Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 29 grudnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić (…) przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Chojna, dnia 29 grudnia 2022 r.

DIR.6220.14.2021.MR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami),

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek PVE 179 Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu
16 czerwca 2021 r., PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, wystąpiła do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami), pismami nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 09 lipca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby –
o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.150.2021.JP z dnia 19 lipca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.43.2021 z dnia 21 lipca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.362.2021.KK z dnia 27 lipca 2021 r. wyraził opinię, zgodnie z którą dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy poddać szczegółowej analizie w przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora, uwzględniając wyrażone opinie oraz biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie postanowieniem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 02 sierpnia 2021 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ustalając jednocześnie jego zakres.

Burmistrz Gminy Chojna, postanowieniem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 26 sierpnia 2021 r. zawiesił prowadzone postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 21 grudnia 2022 r. do tut. Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
03 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 10:21