Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o złożeniu przez Pana Pawła Tarnowskiego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna, o przekazaniu raportu Regionalne

Chojna, dnia 20 sierpnia 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek Pana Pawła Tarnowskiego i dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna i nałożonym obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,

zawiadamiam strony postepowania,

że wnioskodawca wraz z pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 3 sierpnia 2021 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co umożliwiło przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosowne dokumenty wraz z raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z pismem nr DIR.6220.5.2021.MR z dnia 20 sierpnia 2021 r., celem uzgodnienia przez tamtejszy organ warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach stron niniejszego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami), tj. m. in. do czynnego udziału w każdym stadium postepowania.

Ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzi. 7.15 – 15.15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z aktami sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia materiałów, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiam strony, że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się do 31 grudnia 2021 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania wymaganego prawem uzgodnienia RDOŚ oraz zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, w którym przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom, stosownie do art. 36 i art. 37 kpa, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 kpa, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23 08 2021 07 26 08 5.2021 zawiadomienie strony postepowania (PDF, 533.89Kb) 2021-08-23 07:26:08 95
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
23 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 sie 2021, godz. 07:26

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
23 sie 2021, godz. 07:26