Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie

Zarządzenie Nr 62/2023BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1 i art. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) oraz § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, 74- 500 Chojna,

2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 74-500 Chojna,

3) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,

4) Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, 74-500 Chojna.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursów zostanie zamieszczona na:

1) tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4,

2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie,

3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 62/2023
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 15 marca 2023 r.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, 74- 500 Chojna,

2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 74-500 Chojna,

3) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10,  74-500 Chojna,

4) Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, 74-500 Chojna.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), w szczególności w art. 63 ust. 6 oraz przepisów wykonawczych

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2. ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4. uzyskał/a:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5. posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym,

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7. nie był/a prawomocnie ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym w nauce oraz że nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie dyscyplinarne,

8. nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10. nie był/a karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm),

11. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył/a studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. osoba niebędąca nauczycielem, która:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5. spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 pkt 5-10,

6. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672), ukończył/a studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego,

7. ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3. 1.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 854 ), spełniający wymagania określone w poz. I ust. 1 pkt 1- 3 oraz 5-10,

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub,

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązków świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 854),

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo staż pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w poz. I ust. 1 pkt 3; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,

6) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko;

- datę i miejsce urodzenia;

-obywatelstwo;

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

7) w przypadku cudzoziemca – poświadczona za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 672) – w przypadku cudzoziemca lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 342)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane, w przypadku składania kopii – powinny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 „ NIE OTWIERAĆ - Konkurs - nazwa szkoły ”,

w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 14:00 na adres:

Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (parter pokój nr 2).

IV. Decydujący jest termin wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę w postaci elektronicznej należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Chojnie: 6u96c5hmwj, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Gminy Chojna - Urząd Miejski ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i Wigury 10, Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, e-mail: info@chojna.pl

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@chojna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w związku z przepisami m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

5. Pani/Pana dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane komisji konkursowej, dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. W zakresie danych wymagających zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej. Podanie ewentualnych danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Kotlińska

Data wytworzenia:
15 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
15 mar 2023, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
15 mar 2023, godz. 11:54