Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna.

Chojna, dnia 29 września 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR
 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1, art. 41, art. 49, art. 73 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

 

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Uwzględniając powyższe informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna – Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie z powołaniem się na znak niniejszego pisma (tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

Równocześnie informuję, że:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WONS-OŚ.4221.43.2021.KS z dnia 23 września 2021 r. wydał uzgodnienie w przedmiotowej sprawie. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
  2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie nr SZ.ZZŚ.4.4360.121.2021.AG z dnia 9 czerwca 2021 r. wyraził opinię, zgodnie z którą dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w uzupełnieniu, w szczególności w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie w opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30 09 2021 09 31 23 5.2021 zawiadomienie obwieszczenie (PDF, 754.71Kb) 2021-09-30 09:31:23 80
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
30 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
30 wrz 2021, godz. 09:31

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
30 wrz 2021, godz. 09:31