Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie-obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR

Chojna, dnia 11 stycznia 2023 r.

DIR.6220.14.2021.MR

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna oraz w związku z nałożonym obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,

zawiadamiam strony postepowania,

że wnioskodawca wraz z pismem, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie 21 grudnia 2022 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co umożliwiło przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stosowne dokumenty wraz z raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie wraz z pismem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 11 stycznia 2023 r., celem uzyskania uzgodnień warunków realizacji ww. przedsięwzięcia (RDOŚ i PGW WP) oraz opinii (PPIS).

Informuję o uprawnieniach stron niniejszego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami), tj. m. in. do czynnego udziału w każdym stadium postepowania.

Ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzi. 7.15 – 15.15.

Jednocześnie zawiadamiam strony, że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się do 28 kwietnia 2023 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i opinii oraz zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, w którym przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom, stosownie do art. 36 i art. 37 kpa, stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 kpa, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 15:01