Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR LI/397/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Uchwała Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 i Dz. U. z 2022 r. poz. 1812 i poz. 1265) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Radosław Karwan

Załącznik do uchwały Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023, zwanego dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);

2) Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, o którym mowa w art. 5a ustawy;

3) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;

4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

5) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

6) innym podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy;

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna;

8) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chojnie;

9) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chojna;

10) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnie;

11) komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie i budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami służącemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

2. Cele szczegółowe Programu obejmują:

1) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy;

2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji i innych podmiotów;

3) integrację organizacji realizujących zadania publiczne;

4) prezentację dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć;

5) wzmocnienie potencjału organizacji;

6) aktywizowanie organizacji do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na realizacje zadań służących mieszkańcom Gminy;

7) promocję Gminy.

Zasady współpracy

§ 3. 1. Współpraca między Gminą a organizacjami i innymi podmiotami opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości – zgodnie, z którą Gmina współpracuje z organizacjami umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) partnerstwa – w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy podejmują współpracę przy identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

3) suwerenności stron – oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych należących do sfery zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4) efektywności – oznaczającej dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych efektów realizując zadania przy danych środkach i możliwościach;

5) uczciwej konkurencji – zgodnie, z którą Gmina w stosunku do organizacji jest bezstronna i przy zlecaniu zadań publicznych do realizacji stosuje jednakowe, jawne kryteria. Z drugiej strony organizacje w składanych ofertach przedstawiają pełną i rzetelną informację dotyczącą planowanych działań, kalkulacji kosztów, czy posiadanych zasobów;

6) jawności – zgodnie, z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizacje zadań publicznych,

7) legalności – wszystkie działania odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Zakres współpracy

§ 4. Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami oraz innymi podmiotami określa art. 4 ustawy oraz § 6 Programu.

Formy współpracy

§ 5. 1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się formach finansowych i pozafinansowych.

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) zlecenia organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert poprzez:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Udzielania w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy realizację pozakonkursowych zadań publicznych.

3. Pozafinansowe formy współpracy:

1) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji;

3) udostępnianie w miarę możliwości obiektów gminnych w celu prowadzenia działalności statutowej organizacji;

4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

5) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;

6) promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP;

7) popularyzowanie i promowanie działalności organizacji na stronach internetowych Gminy;

8) obejmowania Patronatem Burmistrza Gminy przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych przez organizacje;

9) wspomagania szkoleniowego, informacyjnego bądź technicznego w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje;

10) udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji do opiniowaniu ofert składanych w konkursach;

11) udział przedstawicieli organizacji w działaniach Gminy oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. 1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) ochrony i promocji zdrowia;

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji programu

§ 7. Niniejszy program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Sposób realizacji programu

§ 8. 1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy;

3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących zadań statutowych organizacji;

4) podejmowanie, prowadzenie i koordynację bieżącej współpracy z organizacjami;

5) promowanie działalności organizacji poprzez obejmowanie Patronatem Burmistrza Gminy wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje;

6) udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników urzędu;

7) organizowanie spotkań, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i urzędu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9. Środki finansowe na realizację programu zostaną określone w uchwale budżetowej na 2023 r. i będą wynosić nie mniej niż 10.000,00 zł.

Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące jego realizacji w ciągu roku, a w szczególności:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

2) liczba ofert złożona w otwartych konkursach ofert;

3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych;

4) wysokość kwot udzielonych dotacji;

5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

6) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;

7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje;

8) liczba organizacji uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych;

9) liczba organizacji wspieranych pozafinansowo.

2. Burmistrz w terminie do dnia 31 maja 2024 r. przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu za 2023 rok. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 maja 2024 r.

Sposób tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 11. 1. Sposób i przebieg konsultacji programu odbywa się na podstawie Uchwały Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Koordynatorem współpracy Gminy z organizacjami jest Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12. 1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert Burmistrz zarządzeniem powołuje komisję, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie, oraz wyznacza przewodniczącego komisji.

2. W skład komisji wchodzi pięć osób, w tym przedstawiciele Burmistrza, oraz dwie osoby reprezentujące organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3. Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz.

4. W pracach komisji mogą także uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

5. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Burmistrza członek komisji.

6. W posiedzeniach komisji obsługę administracyjną zapewnia komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.

7. Dla ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej trzech osób.

8. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9. Z prac komisji sporządza się protokół.

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) ustawy o finansach publicznych;

3) ustawy Kodeks Cywilny.

2. Wszelkie zmiany Programu wymagają zastosowania procedury przyjętej dla jego uchwalenia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), ustawodawca nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

        Sposób przeprowadzenia konsultacji określa uchwała Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gminy Chojna w dniu 12 października 2022 r. wydał zarządzenie nr 185/2022  w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. Zarządzenie w dniu 13.10.2022 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem konsultacje zostały zaplanowane w terminie od 31.10.2022 r. do 04.11.2022 r. Organizacje pozarządowe nie przedłożyły swoich propozycji do projektu programu.

Środki finansowe na realizację programu zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Chojna na 2023 r.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nr 397 podpisany (PDF, 602.85Kb) 2022-11-30 10:13:47 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 10:13

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 10:13