Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postę

Chojna, dnia 2 sierpnia 2021 r.

DIR.6220.14.2021.MR

 

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 123, art. 124 i art. 107 § 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku PVE 179 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

postanawiam

 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.
 2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym
  z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami). W przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie, szczegółowo należy:
  1. Przedstawić charakterystykę przedsięwzięcia, uwzględniającą wszystkie elementy inwestycji, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
   1.  obecnego sposobu użytkowania terenu inwestycyjnego oraz terenu bezpośrednio sąsiadującego (np. teren użytkowany rolniczo pod zasiewy roślin, teren użytków zielonych, teren odłogowany, nieużytek, teren leśny, itp.) ze wskazaniem elementów środowiska przyrodniczego, takich jak: drzewa, skupiska drzew lub krzewów, tereny zadrzewione (z podaniem nazwy gatunków drzew i krzewów), oczka wodne, zbiorniki wodne;
   2. sposobu zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych elementów inwestycji, w tym m. in. ogrodzenia, stacji transformatorowych, przy uwzględnieniu występujących elementów środowiska przyrodniczego.

Powyższe zagadnienia powinny zostać przedstawione również w formie graficznej.

  1. Przedstawić (również w oparciu o wyniki aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej) analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym lokalne populacje stwierdzonych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Cedyńska PLB320017. Należy również załączyć wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiającej aktualny sposób wykorzystywania analizowanego terenu i jego sąsiedztwa przez zwierzęta, w tym ptaki (miejsca lęgowe i rozrodcze, żerowiska, miejsca bytowania i odpoczynku) oraz pokrycie szatą roślinną. Inwentaryzacja powinna zostać wykonana:
   1. przez doświadczonego specjalistę-przyrodnika, posiadającego w szczególności szeroką wiedzę w zakresie biologii, w tym ornitologiczną i botaniczną;
   2. z zastosowaniem przez obserwatora aktualnych wytycznych dla prowadzenia kontroli terenowych, w szczególności wybierając odpowiednie punkty obserwacyjne (zapewniające pełne pole widzenia terenu podlegającego inwentaryzacji oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, umożliwiające wskazanie sposobu wykorzystania terenu przez poszczególne gatunki) oraz stosując dostępne metody dokumentowania uzyskiwanych danych (szczegółowy opis, dokumentacja fotograficzna, naniesienie uzyskanych danych na mapę topograficzną), mających na celu określenie rzeczywistego sposobu wykorzystania terenu przez zwierzęta oraz pokrycia terenu szatą roślinną (z analizą przynależności zbiorowisk roślinnych do siedlisk przyrodniczych);
   3. w okresie wegetacyjnym oraz okresie pełnej aktywności ornitofauny, przy czym ilość wizyt terenowych powinna zostać dostosowana do aktualnie panujących warunków pogodowych.
  2. Przeanalizować wpływ realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na Cedyński Park Krajobrazowy oraz odnieść się do zakazów wskazanych w Rozporządzeniu Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2006 r. Nr 31, poz. 539, poz. 1637).
  3. Przedstawić analizę wariantową inwestycji, przy czym należy rozważyć wariant obejmujący rezygnację z zagospodarowania części terenu objętego inwestycją, np. poprzez znaczne odsunięcie powierzchni przeznaczonej pod panele fotowoltaiczne od granic elementów środowiska przyrodniczego stanowiących miejsce występowania chronionych gatunków zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych oraz/lub częściową rezygnację z zajęcia powierzchni przez panele.
  4. Wskazać opis działań oraz możliwych do zastosowania środków mających na celu zapobieganie, minimalizację negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, zarówno
   na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu występujących elementów środowiska przyrodniczego, stanowiących miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych.
  5. Przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, przy uwzględnieniu uwarunkowań hydrogeologicznych terenu i możliwości zaistnienia sytuacji awaryjnych i następnie wskazać przewidywane działania (zwłaszcza techniczne) mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań planowanej inwestycji na ten element środowiska, wraz
   z oceną skuteczności zastosowania tych działań.
  6. Graficznie i opisowo przedstawić lokalizację przedsięwzięcia w stosunku do innych istniejących bądź planowanych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie gminy Chojna i następnie przedstawić przewidywane skumulowane oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z innymi istniejącymi i planowanymi farmami fotowoltaicznymi w kontekście wpływu na krajobraz Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017, jak i na integralność i spójność obszarów Natura 2000. W analizie (uwzględniając wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej) należy odnieść się do powodowanej przez inwestycję utraty rozległych terenów rolnych wykorzystywanych przez zwierzęta, w tym ptaki.
  7. Przedstawić analizę w zakresie wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 16 czerwca 2021 r., PVE 179 Sp. z o. o. wystąpiła do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.  

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) i zaliczane jest także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem złożonego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust. 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1, ww. postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 9 lipca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem dotyczącym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś w postępowaniu uzyskano opinie:

 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie nr ZNS.9022.2.1.43.2021 z dnia 21 lipca 2021 r., w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
 2. Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZZŚ.4.4360.150.2021.JP z dnia 19 lipca 2021 r., zgodnie ze stanowiskiem którego nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
 3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4220.362.2021.KK z dnia 27 lipca 2021 r., który postanowił wyrazić stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy szczegółowo opisać, określić, przeanalizować lub przedstawić w przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazaną powyżej opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Burmistrz Gminy Chojna uznał, iż ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia i rodzaje możliwych do wystąpienia oddziaływań zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu pozwalającego na dokładne zdefiniowanie bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz określenia zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, a tym samym stwierdzenia, czy planowana inwestycja będzie mogła funkcjonować bez szkody dla środowiska.

Burmistrz Gminy Chojna, postanawiając o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, uwzględnił następujące przesłanki:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW (realizowanych w 42 etapach, do 1 MW każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 28,1363 ha, na którą składają się użytki gruntowe RIVb, RV, Lzr-PsIV, Lzr-PsV i Lzr-RIVb. Realizację farm fotowoltaicznych przewiduje się na powierzchni około 27 ha. W granicach obszaru inwestycyjnego znajdują się grunty orne, zadrzewienia na gruntach ornych i pastwiskach.

Teren inwestycyjny graniczy od strony zachodniej, północnej i południowej z obszarami leśnymi, wschodniej z rowem melioracyjnym porośniętym przez drzewa i krzewy i dalej z terenami użytków rolnych (ornych i trwałych użytków zielonych), na części których planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW (działka nr 118/3 obr. Wilkoszyce).

Teren, na którym znajduje się działka nr 116/5 położona w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna,
nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących elementów:

 • montaż paneli fotowoltaicznych w ilości do 189 000 sztuk,
 • inwerterów w ilości do 588 sztuk,
 • dtacji transformatorowych w ilości do 42 sztuk,
 • dróg wewnętrznych,
 • linii kablowych energetyczno – światłowodowych,
 • przyłącza elektroenergetycznego,
 • magazynów energii w ilości do 42 sztuk.

System fotowoltaiczny będzie montowany  na konstrukcji wolnostojącej, opierającej się na stalowych podporach wbijanych w podłoże bądź do wcześniej ułożonych w gruncie prefabrykowanych bloczków.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2006 r. Nr 31, poz. 539, poz. 1637) na terenie parku wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. Artykuł 3 ust. 1 pkt 8 ooś wskazuje, że w postepowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko następuje m. in. weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Powyższy stan formalnoprawny wskazuje, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest niezbędne.

Kolejną przesłanką wskazującą na konieczność sporządzenia raportu jest lokalizacja inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 wyznaczonego w celu ochrony populacji dziko żyjących ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz siedlisk warunkujących ich bytowanie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązują zapisy planu zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 7 maja 2014 r., poz. 1654), zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 27 października 2017 r., poz. 4304). Przedmiotami ochrony w ww. obszarze są następujące gatunki ptaków i ich siedliska: kania ruda, kania czarna, bielik, rybołów, żuraw, rybitwa czarna, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krakwa.

Zgodnie z danymi stanowiącymi materiał wyjściowy do opracowania ww. aktu prawa, sąsiedztwo terenu objętego inwestycją wykorzystywane jest przez rybołowa, który stanowi przedmiot w tym obszarze. Ponadto teren gruntów ornych zlokalizowanych na wschód od inwestycji oraz tereny podmokłe zlokalizowane w odległości około 200 m na północ od planowanego przedsięwzięcia stanowią dogodne warunki bytowania dla żurawia, stanowiącego również przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Dodatkowo, na terenie objętym przedsięwzięciem, obserwowana była kania ruda oraz orlik krzykliwy.

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 oraz jego zakres, należy się spodziewać, iż jego realizacja może spowodować bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych (głównie lęgowych przede wszystkim dla gatunków gniazdujących na ziemi), ich fragmentację i/lub modyfikację. Należy wskazać, iż budowa farm fotowoltaicznych wyłączając duże obszary z użytkowania rolniczego, może prowadzić do zmniejszenia zróżnicowania przestrzennego populacji niektórych ptaków. Ponadto, obok bezpośredniej utraty lub fragmentacji siedlisk, prowadzącej do opuszczenia miejsc gniazdowania, w związku z realizacją inwestycji może dojść do kolizji ptaków z panelami fotowoltaicznymi, przy próbie lądowania na panelach, które wskutek efektu odbicia lustrzanego będą imitowały taflę wody. W celu pełnego scharakteryzowania populacji ptaków występujących na terenie objętym inwestycją oraz w zasięgu jej oddziaływania, konieczne jest rozpoznanie terenowe w okresie lęgowym i dyspersji polęgowej, ale również w okresie ich sezonowych wędrówek (obejmujących okres migracji wiosennej i jesiennej), jak i zimowania. Powyższe powinno zostać wnikliwie przeanalizowane w raporcie.

Celem rzetelnego opisu środowiska przyrodniczego w zasięgu przewidywanego wpływu budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia określono szczegółowy zakres informacji, których pozyskanie uznano za niezbędne. Przedstawiono wymagania dotyczące prowadzenia badań przyrodniczych. Określono m. in. wymóg, aby opis środowiska został wykonany na podstawie aktualnych danych pozyskanych w trakcie badań terenowych, co powinno stanowić podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Dodatkowymi źródłami informacji na temat wyjściowego stanu środowiska powinny być m. in. dane literaturowe oraz dane pozyskane od właściwych urzędów. Celem inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji winno być ustalenie aktualnego składu gatunkowego i liczebności oraz miejsc występowania przedstawicieli poszczególnych gatunków oraz określenie funkcji, jakie spełnia obszar dla danych gatunków.

Inwentaryzacja powinna umożliwić sporządzenie wykazu siedlisk przyrodniczych i innych zbiorowisk roślinnych, a także gatunków roślin, których stanowiska zlokalizowane są na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania. W stosunku do fauny zobowiązano inwestora do prowadzenia aktualnych badań terenowych i uwzględnienia innych danych będących w posiadaniu inwestora, celem uzyskania jakościowej i ilościowej charakterystyki wykorzystywania terenu przez ptaki, płazy i inne gatunki zwierząt we wszystkich okresach ich rocznego cyklu życiowego.

W powyższych analizach należy uwzględnić fizyczne (usuniecie gleby i pokrywy roślinnej, wycinkę drzew i krzewów, przekształcenie, zniszczenie siedlisk, utworzenie bariery dla migracji i dyspersji organizmów itp.) oraz biologiczne (zmiany w obrębie populacji takie jak zmniejszenie liczebności, zmiana zagęszczenia, struktury, czy zwiększenie presji ze strony inwazyjnych gatunków obcych) skutki realizacji planowanej inwestycji. Określając istotność oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, należy uwzględnić trendy zmian w środowisku, wrażliwość danego gatunku/siedliska na negatywne oddziaływania, a także trendy zmian liczebności populacji gatunków, na które może wpływać planowana inwestycja.

Zwraca się uwagę na możliwość prowadzenia badań terenowych w oparciu o wypracowane dobre praktyki, przy uwzględnieniu poradników metodycznych, wytycznych oraz standardów (w tym przewodników metodycznych i wytycznych wydanych przez GIOŚ). W celu uzyskania wiarygodnych danych oraz umożliwienia ich weryfikacji, niezbędne jest podanie w raporcie szczegółowych informacji o zastosowanych metodach inwentaryzacji środowiska przyrodniczego.

W raporcie należy także odnieść się do zagrożenia związanego z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem inwazyjnych gatunków obcych fauny i flory, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. EU L. 317/35 z 2014 r.). Dlatego zasadne jest przedstawienie informacji pozyskanych w trakcie badań terenowych, dotyczących ich rozmieszczenia. Na podstawie tych danych oraz danych gromadzonych w ramach monitoringu środowiska należy przeanalizować, czy planowana inwestycja przyczyni się do nasilenia presji związanej z obecnością tych gatunków.

Ponadto, zobowiązano inwestora do przedstawienia oceny różnorodności biologicznej badanego terenu, uwzględniającej bogactwo gatunkowe oraz zróżnicowanie siedlisk i ekosystemów. W analizie wpływu przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną niezbędne jest uwzględnienie nie tylko oddziaływań negatywnych, ale także pozytywnych.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (m. in. lokalizację siedlisk, stanowiska gatunków, szlaki migracji), o której mowa powyżej, należy przedstawić na czytelnych mapach w odpowiedniej skali, umożliwiającej właściwe zaprezentowanie zebranych danych. Na mapach tych powinna być także widoczna lokalizacja poszczególnych elementów inwestycji oraz elementów infrastruktury towarzyszącej.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia doprowadzi do zmiany sposobu zagospodarowania istniejącego otwartego krajobrazu rolniczego. Łącznie z planowaną na działce nr 118/3 położoną w obrebie Wilkoszyce w gminie Chojna farmą fotowoltaiczną na powierzchni około 9 ha, przedsięwzięcie może powodować znaczące uszczuplenie terenów rolnych wykorzystywanych przez chronione gatunki zwierząt. Dodatkowo, z uwagi na lokalizację na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, może wystąpić kumulowanie się negatywnych oddziaływań w kontekście wpływu na krajobraz ww. Parku oraz na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017, jak i na integralność i spójność obszarów Natura 2000. W związku z tym, zagadnienie dotyczące skumulowanego wpływu należy wnikliwie przeanalizować w raporcie, w tym odnieść się do spójności przestrzennej inwestycji między terenami rolniczymi, wskazując także rozwiązania ograniczające negatywny wpływ inwestycji na zmiany istniejącego krajobrazu. Analiza oddziaływań skumulowanych powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do innych przedsięwzięć istniejących lub przewidywanych do realizacji na terenie lub w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia, jak i innych przedsięwzięć z uwzględnieniem planowanych i istniejących farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie gminy Chojna.

Na etapie budowy niezbędne będą do wykorzystania surowce, materiały i paliwa, jak np.: energia elektryczna, paliwa do pojazdów i urządzeń mechanicznych, woda (do celów socjalno-bytowych i technologicznych) i inne. W raporcie zagadnienie to należy uwzględnić w analizach, bowiem takie informacje obrazują nie tylko skalę inwestycji, ale są jednym z „mierników” pozwalających na oszacowanie ilości powierzchni niezbędnej dla potrzeb bazy materiałowej, czy ilości środków transportu dowożących niezbędny materia, itp., a w konsekwencji stanowią dane niezbędne w prowadzonej analizie środowiskowej.

W związku z wytworzeniem odpadów powstających podczas fazy budowy należy przeanalizować sposób ich magazynowania oraz zagospodarowania.

W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji do środowiska mogą się przedostać substancje niebezpieczne w przypadku wypadków i zdarzeń, w których biorą udział pojazdy, mogące spowodować m. in. skażenie wód i gleb lub przedostać się do atmosfery oraz awarii ww. pojazdów w miejscach ich postoju. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji niezbędne jest podjęcie działań zaradczych we współpracy z powołanymi do tego służbami. Zagadnienie związane z wystąpieniem takich sytuacji należy przeanalizować w raporcie wraz z określeniem ich potencjalnego wpływu na środowisko.

Informacje zawarte w raporcie powinny zostać opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy, uwzględniać obecnie dostępne metodyki. Natomiast poszczególne zagadnienia określone w zakresie raportu należy przedstawić w formie graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także identyfikację i weryfikację zawartych w tych załącznikach informacji.

Powyższy stan formalnoprawny wskazuje, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jest zatem niezbędne. W innym przypadku nie ma możliwości oszacowania bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w tym również czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, a w szczególności wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody miejsca realizacji oraz rejonu planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03 08 2021 15 05 37 postanowienie (PDF, 3.91Mb) 2021-08-03 15:05:37 39
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
03 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
03 sie 2021, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
03 sie 2021, godz. 15:05