Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 27 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6), do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Chojna, dnia 27 września 2022 r.

DIR.6220.6.2022.MR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6),
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2022 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 22 kwietnia 2022 r. i został uzupełniony w dniu 05 maja 2022 r., Pani L…. Ł………., działająca jako pełnomocnik inwestora – Farmy Redło Sp. z o. o., Redło 13, 72-221 Osina, wystąpiła do Burmistrza Gminy Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zabudowy magazynowej wraz z drogami i placami dojazdowymi na zwartym rozłogu działek nr 493/4 i 493/6 obręb Lisie Pole w gminie Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie: hali łukowej magazynowej na słomę (działka nr 493/4), płyty betonowej na nawóz stały wraz z otwartym zbiornikiem na odcieki wód opadowych (działka nr 493/6), zbiornika zamkniętego typu tzw. poduszkowego na nawóz płynny (działka nr 493/6).

Opinią nr SZ.ZZŚ.4.4360.78.2022.MTW z dnia 13 maja 2022 r., która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 16 maja 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził stanowisko, zgodnie z którym dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz
w uzupełnieniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, w opinii nr ZNS.9022.2.1.23.2022 z dnia 25 maja 2022 r., stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu rozpatrywanej inwestycji na środowisko.

W związku z rozszerzeniem przez inwestora koncepcji przedprojektowej, przedstawionej w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4220.222.2022.KM.AC z dnia 25 maja 2022 r. i polegającej na alternatywnej budowie maksymalnie 4 hal magazynowych zamiast płyty magazynowej, Burmistrz Gminy Chojna ponownie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko rozpatrywanego przedsięwzięcia. Ww. organy podtrzymały swoje stanowiska, co znajduje potwierdzenie w piśmie nr ZNS.9022.2.1.23.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz w piśmie nr SZ.ZZŚ.4.4360.78.2022.MTW z dnia 29 czerwca 2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS.4220.222.2022.KM z dnia 17 sierpnia 2022 r., wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie zagadnienia, które należy szczegółowo uwzględnić w przygotowanym zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez pełnomocnika inwestora oraz w szczególności biorąc pod uwagę wskazane powyżej opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Burmistrz Gminy Chojna postanowieniem nr DIR.6220.6.2022.MR z dnia 31 sierpnia 2022 r. nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ustalając jednocześnie jego zakres. We wskazanym terminie strony postępowania nie wniosły zażalenia na przedmiotowe postanowienie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Gminy Chojna zawiesza niniejsze postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

  1. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zmianami), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.          
  2. Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej w punkcie 1, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania wnioskodawca nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.                                                            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
30 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
30 wrz 2022, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 15:36