Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

Chojna, dnia 30 listopada 2020 r.

DIR.6220.8.2020.MR

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 61 § 1, § 3 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami – dalej kpa) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami - zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 27 października 2020 r.), złożony przez PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działki nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie).

Wobec powyższego, informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium – na podstawie art. 10 kpa.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15).

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zatem podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 kpa, zostanie ona załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 § 1, § 2 i § 3 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 40 § 1 i § 2 kpa, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 kpa, przekazuję klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania – obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna: /artykul/obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Czartoryja (miejsce lokalizacji inwestycji)
  2. DIR a/a

 

Do wiadomości:

  1. PVE 179 Sp. z o. o.
  2. Pan Robert Rymsza

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 12 2020 12 44 11 klauzula rodo (PDF, 575.25Kb) 2020-12-02 12:44:11 78
02 12 2020 12 44 11 zawiadomienie-obwieszczenie wszczecie wystapienie do organow (PDF, 943.00Kb) 2020-12-02 12:44:11 35
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
30 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
02 gru 2020, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
02 gru 2020, godz. 12:44