Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o podjęciu w gminie Trzcińsko-Zdrój uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na podstawie, którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Chojna, dnia 12 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o podjęciu w gminie Trzcińsko-Zdrój uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały nr LVII/463/2023 z dnia 25.08.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Stołeczna, Strzeszów, Tchórzno, w gminie Trzcińsko-Zdrój.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) Gmina Chojna stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Trzcińska-Zdrój z dnia 04.09.2023 roku osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się przedmiotowego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: um@trzcinsko-zdroj.pl.

Burmistrz Trzcińska-Zdrój poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 19.09.2023 roku o godzinie 13:00, odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Dyskusja odbędzie się zarówno w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, jak i w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie internetowej Gminy Trzcińsko-Zdrój w zakładce „Aktualności”, pod adresem https://trzcinsko-zdroj.pl/aktualnosci/.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się przedmiotowego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Trzcińska-Zdrój.

Burmistrz Gminy Chojna  
mgr Barbara Rawecka

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Nikola Wajmirowska

Data wytworzenia:
12 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
12 wrz 2023, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
12 wrz 2023, godz. 08:32