Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW planowanej do realizacji działce nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Chojna, dnia 12 marca 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 9, art. 61 § 1, § 3 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 20 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 26 luty 2021 r.), złożony przez Inwestora – Pana Pawła Tarnowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Wobec powyższego, informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15).

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zatem podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 kpa, zostanie ona załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 § 1, § 2 i § 3 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 40 § 1 i § 2 kpa, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 kpa, przekazuję klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie  o wszczęciu postępowania zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15.03.2021 r.

Otrzymują:

 1. Pan Paweł Tarnowski
 2. Strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
 3. DIR a/a

 

 

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych  osobowych osoby, której dane dotyczą

W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 1 19, poz. 1), Gmina Chojna,  reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna informuje, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminę Chojna.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne  będą poniższe informacje i- zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminę Chojna:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email.info@choina.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail  iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez Gminę Chojna ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządne  gminnym oraz w innych regulacjach. Szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać u pracownika  merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 4. Państwa dane osobowe (np. Imię, Nazwisko, Nr PESEL) został pozyskany z rejestrów państwowych, innych instytucji, lub zostały przez Państwa podane dobrowolnie w celu przeprowadzenia przez Gminę Chojna postępowania administracyjnego. Szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać u pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na  podstawie przepisów prawa. Szczegółowych informacji możecie Państwa uzyskać u pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 11. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być  dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowany przez pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15 03 2021 09 02 35 5.2021 zawiadomienie-obwieszczenie (PDF, 2.57Mb) 2021-03-15 09:02:35 50
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
15 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
15 mar 2021, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
15 mar 2021, godz. 09:02