Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 19 sierpnia 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna,

Chojna, dnia 19 sierpnia 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

 

Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 26 lutego 2021 r., Pan Paweł Tarnowski wystąpił do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW. Inwestycja jest planowana do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 i ust. 2a oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), pismami nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 12 marca 2021 r. oraz 27 maja 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.121.2021.AG z dnia 9 czerwca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w uzupełnieniu, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.131.2021.KS z dnia 14 czerwca 2021 r. wyraził opinię, zgodnie z którą dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy poddać szczegółowej analizie w przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora, uwzględniając wyrażone opinie oraz biorąc pod uwagę lokalizację i charakter przedsięwzięcia, organ prowadzący postępowanie postanowieniem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 22 czerwca 2021 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ustalając jednocześnie jego zakres.

Burmistrz Gminy Chojna, postanowieniem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 16 lipca 2021 r. zawiesił prowadzone postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20 08 2021 12 10 01 postanowienie nr dir.6220.5.2021 (PDF, 784.28Kb) 2021-08-20 12:10:01 96
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
20 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 sie 2021, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
20 sie 2021, godz. 12:10