Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie – obwieszczenie nr DIR.6220.7.2023.NW o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna”

Chojna, dnia 17 listopada 2023 r.

DIR.6220.7.2023.NW

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą w Nawodnej 65, 74-500 Nawodna, na działce nr 392 obręb Nawodna, gmina Chojna”.

W opinii sanitarnej nr ZNS.90222.2.1.53.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4901.146.2023.TB z dnia 24 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 25 sierpnia 2023 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr WONS.4220.301.2023.HB z dnia 15 listopada 2023 r. (data wpływu: 15 listopada 2023 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o odziaływaniu na środowisko.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Po upływie ww. terminu przedmiotowe postępowanie zostanie rozstrzygnięte poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nawodna.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie - obwieszczenie
udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 17.11.2023 r.

Otrzymują:

  1. Piaskowanie i Malowanie
    Tomasz Bielak
  2. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Nikola Wajmirowska

Data wytworzenia:
17 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
17 lis 2023, godz. 13:55

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
17 lis 2023, godz. 13:55