Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy

Chojna, dnia 10.01.2023r.

DIR.7240.1.2023

Ogłoszenieo zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) Burmistrz Gminy Chojna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Chojna – Burmistrz Gminy Chojna, (ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna) organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chojna.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1433 ze zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1.

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Chojna, dla której Gmina Chojna jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1433 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U./S S126  02/07/2021  335282-2021-PL
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chojnie
  • Strona internetowa organizatora
 

Dz.U./S S243
16/12/2022
701004-2022-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:701004-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojna: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2022/S 243-701004
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ


I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Chojna
Krajowy numer identyfikacyjny: 858-17-26-144
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 4
Miejscowość: Chojna
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Sobczyński

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.chojna.pl/

I.2) Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4) Rodzaj właściwego organu

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, w tym dowozy szkolne na rok 2024 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna
Numer referencyjny: DIR.7240.1.10.2022

II.1.2) Główny kod CPV

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Chojna, powiat Gryfiński, województwo Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. (charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

II.2.7) Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia

Początek: 01/01/2024
Okres w dniach: 12

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje dodatkowe:

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/12/2022


16/12/2022S243
https://ted.europa.eu/TED


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 12:02