Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.16.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ?GRANICZNA? wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna."

Chojna, dnia 10 listopada 2021 r.

DIR.6220.16.2021.MR

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „GRANICZNA” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 100 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Graniczna, gmina Chojna”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowodyw sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

 1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.54.2021 z dnia 1 września, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 2. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.187.2021.JP z dnia 22 września 2021 r. (data wpływu: 23 września
  2021 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem.
 3. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.433.2021.MM z dnia 5 listopada 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie następujące warunki:
  1. Niezbędne wykopy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia, przenieść je w dogodne siedliska poza miejsce realizacji inwestycji;
  2. Wykonać ogrodzenie farmy pozostawiając co najmniej 20 cm odległość między ogrodzeniem a gruntem;
  3. Koszenie terenu farmy w sposób mechaniczny należy wykonywać od środka działki do zewnątrz, pierwsze koszenie realizować po 15 czerwca, co znacznie zwiększy szanse na pomyślne wyprowadzenie ewentualnych lęgów gniazdujących ptaków. Dopuszcza się koszenie w okresie wcześniejszym wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzania lęgów przez ptaki na terenie inwestycyjnym.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15 11 2021 09 51 04 16.2021 obwieszczenie (PDF, 118.11Kb) 2021-11-15 09:51:04 41
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
15 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
15 lis 2021, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
15 lis 2021, godz. 09:51