Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie on naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Chojna, dnia 20 marca 2023 r.

OR.2110.2.3.2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego  w Wydziale Inwestycji, Remontów i  Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie;
 6. co najmniej 3 letni staż pracy;
 7. znajomość przepisów z zakresu:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawy Prawo budowlane,
 5. ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 6. ustawy o drogach publicznych,
 7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w  sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
 1. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z drogownictwem lub realizacją inwestycji budowlanych;
 2. preferowane wykształcenie wyższe techniczne;
 3. podstawowa znajomość technologii wykonywania drogowych prac remontowych;
 4. podstawowa znajomość kosztorysowania robót budowlanych;
 5. podstawowa znajomość materiałów budowalnych;
 6. znajomość programów wchodzących w skład MS Office;
 7. prawo jazdy kat. B;
 8. umiejętność redagowania pism, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w  mowie i  piśmie, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 9. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, samodzielność pracy na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność, dokładność, operatywność, samodzielność w  podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całej sieci drogowej na  terenie administrowanym przez Gminę;
 2. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych gminnych, wewnętrznych i  zakładowych;
 3. opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych gminnych, wewnętrznych i zakładowych;
 4. rozpatrywanie wniosków, postulatów i skarg dotyczących stanu sieci drogowej oraz organizacji ruchu drogowego;
 5. sporządzanie i składanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na modernizację i remonty dróg gminnych;
 6. przygotowanie wykonawstwa robót w trybie zgodnym z zamówieniami publicznymi, organizowanie wykonawstwa oraz nadzór nad wykonaniem i jakością robót drogowych na  drogach i ulicach gminnych;
 7. nadzorowanie realizacji planów robót drogowych oraz udział w rozliczaniu wykonania planowanych zadań;
 8. uczestnictwo w odbiorach robót drogowych lub mostowych wykonywanych w ramach zadań własnych lub zadań zleconych na terenie gminy;
 9. ochrona dróg i stanu ich zadrzewienia;
 10. organizacja przygotowań do zimowego utrzymania, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów w zakresie współdziałania służb drogowych i  kolejowych w okresie zimy;
 11. współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentacji na roboty drogowe;
 12. ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo – kosztorysowych;
 13. wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów, rozwiązań komunikacyjnych w  aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych;
 14. kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej w zakresie technicznym i  estetycznym;
 15. nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzania ruchem na  drogach gminnych;
 16. współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontrolnymi;
 17. prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg gminnych i przejazdów kolejowych;
 18. dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie programów poprawy w tym zakresie;
 19. koordynacja w zakresie prowadzenia spraw zleconych utrzymania, remontów i modernizacji dróg innych Zarządców;
 20. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem ścieżek rowerowych na  terenie Gminy Chojna;
 21. nadzorowanie realizacji zadań zleconych podmiotom i instytucjom gminnym w zakresie bieżącego utrzymania dróg, ulic, chodników, terenów zielonych, koszy ulicznych, przystanków autobusowych;
 22. opiniowanie uzgodnień dokumentacji i projektów technicznych w zakresie związanym z  zajęciem pasa drogowego oraz ustalanie warunków zajęcia pasa drogowego;
 23. przygotowywanie projektów Uchwał na sesje Rady Miejskiej w zakresie drogownictwa;
 24. dokonywanie archiwizacji dokumentacji otrzymanej i wytworzonej na zajmowanym stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

 1. Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna;
 2. biuro mieści się na parterze budynku; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanych toalet;
 3. pełny wymiar czasu pracy.

Stanowisko pracy:

 1. praca z wykorzystaniem urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, fax, telefon), wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, mieszkańcami gminy Chojna  i instytucjami;
 2. wychodzenie (wyjazdy) w teren;
 3. sytuacje stresowe.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręczny podpis);
 2. życiorys – curriculum vitae (CV);
 3. kwestionariusz osobowy- kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem na  druku zamieszczony na stronie http://bip.chojna.pl w zakładce: „Oferty pracy – Dokumenty rekrutacyjne”;
 4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z  praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do  oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z  języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w  języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru;
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w  naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (wzory do  pobrania na stronie http://bip.chojna.pl zakładce: "Oferty pracy - Dokumenty rekrutacyjne").

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 marca 2023 r. godz. 1515 w siedzibie Urzędu Miejskiego – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Inne informacje

 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub  drogą elektroniczną, o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:
 1. aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na pracę na określonym stanowisku.
 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2022 r., poz. 530) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie  zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa wyżej, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 5. Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i  Zarzadzania Drogami - nr  telefonu 914141035 wew. 32.

 

Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Chojnie jest Burmistrz Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, tel. 91 414 10 35, e-mail: info@chojna.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@chojna.pl, tel. 91 414 12 95 wew. 53 lub listownie na adres podany w pkt 1.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26  czerwca 1974 Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Podanie niniejszych danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np.  wizerunek) przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na  możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj.  przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do cofnięcia zgody,
 7. prawo do przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do  wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

BURMISTRZ

mgr Barbara Rawecka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
20 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 mar 2023, godz. 08:11

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
20 mar 2023, godz. 08:12