Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna

Chojna, dnia 18 stycznia 2021 r.

DIR.6220.12.2020.MR
 

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami – dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami – dalej ooś),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

 1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.63.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. (data wpływu: 31 grudnia 2020 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.2014.2020.TB z dnia 4 stycznia 2021 r. (data wpływu: 7 stycznia
  2021 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
 3. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.566.2020.KM z dnia 7 stycznia 2021 r. (data wpływu: 7 stycznia 2021 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie poniższe warunki niezbędne do uwzględnienia we wnioskowanej decyzji:
  1. Niezbędne wykopy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji.
  2. Prowadzone na etapie eksploatacji mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycie powierzchni paneli wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków tj. po 15 czerwca, rozpoczynając prace od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej. Koszenie we wcześniejszych terminach należy prowadzić wyłącznie po przeprowadzonej kontroli ornitologicznej wykluczającej lęgi ptaków w granicy farmy.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Krzysztof Ganczarski – pełnomocnik Frankiewicz Energy Sp. z o. o.
 2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości: zawiadomienie – obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Krajnik Dolny (miejsce lokalizacji inwestycji)
 3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 01 2021 10 31 04 12.2020 zawiadomienie 10kpa bip (PDF, 773.86Kb) 2021-01-19 10:31:04 29
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
19 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
19 sty 2021, godz. 10:20

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
19 sty 2021, godz. 10:31