Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych

Wydział Spraw Obywatelskich ( symbol SO)

Naczelnik Wydziału: Jerzy Ostrowski tel. 91 414 10 35 wew. 36   e-mail: obywatel@chojna.pl

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 2. przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania, anulowania czynności materialno – technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 4. nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów,
 5. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, oraz pełnego odpisu danych osobowych,
 6. prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach wpisania do rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń do głosowania, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów,
 7. wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, oraz decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców,
 8. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców,
 9. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
 10. unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych,
 11. przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 12. nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości,
 13. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującymi się w posiadaniu tut. Organu uprawnionym podmiotom,
 14. udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych,
  o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom,
 15. prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji przedpoborowych,
 16. udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską jak również pełnienie dyżuru podczas kwalifikacji oraz nanoszenie danych na listach do kwalifikacji,
 17. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, zbiórek publicznych,
 19. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych,
 20. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, bezpieczeństwem,
 21. prowadzenie magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego,
 22. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 23. organizowanie i nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 24. w sytuacjach kryzysowych:
 1. pełnienie dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 2. dokonywanie wstępnej analizy sytuacji oraz powiadamianie burmistrza,
 3. przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów oraz informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,
 4. przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gmin sąsiednich,
 5. koordynowanie przebiegu prowadzonych akcji ratunkowych o zasięgu gminnym,
 6. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 1. w sprawach obronnych:
 1. planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością,
 2. opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych m.in. Planu Obrony Cywilnej, Planu Zarządzania Kryzysowego,
 1. realizacja zadań z zakresu nadzoru w zakresie ochrony p.poż w jednostkach podległych
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 4. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,
 5. nadzór nad Klubami Sportowymi oraz boiskami do piłki nożnej,
 6. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym:
 1. współpraca z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu oraz Poradnią Odwykową i sądem,
 2. koordynacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 1. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w tym realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. nadzorowanie zadań związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych,
 4. prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę o zastrzeżonych nazwach: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wczasowy, schronisko, schronisko dla młodzieży),
 5. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
 6. koordynowanie działalności i współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,
 7. sporządzanie listy wypłat dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach p.poż.,
 8. przeprowadzanie wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich,
 9. prowadzenie teczek jednostek pomocniczych.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Wydziału SO w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:33

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
01 wrz 2020, godz. 09:24