Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie nr DIR.6220.5.2023.MRK o wpływie wniosku Vreesfarm Sp. z o. o. z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju, w imieniu której działa odpowiednio ustanowiony pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój.

Chojna, dnia 16 maja 2023 r.

DIR.6220.5.2023.MRK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że w dniu 09 maja 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynął wniosek Vreesfarm Sp. z o. o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik – Pan Paweł Blazer – HIDROECO Paweł Blazer, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu studni głębinowych na cele rolne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/20, 134/21 i 134/22 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój.

Biorąc pod uwagę treść art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 przedmiotowej ustawy, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku w powyższym, organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej  sprawy znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9. Z aktami można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15.

z up. Burmistrza
mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Remontów i Zarządzania Drogami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
16 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
22 maj 2023, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
22 maj 2023, godz. 15:02