Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.12.2023.MRK z dnia 21.03.2023 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”.

Chojna, dnia 21 marca 2023 r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA
DIR.6220.12.2022.MRK

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam,

że postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 102 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 36/227, 36/231 i 36/229 położonych w obrębie 8 miasta Chojna, gmina Chojna”, nie zostanie zakończone w terminie wskazanym w zawiadomieniu nr DIR.6220.12.2022.MRK z dnia 30 grudnia 2022 r., tzn. do dnia 23 marca 2023 r. Niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie, tj. do dnia 15 maja 2023 r.

Przyczyną opóźnienia jest konieczność zachowania terminu na dokonanie obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego (zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.12.2022.MRK zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna w dniu 10 marca 2023 r.) oraz terminu wyznaczonego stronom postępowania na zapoznanie ze zgromadzoną dokumentacją, a także złożenia ewentualnych uwag, wniosków, czy wyjaśnień w prowadzonej sprawie.

Zgodnie z art. 37 kpa, stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.2022 przedluzenie1 BIP (PDF, 62.64Kb) 2023-03-23 08:25:21 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
23 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
23 mar 2023, godz. 08:25

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
23 mar 2023, godz. 08:27