Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.11.2022.MRK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gm. Chojna”. Przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna.

Chojna, dnia 07 lutego 2023 r.

DIR.6220.11.2022.MRK
 

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole – Lisie Pola – Strzelczyn, gmina Chojna”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 435/3, 531, 574/4, 579/3, 579/4, 612/3, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/10, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 położonych w obrębie Lisie Pole w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 237, 243, 250 i 380 położonych w obrębie Rurka w gminie Chojna.

W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4901.13.2023.MTW z dnia 31 stycznia 2023 r. (data wpływu: 02 lutego 2023 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr WONS.4220.30.2023.KM z dnia 01 lutego 2023 r. (data wpływu: 03 lutego 2023 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie poniższe warunki niezbędne do uwzględnienia we wnioskowanej decyzji:

  1. prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze nocnej (godz. 6.00 – 22.00), z ograniczeniem realizacji głośnych prac w godzinach wieczornych, tj. w godz. 18.00 – 22.00,
  2. w przypadku skarg mieszkańców, podczas realizacji prac w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, należy zastosować przenośne ekrany akustyczne.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Po upływie ww. terminu przedmiotowe postępowanie zostanie rozstrzygnięte poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lisie Pole i Rurka.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. Burmistrza

mgr. inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji Remontów i Zarządzania Drogami


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
07 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
10 lut 2023, godz. 08:22

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
10 lut 2023, godz. 08:22