Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 13 maja 2021 r., w którym informuje się strony postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne, które będzie realizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój

Chojna, dnia 13 maja 2021 r.

DIR.6220.1.2021.MR
 

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu zespołu studni głębinowych
na cele rolne na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój oraz na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń właściwych miejscowo sołectw. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

  1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.9.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. (data wpływu do UM w Chojnie: 18 luty 2021 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.58.2021.EP z dnia 23 lutego 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, iż dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  3. Postanowieniem nr GKOŚ.6220.2.2021.OŚ z dnia 20 kwietnia 2021 r. (data wpływu do UM w Chojnie: 26 kwietnia 2021 r.), Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wyraził opinię, zgodnie z którą dla niniejszej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  4. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 7 maja 2021 r. (data wpływu do UM w Chojnie: 10 maja 2021 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
    na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14 05 2021 14 56 26 1.2021 zawiadomienie-obwieszczenie (PDF, 725.26Kb) 2021-05-14 14:56:26 55
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
14 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
14 maj 2021, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
14 maj 2021, godz. 14:56