Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie ? obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna

Chojna, dnia 14 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

        DIR.6220.3.2021.MR
 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody
w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

  1. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.106.2021.MM z dnia 16 marca 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.13.2021 z dnia 17 marca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  3. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.47.2021.TB z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 6 kwietnia
    2021 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz
    z uzupełnieniem.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Tarnowski
  2. Strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16 04 2021 14 22 00 3.2021 zawiadomienie 10kpa bip (PDF, 1.60Mb) 2021-04-16 14:22:00 78
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
16 kwi 2021, godz. 14:22