Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 16 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, do czasu przedłożenia prz

Chojna, dnia 16 lipca 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),
w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 26 lutego 2021 r., Pan Paweł Tarnowski wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW. Inwestycja jest planowana do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.131.2021.KS z dnia 14 czerwca 2021 r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy poddać szczegółowej analizie w przygotowywanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazaną powyżej opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Burmistrz Gminy Chojna postanowieniem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 22 czerwca 2021 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalając jednocześnie jego zakres. We wskazanym terminie strony postępowania nie wniosły zażalenia na przedmiotowe postanowienie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Gminy Chojna zawiesza niniejsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 247 z późn. zmianami), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.          
  2. Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej na wstępie, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, wnioskodawca nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.                                                            

 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 19 lipca 2021 r.

 

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Tarnowski
  2. Strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
  2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 07 2021 07 40 50 5.2021 postanowienie (PDF, 651.58Kb) 2021-07-19 07:40:50 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
19 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
19 lip 2021, godz. 07:40

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
19 lip 2021, godz. 07:40