Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR LI/396/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok

Uchwała Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.           

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.                      

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.             

Przewodniczący Rady
Radosław Karwan         

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

801

   

Oświata i wychowanie

780 006,93  

29 465,37  

809 472,30  

 
 

80101

 

Szkoły podstawowe

84 279,03  

29 465,37  

113 744,40  

 
   

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

29 944,77  

29 465,37  

59 410,14  

 
     

Własne

29 944,77  

29 465,37  

59 410,14  

 

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14 845 257,43  

1 423 740,00  

16 268 997,43  

 
 

85395

 

Pozostała działalność

14 845 257,43  

1 423 740,00  

16 268 997,43  

 
   

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

10 932 000,00  

1 423 740,00  

12 355 740,00  

 
     

Własne

10 932 000,00  

1 423 740,00  

12 355 740,00  

 

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

620 000,76  

0,00  

620 000,76  

 
 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

350 000,00  

0,00  

350 000,00  

 
   

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

350 000,00  

-350 000,00  

0,00  

 
     

Własne

350 000,00  

-350 000,00  

0,00  

 
   

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00  

350 000,00  

350 000,00  

 
     

Własne

0,00  

350 000,00  

350 000,00  

 

Razem:

84 872 116,82  

1 453 205,37  

86 325 322,19  

 
                   

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

   

Transport i łączność

6 180 648,93  

-19 000,00  

6 161 648,93  

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

5 041 222,65  

-19 000,00  

5 022 222,65  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 233 000,00  

-19 000,00  

4 214 000,00  

     

Własne

4 233 000,00  

-19 000,00  

4 214 000,00  

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

2 406 681,12  

67 600,37  

2 474 281,49  

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

2 196 748,97  

67 600,37  

2 264 349,34  

   

4300

Zakup usług pozostałych

167 142,40  

18 000,00  

185 142,40  

     

Własne

167 142,40  

18 000,00  

185 142,40  

   

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

781 521,29  

49 600,37  

831 121,66  

     

Własne

781 521,29  

49 600,37  

831 121,66  

750

   

Administracja publiczna

7 892 592,55  

-15 000,00  

7 877 592,55  

 

75085

 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 321 573,00  

-15 000,00  

1 306 573,00  

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

163 900,00  

-13 000,00  

150 900,00  

     

Własne

163 900,00  

-13 000,00  

150 900,00  

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

16 490,00  

-2 000,00  

14 490,00  

     

Własne

16 490,00  

-2 000,00  

14 490,00  

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 886 048,98  

25 200,00  

2 911 248,98  

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 338 209,18  

15 200,00  

1 353 409,18  

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

92 200,00  

2 443,01  

94 643,01  

     

Własne

92 200,00  

2 443,01  

94 643,01  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

211 454,66  

12 756,99  

224 211,65  

     

Własne

211 454,66  

12 756,99  

224 211,65  

 

75495

 

Pozostała działalność

1 243 741,88  

10 000,00  

1 253 741,88  

   

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00  

10 000,00  

10 000,00  

     

Własne

0,00  

10 000,00  

10 000,00  

801

   

Oświata i wychowanie

26 895 131,50  

1 300 000,00  

28 195 131,50  

 

80101

 

Szkoły podstawowe

19 415 529,29  

1 080 000,00  

20 495 529,29  

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 240 337,00  

30 000,00  

1 270 337,00  

     

Własne

1 240 337,00  

30 000,00  

1 270 337,00  

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 418 635,00  

105 000,00  

1 523 635,00  

     

Własne

1 418 635,00  

105 000,00  

1 523 635,00  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

344 470,00  

50 000,00  

394 470,00  

     

Własne

344 470,00  

50 000,00  

394 470,00  

   

4260

Zakup energii

732 000,00  

30 000,00  

762 000,00  

     

Własne

732 000,00  

30 000,00  

762 000,00  

   

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

6 761 629,00  

665 000,00  

7 426 629,00  

     

Własne

6 761 629,00  

665 000,00  

7 426 629,00  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 430 206,64  

200 000,00  

6 630 206,64  

     

Własne

6 430 206,64  

200 000,00  

6 630 206,64  

 

80104

 

Przedszkola

3 104 566,66  

220 000,00  

3 324 566,66  

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

555 492,00  

50 000,00  

605 492,00  

     

Własne

555 492,00  

50 000,00  

605 492,00  

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

326 801,00  

20 000,00  

346 801,00  

     

Własne

326 801,00  

20 000,00  

346 801,00  

   

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 305 506,00  

150 000,00  

1 455 506,00  

     

Własne

1 305 506,00  

150 000,00  

1 455 506,00  

852

   

Pomoc społeczna

7 040 000,60  

-318 000,00  

6 722 000,60  

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

645 000,00  

-15 000,00  

630 000,00  

   

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

645 000,00  

-15 000,00  

630 000,00  

     

Własne

645 000,00  

-15 000,00  

630 000,00  

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 267 116,00  

-300 000,00  

967 116,00  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

325 000,00  

-300 000,00  

25 000,00  

     

Własne

325 000,00  

-300 000,00  

25 000,00  

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

498 195,00  

-5 000,00  

493 195,00  

   

3110

Świadczenia społeczne

498 195,00  

-5 000,00  

493 195,00  

     

Własne

498 195,00  

-5 000,00  

493 195,00  

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 780 820,00  

2 000,00  

1 782 820,00  

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 239 266,00  

2 000,00  

1 241 266,00  

     

Własne

1 239 266,00  

2 000,00  

1 241 266,00  

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15 680 541,07  

1 438 740,00  

17 119 281,07  

 

85395

 

Pozostała działalność

15 680 541,07  

1 438 740,00  

17 119 281,07  

   

3110

Świadczenia społeczne

10 716 000,00  

1 131 000,00  

11 847 000,00  

     

Własne

10 716 000,00  

1 131 000,00  

11 847 000,00  

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

244 940,00  

15 000,00  

259 940,00  

     

Własne

244 940,00  

15 000,00  

259 940,00  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 175 500,00  

28 140,00  

1 203 640,00  

     

Własne

1 175 500,00  

28 140,00  

1 203 640,00  

   

4430

Różne opłaty i składki

10 684,00  

264 600,00  

275 284,00  

     

Własne

10 684,00  

264 600,00  

275 284,00  

855

   

Rodzina

10 735 162,00  

18 000,00  

10 753 162,00  

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 020 091,00  

0,00  

5 020 091,00  

   

3110

Świadczenia społeczne

4 369 499,00  

80 640,00  

4 450 139,00  

     

Zlecone

4 369 499,00  

80 640,00  

4 450 139,00  

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

477 698,00  

-80 640,00  

397 058,00  

     

Zlecone

473 100,00  

-80 640,00  

392 460,00  

 

85504

 

Wspieranie rodziny

57 433,00  

-2 000,00  

55 433,00  

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 762,00  

-2 000,00  

37 762,00  

     

Własne

39 762,00  

-2 000,00  

37 762,00  

 

85508

 

Rodziny zastępcze

190 000,00  

20 000,00  

210 000,00  

   

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

190 000,00  

20 000,00  

210 000,00  

     

Własne

190 000,00  

20 000,00  

210 000,00  

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 854 600,04  

-274 335,00  

7 580 265,04  

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

980 432,20  

-299 335,00  

681 097,20  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 150,00  

-299 335,00  

300 815,00  

     

Własne

600 150,00  

-299 335,00  

300 815,00  

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

743 727,84  

30 000,00  

773 727,84  

   

4300

Zakup usług pozostałych

703 000,00  

30 000,00  

733 000,00  

     

Własne

703 000,00  

30 000,00  

733 000,00  

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

125 000,00  

-5 000,00  

120 000,00  

   

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

120 000,00  

-5 000,00  

115 000,00  

     

Własne

120 000,00  

-5 000,00  

115 000,00  

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 372 024,09  

-782 000,00  

4 590 024,09  

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 051 354,27  

-806 000,00  

3 245 354,27  

   

4300

Zakup usług pozostałych

104 882,01  

-16 000,00  

88 882,01  

     

Własne

104 882,01  

-16 000,00  

88 882,01  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00  

-190 000,00  

10 000,00  

     

Własne

200 000,00  

-190 000,00  

10 000,00  

   

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,00  

-600 000,00  

0,00  

     

Własne

600 000,00  

-600 000,00  

0,00  

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

634 000,00  

20 000,00  

654 000,00  

   

2720

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00  

20 000,00  

20 000,00  

     

Własne

0,00  

20 000,00  

20 000,00  

   

4270

Zakup usług remontowych

429 000,00  

-427 000,00  

2 000,00  

     

Własne

429 000,00  

-427 000,00  

2 000,00  

   

4300

Zakup usług pozostałych

198 860,00  

-12 000,00  

186 860,00  

     

Własne

198 860,00  

-12 000,00  

186 860,00  

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00  

439 000,00  

439 000,00  

     

Własne

0,00  

439 000,00  

439 000,00  

 

92195

 

Pozostała działalność

66 669,82  

4 000,00  

70 669,82  

   

4220

Zakup środków żywności

35 646,64  

4 000,00  

39 646,64  

     

Własne

35 646,64  

4 000,00  

39 646,64  

926

   

Kultura fizyczna

1 236 255,04  

12 000,00  

1 248 255,04  

 

92695

 

Pozostała działalność

532 250,31  

12 000,00  

544 250,31  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

166 749,11  

5 500,00  

172 249,11  

     

Własne

166 749,11  

5 500,00  

172 249,11  

   

4300

Zakup usług pozostałych

117 264,00  

6 500,00  

123 764,00  

     

Własne

117 264,00  

6 500,00  

123 764,00  

Razem:

97 752 868,48  

1 453 205,37  

99 206 073,85  

                 
 

uzasadnienie

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

1 453 205,37

 

w tym:

 

 

 

 

801

Oświata i wychowanie

 

 

80101 - Szkoły podstawowe

 

 

w tym:

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu

29 465,37

 

 

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

 

85395 - Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu

1 423 740,00

 

Środki na dodatek węglowy 853 740,00 zł, na dodatek dla podmiotów wrażliwych 270 000,00 zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła 300 000,00 zł

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 

 

w tym:

 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zmniejszenie planu

-350 000,00

 

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu

350 000,00

 

Dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Chojna, mury obronne (XV w.):zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM:

1 453 205,37

 

w tym:

 

600

Transport i łączność

 

 

60016 - Drogi publiczne gminne

 

 

w tym:

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - zmniejszenie planu

-19 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 

 

w tym:

 

 

Zakup usług - zwiększenie planu

18 000,00

 

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększenie planu

49 600,37

750

Administracja publiczna

 

 

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

w tym:

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-13 000,00

 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu

-2 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

 

75412 - Ochotnicze straże pożarne

 

 

w tym:

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu

2 443,01

 

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu

12 756,99

 

75495 - Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Dotacja dla WOPR na zakup samochodu terenowego

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

 

 

80101 - Szkoły podstawowe

 

 

w tym:

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

30 000,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu

105 000,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu 

50 000,00

 

Zakup energii - zwiększenie planu

30 000,00

 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu

665 000,00

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu

200 000,00

 

80104 - Przedszkola

 

 

w tym:

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

50 000,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu

20 000,00

 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu

150 000,00

852

 Pomoc społeczna

 

 

85202 - Domy pomocy społecznej

 

 

w tym:

 

 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu

-15 000,00

 

85203 Ośrodki wsparcia

 

 

w tym:

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - zmniejszenie planu

-300 000,00

 

85214 - Zasiłki okresów, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

 

w tym:

 

 

Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu

-5 000,00

 

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

 

 

w tym:

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

2 000,00

853

Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

 

 

85395 - Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Świadczenia społeczne - zwiększenie planu

1 131 000,00

 

Środki na dodatek węglowy 837 000,00 zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła 294 000,00 zł

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu

15 000,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu

28 140,00

 

Różne opłaty i składki - zwiększenie planu

264 600,00

 

Środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych

 

855

Rodzina

 

 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

w tym:

 

 

Świadczenia społeczne - zwiększenie planu

80 640,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu

-80 640,00

 

85504 - Wspieranie rodziny

 

 

w tym:

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu

-2 000,00

 

85508 - Rodziny zastępcze

 

 

w tym:

 

 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

 

w tym:

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - zmniejszenie planu

-79 950,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - zmniejszenie planu

-83 485,00

 

Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie pola - Strzelczyn - zmniejszenie planu

-36 950,00

 

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - zmniejszenie planu

-79 950,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn - zmniejszenie planu

-19 000,00

 

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

 

w tym:

 

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu

30 000,00

 

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 

 

w tym:

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Dofinansowanie zadań związanych w wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne  - zmniejszenie planu

-5 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

 

w tym:

 

 

Zakup usług pozostałych  - zmniejszenie planu 

-16 000,00

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle- gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zwiększenie  planu

10 000,00

 

Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle - gmina Chojna (środki z budżetu środków europejskich)- zmniejszenie planu

-600 000,00

 

Budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - zmniejszenie planu

-200 000,00

 

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 

 

w tym:

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu

20 000,00

 

Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu

-427 000,00

 

Zakup usług pozostałych  - zmniejszenie planu

-12 000,00

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

 

 

Chojna, mury obronne (XV w.): zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej

439 000,00

 

92195 Pozostała działalność 

 

 

w tym:

 

 

Zakup środków żywności - zwiększenie planu 

4 000,00

926

Kultura fizyczna

 

 

92695 - Pozostała działalność

 

 

w tym:

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie  planu 

5 500,00

 

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 

6 500,00

 

 

 

PRZYCHODY OGÓŁEM - plan nie uległ zmianie

 

 

 

 

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nr 396 podpisany (PDF, 1.15Mb) 2022-11-30 10:08:31 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 10:07

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 10:30