Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.10.2023.NW o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”.

Chojna, dnia 05 lutego 2024 r.

DIR.6220.10.2023.NW

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie”.

W opinii sanitarnej nr ZNS.90222.2.1.59.2023 z dnia 25 października 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem nr WONS.4220.380.2023.MF z dnia 30 października 2023 r. (data wpływu:
30 października 2023 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o odziaływaniu na środowisko, określając jednocześnie poniższe warunki:

 1. realizację inwestycji należy rozpocząć po przeprowadzeniu oględzin terenu i wykluczeniu prowadzenia lęgów przez ptaki.
 2. zabezpieczyć drzewa niepodlegające wycince zlokalizowane w obrębie terenu inwestycyjnego poprzez ich wygrodzenie i oznakowanie. Ponadto, nie należy organizować zaplecza budowy oraz miejsc składowania materiałów w zasięgu rzutu koron drzew.
 3. zrealizować nasadzenia zastępcze rekompensujące straty przyrodnicze związane
  z przeprowadzoną wycinką drzew i krzewów poprzez nasadzenie drzew, których suma obwodów będzie równa co najmniej sumie obwodów drzew usuwanych. Powyższa proporcja odnosi się do drzew, których usunięcie wymaga zezwolenia na wycinkę. Do nasadzeń należy wykorzystać sadzonki o obwodzie min. 14 cm – mierzonym na wysokości 100 cm. Należy kontrolować stan sanitarny nasadzonych drzew/krzewów celem ich uzupełnienia w przypadku nieprzyjęcia się.
 4. w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt (np. wykopy), prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt, bezzwłocznie je odłowić i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt.
 5. na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy podjąć działania mające celu ochronę środowiska wodno-gruntowego, a w szczególności:
 1. zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty – służące natychmiastowej neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń budowlanych,
 2. ewentualne pozostałości ścieków znajdujące się w istniejących obiektach (przeznaczonych do rozbiórki) należy wywieźć wozem asenizacyjnym lub pozostawić do oczyszczenia w nowopowstałej oczyszczalni,
 3. wodę powstałą po wykonaniu niezbędnych prób szczelności instalacji należy wywieźć wozem asenizacyjnym lub pozostawić do oczyszczenia w nowopowstałej oczyszczalni,
 4. na etapie eksploatacji należy prowadzić stały monitoring i kontrolę funkcjonowania oczyszczalni.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4901.179.2023.JP z dnia 31 stycznia 2024 r. (data wpływu: 01 lutego 2024 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej, z uzupełnieniem na etapie realizacji:

 1. racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie,
 2. zachować reżim technologiczny stosując maszyny, pojazdy i urządzenia sprawne technicznie, bez wycieku oleju, płynów samochodowych, paliwa,
 3. zaplecza budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków,
 4. prace budowlane prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
 5. miejsca magazynowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych odpowiednio oznakować a powierzchnię gruntu zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,
 6. powstające ścieki bytowe gromadzić w przenośnych toaletach (np. toi-toi), a następnie przekazywać do opróżnienia podmiotom posiadające stosowane zezwolenia,
 7. nalży wykluczyć jakikolwiek zrzut ścieków z budowy i odpadów z budowy do wód Kanału Grzybno-Swobnica,
 8. wody z prób szczelności należy wywozić wozem asenizacyjnym na funkcjonującą oczyszczalnię przez uprawnione jednostki,
 9. do rozróbki instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznej przystąpić dopiero po stwierdzeniu odłączenia tych instalacji od sieci wiejskiej przez pracowników właściwych instalacji, fakt ten potwierdzić wpisem do dziennika robót,
 10. przed rozpoczęciem demontażu Biobloku WS-400 oraz magazynu osadu nadmiernego przepompować ścieki z obiektów do nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków,
 11. zabroniony jest jakikolwiek zrzut ścieków znajdujących się w istniejących obiektach bezpośrednio do wód Kanału Grzybno-Swobnica, ścieki znajdujące się w obiektach muszą być wywiezione wozem asenizacyjnym na funkcjonującą oczyszczalnię przez uprawnione jednostki lub po oddaniu do eksploatacji nowej oczyszczalni Grzybno, oczyszczone na tej instalacji,
 12. do czasu uruchomienia nowej oczyszczalni ścieków w miarę możliwości ograniczyć dopływ ścieków do oczyszczalni Grzybno,
 13. do czasu uruchomienia nowej oczyszczalni ścieków prowadzić monitoring ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz stanu wód odbiornika 100 m przed wylotem i 50 m za wylotem ścieków. Badania w zakresie parametrów BZTs, ChZT, Zawiesina og. Azot og. Prowadzić przez akredytowane laboratorium, w odstępach dwutygodniowych, a wyniki przekazać do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie,
 14. przed rozpoczęciem robót poinformować właściwy terenowo Nadzór Wodny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 15. w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych (w tym odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zmianami).

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody
w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Po upływie ww. terminu przedmiotowe postępowanie zostanie rozstrzygnięte poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grzybno.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Nikola Wajmirowska

Data wytworzenia:
07 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
07 lut 2024, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
07 lut 2024, godz. 11:23