Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawia

Chojna, dnia 26 sierpnia 2021 r.

DIR.6220.14.2021.MR

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), w związku z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

działając z urzędu,

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 16 czerwca 2021 r., PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.362.2021.KK z dnia 27 lipca 2021 r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy poddać szczegółowej analizie w przygotowywanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazaną powyżej opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Burmistrz Gminy Chojna postanowieniem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 2 sierpnia 2021 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalając jednocześnie jego zakres. We wskazanym w pouczeniu terminie, strony postępowania nie wniosły zażalenia na przedmiotowe postanowienie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Gminy Chojna zawiesza niniejsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 247 z późn. zmianami), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.          
  2. Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej na wstępie, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, wnioskodawca nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.                                                            

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27 08 2021 13 40 11 14.2021 postanowienie (PDF, 641.41Kb) 2021-08-27 13:40:11 92
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
27 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 sie 2021, godz. 13:40

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 sie 2021, godz. 13:40