z polami uprawnymi, a także od wschodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i od południa – z publiczną drogą powiatową oraz terenem rolnym obejmującym częściowo grunty orne, pastwisko i nieużytek.

Działki inwestycyjne położone są poza:

 • obszarami wodno-błotnymi,
 • obszarem zagrożenia powodziowego,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • strefami ochronnymi ujęć wód.

Budynki wybudowane zostaną zgodnie z indywidualnymi projektami inwestorów, którzy nabędą działki powstałe w wyniku planowanego podziału nieruchomości i uzyskają stosowne zgody oraz pozwolenia.

Działki inwestycyjne zostaną także zagospodarowane poprzez utwardzenie terenów wokół budynków oraz założenie terenów zieleni niskiej i wysokiej.

Dopuszcza się również częściowe lub pełne podpiwniczenie budynków oraz posadowienie budynków gospodarczo-garażowych w jednej bryle z budynkiem zasadniczym.

Przed przystąpieniem do sprzedaży nowo wydzielonych parceli, inwestorzy planują wykorytowanie wierzchniej warstwy gruntu oraz zorganizowanie drogi o nawierzchni przepuszczalnej, zebrana warstwa humusu zostanie rozplantowana w granicach terenu inwestycyjnego.

W drogach wewnętrznych poprowadzone zostaną media, które następnie będą przyłączane do każdego z nowo powstających budynków.

W budynkach zastosowane zostaną niskoemisyjne systemy grzewcze, zgodne z indywidualnymi preferencjami nabywców nieruchomości i normami określonymi w polskim prawodawstwie.

Gospodarka odpadami realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycyjnym zostanie utworzony plac budowy oraz zapewnione zaplecze socjalne dla pracowników wyposażone w szczelne, przenośne toalety typu Toi-Toi, które będą regularnie opróżniane przez wynajęty serwis.

Na tym etapie zakłada się zużycie około 150 m3 wody na jeden budynek, która wykorzystywana będzie do rozrabiania zaprawy przy budowie fundamentów, ścian oraz podpór, filarów itp. Do czasu zrealizowania sieci wodociągowej, woda wykorzystywana w celach budowlanych dowożona będzie beczkowozem. Pracownikom budowy zapewniona zostanie woda butelkowana.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ścieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Tymczasowo planuje się stosowanie typowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, posiadających aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.

Zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wody opadowe i roztopowe zostaną zagospodarowane na własnym terenie nieutwardzonym i będą wsiąkać do gruntu w sposób naturalny – infiltracja. Dopuszcza się również realizację zbiorników na wody opadowe.

Energia elektryczna doprowadzona zostanie z sieci na warunkach gestora.

Podczas budowy nastąpi okresowy wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, którego źródłem będzie sprzęt wykorzystywany do prac budowlanych i środki transportu. Będą to emisje niezorganizowane, a ich oddziaływanie ustanie po zrealizowaniu inwestycji.

Ze względu na niewielką odległość od terenu objętego zabudową jednorodzinną, czas wykonywania prac związanych z użyciem maszyn i urządzeń emitujących uciążliwy hałas należy ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, z ich zminimalizowaniem w godzinach wieczornych. Należy także zapobiegać nakładaniu się oddziaływań i wyłączać silniki maszyn niepracujących w danej chwili.

W fazie realizacji inwestycji, roboty ziemne związane będą z wykonywaniem wykopów pod obiekty kubaturowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Wykopy zostaną zabezpieczone przed zawaleniem się oraz przed napływem wody gruntowej, a także przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, które jak wskazuje inwestor, w przypadku uwięzienia zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji. Ewentualne masy ziemne będą składowane
w wydzielonym miejscu na placu budowy, a w późniejszym etapie posłużą do ukształtowania i ewentualnego wyrównania terenu.

Etap ten związany będzie również z powstaniem odpadów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy tymczasowo magazynować w sposób selektywny w wyznaczonym do tego miejscu, w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego, np. w kontenerach, po czym przekazać je właściwym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleby podczas prowadzonych wykopów - poprzez wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i urządzeń, których elementy mogą ulec awarii.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego należy nie dopuszczać do zawodnienia wykopów, a zaplecze budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne służące do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa i substancji niebezpiecznych.

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej wykonawca prac obowiązany jest niezwłocznie zebrać zanieczyszczony grunt, a następnie przekazać go do unieszkodliwienia.

Biorąc pod uwagę charakter i przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że nie będzie ono miało negatywnego wpływu na klimat.

Rozpatrywany teren znajduje się w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, poza występowaniem form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz poza przebiegiem korytarzy ekologicznych.

Biorąc pod uwagę charakter analizowanego terenu należy stwierdzić, że nie stanowi on terenu szczególnie cennego pod względem przyrodniczym. W obrębie działek inwestycyjnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują siedliska przyrodnicze, zadrzewienia/zakrzaczenia oraz miejsca dogodne do bytowania chronionych gatunków fauny.

Realizacja inwestycji w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego nie wpłynie na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe parku, którego granica jest zlokalizowana w odległości około 2,50 km.

W wyniku realizacji inwestycji, przekształceniu ulegnie fragment dotychczas niezagospodarowanego terenu, zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie drogi i istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja inwestycji doprowadzi do wypełnienia otwartej przestrzeni wpisującej się w krajobraz zabudowy miejskiej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko.

Oddziaływanie zamykające się w granicy terenu inwestycyjnego wyklucza możliwość kumulacji oddziaływań na poszczególne elementy środowiska z innymi przedsięwzięciami.

Teren objęty postępowaniem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600023191859 – Rurzyca od źródeł do Kalicy oraz w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600023.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie na potencjał ekologiczny JCWP w rozbiciu na poszczególne jego elementy oraz na jej stan chemiczny, jak również nie wpłynie na stan chemiczny i ilościowy JCWPd. Przedmiotowa inwestycja zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

Planowana inwestycja położona jest:

 • poza strefami ochronnymi ujęć wód,
 • poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
 • poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIII/376/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., na części powierzchni działek występują obszary objęte ochroną archeologiczną – strefa „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, w granicach której obowiązuje prowadzenie obserwacji archeologicznej w formie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w przypadku wykonywania prac ziemnych.

Na rozpatrywanym terenie nie znajdują się zabytki chronione oraz pomniki przyrody.

Usytuowanie przedsięwzięcia, jak również zakres planowanych prac, wyklucza aspekt oddziaływań mogących posiadać charakter transgraniczny.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, umożliwiono im czynny udział w każdym etapie postępowania.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria, Burmistrz Gminy Chojna nie stwierdził ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie,
  za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa
  w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w punkcie
  4 pouczenia, następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ooś.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami).

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora 1
 2. Pełnomocnik inwestora 2
 3. Strony postepowania – zgodnie z art. 49 kpa
 4. DIR a/a

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. W związku z tym, decyzję otrzymuje:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej  w wysokości 205 zł  oraz 2 x 17 zł za pełnomocnictwa

 

Załącznik do Decyzji Burmistrza Gminy Chojna

nr DIR.6220.8.2022.MRK z dnia 27 września 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 44 budynków gospodarczo-garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową dróg wewnętrznych oraz na podziale nieruchomości oznaczonych jako działki nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 i nr 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położone w obrębie 1 miasta Chojna.

Działki powstałe w wyniku planowanego podziału przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz z zabudową gospodarczo-garażową, natomiast wyodrębnione drogi wewnętrzne będą zapewniać nowo wydzielonym działkom dostęp do drogi publicznej.

Działki inwestycyjne nr 30/2, 30/3, 30/4 i 30/5 oraz 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 usytuowane są w centralnej części gminy Chojna oraz w północnej części miasta Chojna i posiadają następującą powierzchnię
i klasuożytki:

Nr działki

Powierzchnia [ha]

Klasoużytek

Powierzchnia klasoużytku [ha]

30/2

0,7673

RIIIa

0,7673

30/3

0,8323

RIIIa

0,8323

30/4

0,5315

RIIIa

0,5315

30/5

0,3385

RIIIa

0,3385

49/2

0,6566

RIIIa

0,5158

RIIIb

0,0462

RIVa

0,0185

PsIII

0,0761

49/3

0,9607

RIIIa

0,6624

RIIIb

0,2770

RIVa

0,0213

49/4

0,5568

RIIIa

0,5369

PsIII

0,0199

49/5

0,3793

RIIIa

0,3240

PsIII

0,0553

Łączna powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 5,0230 ha. Pod planowane przedsięwzięcie przeznaczone zostaną całe rozpatrywane nieruchomości.

Aktualnie działki inwestycyjne stanowią pola uprawne, na których uprawiany jest rzepak. Analizowane nieruchomości nie są zadrzewione, w związku z czym nie zajdzie potrzeba wycinki drzew i krzewów.

Obszar inwestycyjny bezpośrednio graniczy z polami uprawnymi, a także od wschodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i od południa – z publiczną drogą powiatową oraz terenem rolnym obejmującym częściowo grunty orne, pastwisko i nieużytek.

Najbliżej zlokalizowany budynek mieszkalny znajduje się w odległości około 6,20 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Działki nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5 oraz nr 49/2, 49/3, 49/4 i 49/5 położone w obrębie 1 miasta Chojna znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na dalszym etapie, inwestorzy planują wydzielenie następujących nieruchomości:

Nr działki dzielonej

Powierzchnia działki dzielonej [ha]

Robocze oznaczenie nowo wydzielonych działek

Powierzchnia

nowo wydzielonych działek [ha]

Przeznaczenie

nowo wydzielonych działek

30/2

0,7673

A

0,0894

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

B

0,0894

C

0,0894

D

0,0844

E

0,0807

F

0,0800

G

0,0800

H

0,0800

I

0,0939

30/3

0,8323

J

0,0736

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

K

0,0736

L

0,0830

M

0,6021

przeznaczona pod drogę wewnętrzną

30/4

0,5315

N

0,0882

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

O

0,0854

P

0,0713

R

0,0751

S

0,0709

T

0,0705

U

0,0701

30/5

0,3385

W

0,1117

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

X

0,1124

Y

0,1143

49/2

0,6566

A’

0,0747

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

B’

0,1039

C’

0,4780

przeznaczona pod drogę wewnętrzną

49/3

0,9607

D’

0,1007

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

E’

0,1012

F’

0,0886

G’

0,0890

H’

0,0928

I’

0,0932

J’

0,0937

K’

0,0941

L’

0,0946

M’

0,1127

49/4

0,5568

N’

0,0910

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

O’

0,0877

P’

0,0877

R’

0,0891

S’

0,0978

T’

0,1031

49/5

0,3793

U’

0,0718

przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynków gospodarczo-garażowych

W’

0,0722

X’

0,1020

Y’

0,1332

W ramach planowanego przedsięwzięcia docelowo powstaną:

 1. 44 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy do 150 m2 każdy – łączna powierzchnia zabudowy wyniesie do 0,6600 ha;
 2. 44 budynki gospodarczo-garażowe o powierzchni zabudowy do 70 m2 każdy – łączna powierzchnia zabudowy wyniesie do 0,3080 ha;
 3. drogi wewnętrzne o powierzchni około 1,0801 ha zapewniające działkom budowlanym dojazd do drogi publicznej; łączna długość dróg wewnętrznych nie przekroczy 1 km;
 4. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne (tymczasowo ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych) i elektroenergetyczne;
 5. miejsca postojowe;
 6. miejsca gromadzenia odpadów;
 7. zjazdy z terenów poszczególnych posesji na drogi wewnętrzne;
 8. zjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną;
 9. obiekty małej architektury;
 10. ogrodzenie działek.

Działki inwestycyjne zostaną także zagospodarowane poprzez utwardzenie terenów wokół budynków oraz założenie terenów zieleni niskiej i wysokiej.

Dopuszcza się również częściowe lub pełne podpiwniczenie budynków oraz ulokowanie budynków gospodarczo-garażowych w jednej bryle z budynkiem zasadniczym.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań
na poszczególne elementy środowiska. Oddziaływanie zamykające się w granicy terenu inwestycyjnego wyklucza możliwość kumulacji oddziaływania na poszczególne elementy środowiska z innymi przedsięwzięciami.

W związku z planowaną inwestycją, przewiduje się wykorzystanie następujących zasobów:

Etap realizacji przedsięwzięcia:

 • Zakłada się zużycie około 150 m3 wody na jeden budynek, która wykorzystywana będzie do rozrabiania zaprawy przy budowie fundamentów i ścian oraz podpór, filarów itp.
  Do czasu zrealizowania sieci wodociągowej, woda wykorzystywana w celach budowlanych dowożona będzie beczkowozem. Pracownikom budowy zapewniona zostanie woda butelkowana.
 • Niezbędna będzie również energia elektryczna, służąca do zasilania elektronarzędzi wykorzystywanych podczas budowy. Zapotrzebowanie w energię elektryczną do budowy budynków szacuje się na około 22000 kWh.
 • Do budowy obiektów niezbędne będzie również zużycie paliw płynnych, przede wszystkim oleju napędowego, stanowiącego źródło energii maszyn budowlanych i środków transportu, pracujących podczas budowy.

Szacuje się następujące jednostkowe zużycie paliw:

  • koparko – ładowarka: około 7 l/m-g,
  • spycharka gąsienicowa: około 10 l/m-g,
  • ciągnik z przyczepą: około 6 l/m-g,
  • samochód dostawczy: około 12 l/100 km,
  • agregat prądotwórczy: około 2l/m-g,
  • pilarka spalinowa: około 2 l/m-g,
  • kosiarka spalinowa: około 2 l/m-g.
 • W fazie realizacji niezbędne będą materiały drewniane (krokwie, belki, łaty, deski), metalowe (pręty zbrojeniowe, drut, kotwy, kątowniki, ceowniki, płaskowniki, rury, blacha, siatka, gwoździe, kable, itp.), materiały z tworzyw sztucznych (rury PCV, materiały ocieplające i izolacyjne, farby, wyroby szklane, itp.). W większości stosowane będą gotowe elementy, tj. stolarka drzwiowa i okienna, płyty gipsowe oraz materiały – cegły, bloczki, cement, wapno itp. Szczegółowa ilość i rodzaj materiałów zostanie określona na podstawie projektów budowlanych poszczególnych budynków.
 • Urobek gruntu pozyskany podczas budowy budynków zostanie rozplantowany w celu wyrównania terenu.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia:

 • Szacuje się, że zużycie wody wyniesie 3 m3/miesiąc/1 domownika. Przy założeniu, że każdy budynek mieszkalny będzie zamieszkiwany przez 4 osoby, miesięczne zużycie wody będzie kształtowało się na poziomie około 12 m3/budynek. Dla planowanej inwestycji, szacowane miesięczne zużycie wody wyniesie zatem 528 m3.
 • Orientacyjną ilość ścieków przyjęto na poziomie szacowanego zużycia wody.
 • Zgodnie z szacunkami, przeciętny czteroosobowy dom jednorodzinny w Polsce zużywa w ciągu roku około 4200 kWh energii elektrycznej. Przeliczając ten wynik przez liczbę planowanych budynków mieszkalnych, przekłada się to na 184 800 kWh rocznie.
 • Podczas eksploatacji budynków, zużycie paliw płynnych będzie niezbędne do  napędzania środków transportu pracującego przy dowozie ludzi, materiału opałowego, żywności, wyposażenia budynków, materiałów do remontu budynków i innych niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego. Ilość zużytych na ten cel paliw jest trudna do określenia.
 • Zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania domu może wynosić od 80 do 150 kWh/m2 powierzchni ogrzewanej budynku. Dla domu o powierzchni grzewczej 140 m2, budowanego według aktualnych standardów, można zatem określić następujące zapotrzebowanie: 140 m2 x 100 kWh/m2 = 14 000 kWh/rok.
 • W fazie eksploatacji, wykorzystywane będą butle gazowe do kuchni. Szacuje się zużycie do około 44 butli miesięcznie.

Podczas budowy nastąpi okresowy wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, którego źródłem będzie sprzęt wykorzystywany do prac budowlanych i środki transportu. Będą to emisje niezorganizowane, a ich oddziaływanie ustanie po zrealizowaniu inwestycji.

Ze względu na niewielką odległość od terenu objętego zabudową jednorodzinną, czas wykonywania prac związanych z użyciem maszyn i urządzeń emitujących uciążliwy hałas zostanie ograniczony wyłącznie do pory dziennej, z ich zminimalizowaniem w godzinach wieczornych. Aby zapobiegać nakładaniu się oddziaływań, wyłączane będą także silniki maszyn niepracujących w danej chwili.

W fazie realizacji inwestycji, roboty ziemne związane będą z wykonywaniem wykopów pod obiekty kubaturowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Wykopy zostaną zabezpieczone przed zawaleniem się oraz przed napływem wody gruntowej, a także przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, które w przypadku uwięzienia zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji. Ewentualne masy ziemne będą składowane w wydzielonym miejscu na placu budowy, a w późniejszym etapie posłużą do ukształtowania i ewentualnego wyrównania terenu.

Etap ten związany będzie również z powstaniem odpadów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami będą tymczasowo selektywnie magazynowane w wyznaczonym do tego miejscu, w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego, np. w kontenerach, po czym będą przekazywane właściwym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleby podczas prowadzonych wykopów - poprzez wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i urządzeń, których elementy mogą ulec awarii. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego nie będzie się dopuszczać do zawodnienia wykopów, a zaplecze budowy wyposażone zostanie w materiały sorpcyjne służące do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa i substancji niebezpiecznych. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej wykonawca prac obowiązany będzie niezwłocznie zebrać zanieczyszczony grunt, a następnie przekazać go do unieszkodliwienia.

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, według kryteriów zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138).

Zastosowanie nowoczesnej technologii budowy domów jednorodzinnych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej będzie miało na celu zapobieżenie ewentualnym zakłóceniom w funkcjonowaniu urządzeń oraz zminimalizowanie ryzyka zaistnienia sytuacji awaryjnych, co przełoży się na ochronę zdrowia i życia ludzi oraz na nikłe ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

Obecne budownictwo jednorodzinne uwzględnia lokalne uwarunkowania, w tym możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych na danym terenie. Ponadto teren inwestycyjny usytuowany jest poza obszarami, które sprzyjałyby zaistnieniu katastrofy naturalnej.

W przypadku projektowanej inwestycji, w wyniku wystąpienia stanu awaryjnego, może nastąpić zagrożenie spowodowane m. in. przez:

 • pęknięcie lub załamanie połaci dachowej pod naporem grubej warstwy śniegu,
 • uszkodzenie lub rozszczelnienie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • wypadki na terenie budowy związane ze środkami transportu materiałów budowlanych
  i surowców, które mogą spowodować wycieki z pojazdów do gruntu,
 • nieprzewidywalne zjawiska meteorologiczne,
 • pożary i inne nieprzewidywalne zdarzenia.

W celu ograniczenia możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych przewiduje się wdrożenie następujących działań:

 • systematyczne usuwanie warstwy śniegu z połaci dachu, czyszczenie dachu z liści i innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody,
 • zapewnienie dróg dojazdowych do placów budowy i miejsc magazynowania,
 • zastosowanie uszczelnień wykonanych z materiałów niepalnych i odpornych na działanie czynników zewnętrznych,
 • stały monitoring i kontrola stanu technicznego obiektów i urządzeń,
 • eliminacja lub minimalizacja zastosowania w instalacjach elementów korodujących;
 • odpowiednie wykonanie i zapewnienie szczelności rurociągów i zaworów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • odpowiednie przeszkolenie obsługi wykonującej obiekty budowlane w zakresie czynności eksploatacyjnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych powstawać będą odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2020 r., poz. 10) w większości zakwalifikowane będą do grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) oraz odpady komunalne z zaplecza budowy (20 03 01).

Firma zajmująca się wykonaniem robót budowlanych będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady,
a tym samym będzie zobowiązana przekazać wytworzone odpady do podmiotów posiadających decyzję w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.

Na etapie budowy wymagana będzie kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami. Materiały budowlane powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi stratami lub zamakaniem (powstawaniem odcieków).

Do obowiązków wykonawcy robót będzie należało m. in.:

 • gromadzenie powstających odpadów w sposób selektywny w pojemnikach usytuowanych
  w wyznaczonym miejscu na placu budowy,
 • zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie budowy,
 • zapewnienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz do ich maksymalnego gospodarczego wykorzystania,
 • zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych w sposób uwzględniający wymogi ochrony środowiska oraz warunki BHP i PPOŻ.

Szacuje się, że w fazie realizacji inwestycji, wytworzonych zostanie do około 8800 kg odpadów.

W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane rodzaje odpadów, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

15 01 03

opakowania z drewna

15 01 04

opakowania z metali

17 01 02

gruz ceglany

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 82

inne niewymienione odpady

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 04 05

żelazo i stal

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 03 01

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Gromadzenie odpadów i ich segregacja będzie realizowane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

Przewiduje się, że z terenu całego planowanego osiedla domów jednorodzinnych wytwarzanych będzie około 44 ton odpadów komunalnych rocznie.

W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane rodzaje odpadów, jakie powstaną w fazie eksploatacji inwestycji:

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

20 01 01

papier i tektura

20 01 02

szkło

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

odzież

20 01 11

tekstylia

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

tworzywa sztuczne

20 01 40

metale

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
28 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
29 wrz 2022, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
29 wrz 2022, godz. 12:06