Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 184/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie

Zarządzenie Nr 184/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Chojnie

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) zarządzam, co następuje:

§ 1. Koszt wyżywienia ucznia w szkole, w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków, zwanej dalej "dzienną stawką żywieniową" ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

§ 2. 1. Dzienna stawka żywieniowa w szkole wynosi 9,00 złotych (dziewięć złotych) z wyszczególnieniem:

1) dla oddziału przedszkolnego w szkole:

a) śniadanie w wysokości 2,00 złotych,

b) śniadanie drugie w wysokości 2,00 złotych,

c) obiad w wysokości 5,00 złotych.

2) dla oddziału przedszkolnego obiady wydawane na zewnątrz (szkoły wiejskie) w wysokości 5,00 złotych.

3) dla obiadu w szkole oraz wydawanego na zewnątrz (szkoły wiejskie) w wysokości 9,00 złotych.

§ 3. Dla nauczycieli i pracowników obsługi dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 złotych (dziesięć złotych).

§ 4. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

§ 5. 1. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy korzystanie ze stołówki (w miesiącu: wrzesień i czerwiec do 15 dnia miesiąca) przelewem na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W przypadku, gdy ten dzień jest wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku opłacającego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 323/VIII/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Kotlińska

Data wytworzenia:
23 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 09:44