Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 192/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Zarządzenie Nr 192/2023
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641), a także § 1 Uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 192/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2023 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

505 239,31

25 000,00

530 239,31

 

75495

 

Pozostała działalność

217 492,31

25 000,00

242 492,31

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

217 492,31

25 000,00

242 492,31

Razem

72 495 299,41

25 000,00

72 520 299,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2023 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

2 343 631,54

10 000,00

2 353 631,54

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

283 518,00

5 000,00

288 518,00

   

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 500,00

5 000,00

7 500,00

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

2 060 113,54

5 000,00

2 065 113,54

   

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

17 000,00

5 000,00

22 000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 618 105,87

35 000,00

1 653 105,87

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 332 808,00

10 000,00

1 342 808,00

   

4260

Zakup energii

43 000,00

10 000,00

53 000,00

 

75495

 

Pozostała działalność

238 640,00

25 000,00

263 640,00

   

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

179 880,00

25 000,00

204 880,00

758

   

Różne rozliczenia

817 917,07

-20 000,00

797 917,07

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

817 917,07

-20 000,00

797 917,07

   

4810

Rezerwy

817 917,07

-20 000,00

797 917,07

852

   

Pomoc społeczna

9 589 299,99

0,00

9 589 299,99

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 220 457,69

-3 463,00

2 216 994,69

   

4270

Zakup usług remontowych

121 209,69

-3 463,00

117 746,69

   

4300

Zakup usług pozostałych

108 394,00

-30,00

108 364,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42 400,00

1 125,00

43 525,00

   

4580

Pozostałe odsetki

0,00

30,00

30,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 560,00

-1 125,00

435,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

800 761,00

3 463,00

804 224,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 300,00

3 463,00

21 763,00

855

   

Rodzina

5 647 395,42

0,00

5 647 395,42

 

85504

 

Wspieranie rodziny

34 508,00

0,00

34 508,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

251,00

500,00

751,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 670,00

119,00

1 789,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

-619,00

381,00

Razem

82 193 578,68

25 000,00

82 218 578,68

 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 192/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Chojna w 2023 roku

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

750

   

Administracja publiczna

469,26

0,00

469,26

 

75095

 

Pozostała działalność

469,26

0,00

469,26

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

469,26

0,00

469,26

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

217 492,31

25 000,00

242 492,31

 

75495

 

Pozostała działalność

217 492,31

25 000,00

242 492,31

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

217 492,31

25 000,00

242 492,31

758

   

Różne rozliczenia

399 443,00

0,00

399 443,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

399 443,00

0,00

399 443,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

399 443,00

0,00

399 443,00

801

   

Oświata i wychowanie

3 256,28

0,00

3 256,28

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

3 256,28

0,00

3 256,28

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 256,28

0,00

3 256,28

852

   

Pomoc społeczna

17 600,00

0,00

17 600,00

 

85295

 

Pozostała działalność

17 600,00

0,00

17 600,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

17 600,00

0,00

17 600,00

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 672,00

0,00

3 672,00

 

85395

 

Pozostała działalność

3 672,00

0,00

3 672,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 672,00

0,00

3 672,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

744,00

0,00

744,00

 

85495

 

Pozostała działalność

744,00

0,00

744,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

744,00

0,00

744,00

855

   

Rodzina

74 000,00

0,00

74 000,00

 

85595

 

Pozostała działalność

74 000,00

0,00

74 000,00

   

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

74 000,00

0,00

74 000,00

Razem

716 676,85

25 000,00

741 676,85

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

600

   

Transport i łączność

10 500,00

0,00

10 500,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

10 500,00

0,00

10 500,00

   

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

10 500,00

0,00

10 500,00

750

   

Administracja publiczna

469,26

0,00

469,26

 

75095

 

Pozostała działalność

469,26

0,00

469,26

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

469,26

0,00

469,26

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

217 492,31

25 000,00

242 492,31

 

75479

 

Pomoc zagraniczna

4 852,31

0,00

4 852,31

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 852,31

0,00

4 852,31

 

75495

 

Pozostała działalność

212 640,00

25 000,00

237 640,00

   

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

179 880,00

25 000,00

204 880,00

   

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

32 760,00

0,00

32 760,00

801

   

Oświata i wychowanie

392 199,28

0,00

392 199,28

 

80101

 

Szkoły podstawowe

365 413,42

0,00

365 413,42

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

13 516,28

0,00

13 516,28

   

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

972,08

0,00

972,08

   

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

32 100,00

0,00

32 100,00

   

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

261 217,48

0,00

261 217,48

   

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

57 607,58

0,00

57 607,58

 

80104

 

Przedszkola

23 529,58

0,00

23 529,58

   

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 800,00

0,00

2 800,00

   

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

16 866,85

0,00

16 866,85

   

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 862,73

0,00

3 862,73

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

3 256,28

0,00

3 256,28

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

3 256,28

0,00

3 256,28

852

   

Pomoc społeczna

17 600,00

0,00

17 600,00

 

85295

 

Pozostała działalność

17 600,00

0,00

17 600,00

   

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

17 600,00

0,00

17 600,00

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 672,00

0,00

3 672,00

 

85395

 

Pozostała działalność

3 672,00

0,00

3 672,00

   

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

3 600,00

0,00

3 600,00

   

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

72,00

0,00

72,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

744,00

0,00

744,00

 

85495

 

Pozostała działalność

744,00

0,00

744,00

   

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

744,00

0,00

744,00

855

   

Rodzina

74 000,00

0,00

74 000,00

 

85595

 

Pozostała działalność

74 000,00

0,00

74 000,00

   

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

65 308,00

0,00

65 308,00

   

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

2 070,00

0,00

2 070,00

   

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

6 622,00

0,00

6 622,00

Razem

716 676,85

25 000,00

741 676,85

 uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 72 520 299,41 zł, w tym:

 • dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 61 165 230,41 zł,
 • dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów są związane z:

 1. wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 13 (zadanie 1.5 – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli UA – 25 000,00 zł) - zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

 • w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 242 492,31 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Dochody ogółem:

72 495 299,41

25 000,00

72 520 299,41

dochody bieżące, w tym:

61 140 230,41

25 000,00

61 165 230,41

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

228 129,31

25 000,00

253 129,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 82 218 578,68 zł, w tym:

 • wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 67 029 471,68 zł,
 • wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

 1. wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 24/WWP/301/2023 z 29.08.2023 r. – zapewnienie prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej;
 2. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 13 (zadanie 1.5 – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli UA – 25 000,00 zł);
 3. rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

 • w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
 • w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
 • w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
 • w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 204 880,00 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 125,00 zł do kwoty 43 525,00 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 30,00 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 463,00 zł do kwoty 21 763,00 zł;
 • w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 751,00 zł;
 • w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 119,00 zł do kwoty 1 789,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

 • w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 797 917,07 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 463,00 zł do kwoty 117 746,69 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 108 364,00 zł;
 • w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 125,00 zł do kwoty 435,00 zł;
 • w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 619,00 zł do kwoty 381,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Wydatki ogółem:

82 193 578,68

25 000,00

82 218 578,68

wydatki bieżące, w tym:

67 004 471,68

25 000,00

67 029 471,68

Gospodarka mieszkaniowa

2 303 631,54

10 000,00

2 313 631,54

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

761 597,87

35 000,00

796 597,87

Różne rozliczenia

817 917,07

-20 000,00

797 917,07

Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.

W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 75479 – „Pomoc zagraniczna” środki Funduszu Pomocy Ukrainie (środki zlecone) stanowią kwotę 4 852,31 zł.  Kwota 1 805,56 zł to środki własne gminy.

W rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” w § 4370 kwota 26 000,00 zł stanowi środki własne gminy.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
29 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data publikacji:
21 wrz 2023, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Wiluszyńska

Data aktualizacji:
21 wrz 2023, godz. 10:14