Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Postanowienie z dnia 19 maja 2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR z dnia 4 maja 2021 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 ( obręb 0018 w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna

Chojna, dnia 19 maja 2021 r.

DIR.6220.11.2020.MR

Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), uwzględniając żądanie strony wyrażone we wniosku Elektrowni PV 72 Sp. z o. o., w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Iza Michałek.

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR z dnia 4 maja 2021 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna, w następujący sposób:

na stronie trzeciej w uzasadnieniu decyzji zamiast: „Działka nr 534/1 położona w obrębie Barnkowo w gminie Chojna ma powierzchnię 7,1000 ha, z czego w ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar około 3,8 ha.”

powinno być: „Działka nr 534/1 położona w obrębie Barnkowo w gminie Chojna ma powierzchnię 7,1000 ha, z czego w ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar do 3,8 ha.”

Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 4 maja 2021 r. Burmistrz Gminy Chojna wydał decyzję nr DIR.6220.11.2020.MR, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna.

Wnioskiem z dnia 12 maja 2021 r. Elektrownia PV 72 Sp. z o. o., w imieniu której jako pełnomocnik działa Pani Iza Michałek, wystąpiła o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR z dnia 4 maja 2021 r.

Strona wskazała, że w decyzji z dnia 4 maja 2021 r. błędnie użyto przedrostka przed określeniem powierzchni terenu przeznaczonego na zagospodarowanie w ramach przedmiotowej inwestycji – w treści uzasadnienia do decyzji (na stronie 3) omyłkowo wpisano, że w ramach inwestycji zagospodarowany zostanie obszar około 3,8 ha, a powinno być do 3,8 ha. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wnioskodawca określił natomiast, że w ramach przedsięwzięcia zagospodarowany zostanie obszar do 3,8 ha.

Należy podkreślić, że sprostowanie przedmiotowej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej orzeczenia i nie przyczynia się do zmiany rozstrzygnięcia w sposób odbiegający od zawartego w decyzji.

Zgodnie z art. 113 § 1 kpa, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym, mając na uwadze oczywisty charakter omyłki pisarskiej, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20 05 2021 10 23 02 11.2020 postanowienie (PDF, 1.70Mb) 2021-05-20 10:23:02 276
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
20 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2021, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
20 maj 2021, godz. 10:23