Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przez Gminę Chojna

Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przez Gminę Chojna

Na podstawie art. 70a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2023 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku dzieli się w następujący sposób:

1) 69,28 % środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 3, 4;

2) 30,72 % środków na opłaty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 2.

§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe, o których mowa w § 1, dofinansowane będą następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkoły i przedszkola:

1) studia podyplomowe o specjalnościach:

a) zarządzanie oświatą,

b) pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca,

c) język niemiecki,

d) chemia,

e) informatyka,

f) biologia,

g) plastyka,

h) muzyka,

i) integracja sensoryczna,

j) oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika,

k) praca z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera,

l) pedagogika: ogólna, specjalna, szkolna,

m) matematyka,

n) oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

o) logopedia i terapia zaburzeń mowy intelektualnej,

p) innym niż wymienionym wyżej - wynikającym z bieżącej pracy szkoły;

2) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia w zakresie:

a) kurs Biomed Neurotechnologie EEG- Biofeedback I stopnia,

b) kurs w Centrum Audio-Psycho-Fonologii. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą prof. A.Tomatisa,

c) mediacje,

d) treningi umiejętności społecznych,

e) warsztaty, metody pracy wykorzystujące TIK,

f) nauczanie zdalnego- praca na platformie,

g) rozwijanie kompetencji matematycznych,

h) doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wspomagania i korygowania wad wymowy,

i) rozwijania kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli,

j) współpracy z rodzicami,

k) prawa oświatowego, w związku z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty,

l) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach,

m) realizacji programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii do innych, kształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla różnorodności w społeczeństwie,

n) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela,

o) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

p) innym niż wymienionym wyżej – wynikającym z bieżącej pracy szkoły.

§ 4. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 2 mogą być pokryte w części lub w całości:

1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, skierowanych przez dyrektora szkoły.

§ 5. 1. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

2. Środków, o których mowa w § 1, nie można przeznaczyć na inny cel niż związany z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie i zakłady kształcenia, w ramach których nauczyciele skierowani przez dyrektora, uzupełniają kwalifikacje lub podnoszą poziom wykształcenia – która może wynosić do 50% poniesionych opłat, nie więcej jednak niż 1 000,00 złotych za jeden semestr kształcenia w roku 2023.

§ 7. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 5, składa do dyrektora szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego semestru studiów, dyplom ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia nauczycieli.

§ 8. 1. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru.

2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

§ 9. Dyrektorzy szkół i przedszkola do 31 stycznia danego roku, składają do Urzędu Miejskiego w Chojnie sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej, natomiast stosowanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

§ 11. Traci moc Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie określenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w 2022 r.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2023 r.

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Chojna na rok 2023

Lp.

Nazwa szkoły, przedszkola

Plan dofinansowania do czesnego

Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli

Razem

1.

Szkoła Podstawowa nr 1w Chojnie

im. Janusza Korczaka

4 000,00

22 547,00

26 547,00

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie

im. Kornela Makuszyńskiego

14 000,00

23 218,00

37 218,00

3.

Szkoła Podstawowa w Grzybnie

im. Marii Konopnickiej

1 600,00

4 418,00

6 018,00

4.

Szkoła Podstawowa w Krzymowie

im. Olimpijczyków Polskich

3 000,00

4 455,00

7 455,00

5.

Szkoła Podstawowa w Nawodnej

im. Wspólnej Europy

2 000,00

5 967,00

7 967,00

6.

Bajkowe Przedszkole Miejskie

w Chojnie

6 000,00

8 422,00

14 422,00

OGÓŁEM – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30 600,00

69 027,00

99 627,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2023 r.

…................................................
(pieczęć szkoły / przedszkola

Sprawozdanie z wykorzystania środków przekazanych do szkół i placówek na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2023 roku

Lp.

Sposób wykorzystania środków: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia / Rodzaje dokonywanych zakupów / Wydatkowanie na inne cele *

Sposób wykorzystania środków: studia podyplomowe

Podmiot realizujący szkolenie / Miejsce dokonania zakupu / inne*

Liczba nauczycieli biorących udział zgodnie
z wierszem 2 i 3

Liczba godzin przeznaczonych na szkolenie
nie dotyczy studiów podyplomowych

Koszt zgodnie z wierszem 2

Koszt zgodnie z wierszem 3

Kwota przyznanych środków na dofinansowanie do czesnego w 2023 roku (stan na 31 grudnia 2023 r.)

Kwota przyznana na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli w 2023 roku (stan na 31 grudnia 2023 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
               
               
               
               
               

SUMA

   

* Proszę nie zmieniać ustawień przyjętych formuł, w tym proszę nie wprowadzać informacji o danej formie doskonalenia w kilku komórkach (wierszach) oraz proszę nie wprowadzać skrótów.

 

Sporządził:

Akceptacja Księgowej - Imię i Nazwisko, pieczęć

             (podpis i pieczęć dyrektora)

Nr telefonu:…………..……..…………………….

(obsługiwanych przez ASiIS w Chojnie)

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Kotlińska

Data wytworzenia:
08 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
15 mar 2023, godz. 08:32

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
15 mar 2023, godz. 08:37