Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.17.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 23 lutego 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarn

Chojna, dnia 30 września 2021 r.

DIR.6220.17.2021.MR

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.6.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 23 lutego 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna”.

Konieczność zmiany decyzji wynika z uaktualnienia oznaczenia nieruchomości, na której planowana jest realizacja inwestycji. Działka nr 21/2 wraz z działkami nr 1/2 i 21/3 położonymi w obrębie Graniczna zostały połączone w działkę oznaczoną numerem 70.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również nazwa przedsięwzięcia, która po uwzględnieniu wnioskowanej korekty polegać będzie na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem, posadowionych na płycie fundamentowej, służących do zasilania suszarni na terenie działki nr 70 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Lokalizacja projektowanych zbiorników oraz instalacji nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanej na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody
w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ponadto informuję, że:

  1. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.484.2021.JR z dnia 20 września 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla zmiany przedmiotowej decyzji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  2. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.214.2021.JP z dnia 21 września 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod warunkiem realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
  3. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.63.2021 z dnia 28 września 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany przedmiotowej decyzji.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 10 2021 10 42 08 zawiadomienie nr dir.6220.17.2021.mr (PDF, 783.42Kb) 2021-10-01 10:42:08 48
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
01 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
01 paź 2021, godz. 10:42

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
01 paź 2021, godz. 10:42