Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.14.2021.MR o złożeniu przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz o przekazaniu raportu odpowiednim organom celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii.

Chojna, dnia 11 stycznia 2023 r.

DIR.6220.14.2021.MR

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 21 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie, PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, złożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

Jednocześnie informuję, że na obecnym etapie organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 14:49