Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 22 czerwca 2021 r., w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr

Chojna, dnia 22 czerwca 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 123, art. 124 i art. 107 § 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Tarnowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

postanawiam

 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.
 2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami). W przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie, szczególnie należy:
  1. Przedstawić dokładny opis planowanego przedsięwzięcia obejmujący w szczególności charakterystykę całego przedsięwzięcia oraz główne cechy zastosowanej technologii, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z realizacji i funkcjonowania.
  2. Opisać elementy przyrodnicze środowiska objęte zakresem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny, flory, siedlisk i zbiorowisk roślinnych, najbliższe obszary chronione istniejące, obszary cenne, ekosystemy wodne i od wody zależne, zadrzewienia i zakrzaczenia, gatunki prawnie chronione). Opisać warunki środowiskowe w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia i w buforze około 150 m, w tym:
   1. Określić sposób wykorzystania terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję przez gatunki ptaków w oparciu o aktualną inwentaryzację ornitologiczną. Inwentaryzacja powinna uwzględniać biologię gatunków ptaków oraz powinna zostać wykonana przez specjalistę-ornitologa z zastosowaniem aktualnych wytycznych dla prowadzenia kontroli terenowych („Monitoring ptaków lęgowych”, GIOŚ 2009), mających na celu określenie rzeczywistego sposobu wykorzystania analizowanego terenu przez tą grupę zwierząt. Szczególną uwagę poświęcić gatunkom stanowiącym przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017.
   2. Opisać sposób wykorzystywania działki inwestycyjnej przez pozostałe grupy zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem herpetofauny, które mogą występować w miejscu realizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie, na podstawie badań przeprowadzonych w okresie umożliwiającym rozpoznanie jak największej ilości zwierząt, tzn. w okresie ich zwiększonej aktywności oraz wykonanych przez specjalistę posiadającego odpowiednie w tym zakresie doświadczenie. Inwentaryzacja powinna być wykonana z zastosowaniem aktualnych wytycznych dla prowadzenia kontroli terenowych („Monitoring gatunków zwierząt”, GIOŚ 2010). Dokładne terminy wykonania inwentaryzacji powinny zostać dobrane przez specjalistów w zakresie herpetologii i ornitologii.
  3. Przeanalizować wpływ realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w tym odnieść się do zakazów wskazanych w Rozporządzeniu Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 7 marca 2006 r., Nr 31 poz. 539).

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2021 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 26 lutego 2021 r., Pan Paweł Tarnowski wystąpił do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).  i zaliczane jest także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem złożonego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust. 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1, ww. postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 12 marca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wnioskiem dotyczącym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Opinią nr SZ.ZZŚ.4.4360.52.2021.AG z dnia 24 marca 2021 r., która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25 marca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził stanowisko, zgodnie z którym dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pismem nr WONS-OŚ.4220.131.2021.KS z dnia 30 marca 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 6 kwietnia 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia poprzez:

 1. wskazanie pochodzenia zbiorników wodnych istniejących na działce inwestycyjnej,
 2. odniesienie się do zakazów obowiązujących w Cedyńskim Parku Krajobrazowym w kontekście ww. informacji.

Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 12 kwietnia 2021 r. przekazał inwestorowi przedmiotowe wezwanie, wskazując termin 10 dni (liczonych od dnia otrzymania wezwania) na złożenie stosownych wyjaśnień.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2021 r., Pan Paweł Tarnowski złożył informację do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dołączając zmodyfikowaną mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja oraz z zaznaczonym nowym przewidywanym obszarem jego oddziaływania, wskazując jednocześnie, że moc planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie zmniejszona do 1,2 MW, a przewidywany teren realizacji przedsięwzięcia będzie obejmował powierzchnię 1,76 ha.

Burmistrz Gminy Chojna uznał, że powyższe modyfikacje wymagają dostosowania do nich informacji zawartych w złożonej uprzednio karcie informacyjnej przedsięwzięcia, do czego wezwał wnioskodawcę w piśmie nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 6 maja 2021 r. Inwestor złożył ujednoliconą kartę informacyjną przedsięwzięcia w dniu 13 maja 2021 r.

Uwzględniając powyższe, organ prowadzący postępowanie pismem nr DIR.6220.5.2021.MR
z dnia 27 maja 2021 r., zawiadomił strony o:

 1. zmianie dotychczasowego zakresu i nazwy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna na przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna
 2. o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko niniejszego przedsięwzięcia (Burmistrz Gminy Chojna wystąpił o przedmiotowe opinie pismem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 27 maja 2021 r.)

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś uzyskano opinie:

 1. Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZZŚ.4.4360.121.2021.AG z dnia 9 czerwca 2021 r., zgodnie ze stanowiskiem którego nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w uzupełnieniu, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie nr ZNS.9022.2.1.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
 3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4220.131.2021.KS z dnia 14 czerwca 2021 r., który postanowił wyrazić stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy szczegółowo opisać, określić, przeanalizować lub przedstawić w przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazaną powyżej opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Burmistrz Gminy Chojna uznał, iż ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia i rodzaje możliwych do wystąpienia oddziaływań zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu pozwalającego na dokładne zdefiniowanie bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko oraz określenia zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, a tym samym stwierdzenia, czy planowana inwestycja będzie mogła funkcjonować bez szkody dla środowiska.

Burmistrz Gminy Chojna, postanawiając o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, uwzględnił następujące przesłanki:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Działka inwestycyjna posiada powierzchnię 10,6879 ha, na którą składają się grunty orne na glebach klasy IIIb, IVa, IVb, V i VI, pastwiska na glebach klasy IV oraz nieużytki. Powierzchnia zabudowy wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie około 1,7 ha. Realizację inwestycji zaplanowano w północnej części działki z wyłączeniem gruntów na glebach klasy IIIb, w oddaleniu o 100 m od granic istniejących oczek wodnych.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ww. teren obecnie jest uprawiany. Nie planuje się przeprowadzania wycinki drzew czy krzewów.

W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego występują użytki rolne, kompleks leśny i drogi.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

 1. budowę tymczasowych dróg wewnętrznych,
 2. budowę stelaży i stołów podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne,
 3. palowanie słupów potrzebnych do osadzenia stołów, na których montowane będą moduły fotowoltaiczne,
 4. budowę ogrodzenia modułowego lub siatki przeciw zwierzynie,
 5. budowę placów montażowych (etap realizacji i likwidacji)/ postojowych (etap realizacji, eksploatacji, likwidacji),
 6. budowę kontenerowej stacji TRAFO i instalacji przyłączeniowej oraz niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną,
 7. montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem,
 8. budowę instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni fotowoltaicznej,
 9. montaż masztów odgromowych,
 10. uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotew wbijanych w ziemię. Stelaże pod montaż paneli będą realizowane jako stałe. Przewiduje się budowę do 20 rzędów stołów na działce inwestycyjnej, na których ułożone będą moduły fotowoltaiczne. Moduły będą ułożone horyzontalnie po 4 sztuki lub po 5 sztuk, tak aby ograniczyć wysokość zabudowy. Łącznie ułożonych będzie do 2300 paneli o mocy do 540 W każdy. Liczba inwerterów nie przekroczy 12 sztuk
w przypadku inwerterów o mocy 100 kW. W przypadku inwerterów o mocach wyższych, np. 225 kW, liczba inwerterów nie przekroczy 7 sztuk. Dokładna ilość inwerterów będzie podana w projekcie budowlanym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w odniesieniu do którego obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 7 marca 2006 r., Nr 31 poz. 539). Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, na terenie Parku obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zmianami) – tj. obecnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami).

Artykuł 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zmianami) stanowi, że zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.

Artykuł 3 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś określa, że elementem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest m. in. weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Powyższy stan formalnoprawny wskazuje, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jest zatem niezbędne.

Raport powinien zawierać analizę zgodności przedsięwzięcia z przepisami obowiązującymi w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, a także omówienie jego wpływu na środowisko przyrodnicze tego obszaru.

Ponadto, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017. Zgodnie ze standardowym formularzem danych, występują co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to bardzo ważna ostoja dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzie krzykliwych i jako zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, rybołów i krakwa.

W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje tu trzmielojad. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęgawy i gęsi zbożowej. Dla przedmiotowego obszaru obowiązują zapisy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 (wraz ze zmianą – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2017 r.).

Wobec takiego usytuowania przedsięwzięcia, podczas wykonywania inwentaryzacji terenu szczególną uwagę należy poświęcić awifaunie stanowiącej przedmiot ochrony tego obszaru. Badania terenowe powinny zostać wykonane przy uwzględnieniu obowiązujących wytycznych przez specjalistę ornitologa, który dobierze właściwe dla przedmiotowego terenu terminy wizji.

Na działce inwestycyjnej występują zbiorniki wodne. Zgodnie z Waloryzacją przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego (BKP 2010 r.) oczka te stanowią siedliska kumaka nizinnego. Inwestycja jest zlokalizowana w odległości około 100 m od oczek wodnych, niemniej z uwagi na zaniechanie prowadzenia intensywnych zabiegów agrotechnicznych należy się spodziewać wykorzystywania obszaru farmy przez faunę, w tym również herpetofaunę. W związku z tym, podczas wykonywania inwentaryzacji należy poświęcić szczególną uwagę również herpetofaunie. Inwentaryzacja powinna zostać wykonana w okresach umożliwiających właściwą identyfikację gatunków przez specjalistę herpetologa, który dobierze metodyki i dookreśli terminy wykonania badań, na podstawie rozpoznania terenu przedsięwzięcia i jego sąsiedztwa. Badania powinny również uwzględniać obowiązujące wytyczne w zakresie monitoringu zwierząt GIOŚ.

Informacje zawarte w raporcie powinny zostać opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i uwzględniać obecnie obowiązujące przepisy prawa, natomiast poszczególne zagadnienia określone w zakresie raportu należy przedstawić w sposób czytelny, poparty stosownymi analizami oraz w miarę możliwości załącznikami graficznymi. Określenie w raporcie oddziaływania planowanej inwestycji w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska powinno natomiast stanowić podstawę do wskazania działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23 06 2021 11 58 00 postanowienie (PDF, 3.28Mb) 2021-06-23 11:58:00 44
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
23 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 cze 2021, godz. 11:58

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
23 cze 2021, godz. 11:58