Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XLIII/ 376 /2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

Uchwała Nr XLIII/ 376 /2014

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

 

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647; poz. 851, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238; z 2014 r. poz. 379, poz. 1446, poz.768) Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna”, przyjętego Uchwałą Nr XLII/443/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2001 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/506/2002 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 4 października 2002 r., Uchwałą Nr XXXVIII/384/2005 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 30 listopada 2005 r. oraz Uchwałą Nr XL/352/2014 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 15 kwietnia 2014 r. nazywaną dalej „Zmianą Studium”.

 

§ 2. Przedmiotem Zmiany Studium jest wyznaczenie obszarów, dla których Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z ustaleniem kierunków i wskaźników dotyczących ich zagospodarowania oraz użytkowania w następujących obrębach:

1) Czartoryja, Barnkowo, Jelenin – w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizację farm wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

2) Grzybno, Kamienny Jaz – celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, gm. Trzcińsko Zdrój,

3) Grzybno - w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizację boiska sportowego i cmentarza.

 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:

  1. jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. ujednolicony rysunek podstawowy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna w skali 1: 10.000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Komorzycki

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/376/2014

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna

 

Rozwój energetyki odnawialnej stanowi element rozwoju zrównoważonego. Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie gminy Chojna jest możliwa, pod warunkiem uwzględnienia wszelkich uwarunkowań z tym związanych, opracowania do każdego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych Studium wpływu siłowni wiatrowych na krajobraz z uwzględnieniem powiązań widokowych, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień.

Niniejsza zmiana Studium wyznacza teren lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Czartoryja. W obrębie Kamienny Jaz i Grzybno wyznaczono strefę ochronną, od terenów położonych na obszarze gminy Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych – w rejonie miejscowości Strzeszów.

W celu ochrony obszarów przyległych do terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych, w Studium zapisano konieczność opracowania planów miejscowych dla obszarów obejmujących tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania elektrowni na tereny działek sąsiednich, gdzie będzie obowiązywała ograniczona możliwość lokalizacji zabudowy.

Ponadto w ramach przedmiotowej zmiany Studium przewidziano przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej w obrębie ewidencyjnym Grzybno na lokalizację boiska sportowego oraz cmentarza wiejskiego. Podyktowane jest to przede wszystkim koniecznością przejęcia tych terenów od ANR SP na te cele co pozwoli na zaspokojenie w tej części gminy potrzeb związanych z rozwojem sportu i rekreacji i miejsc pochówku.

Niniejsza zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

  • Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami],
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz.1233],
  • Uchwałę Nr XV/157/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.
  • Uchwałę Nr XXV/240/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.

Podstawą merytoryczną sporządzenia zmiany Studium były materiały planistyczne zebrane przez Burmistrza Gminy Chojna, w tym wnioski dotyczące zmiany Studium.

W trakcie procedury projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano ustawowemu opiniowaniu i uzgadnianiu - zmiana Studium uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianą] przy sporządzaniu zmiany Studium zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji zmiany studium.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/wym. ustawy podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, o możliwości składania wniosków i uwag do w/wym. dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 maja 2014 r. do dnia
30 czerwca 2014 r. W wymaganym terminie tj. do 14 lipca 2014 r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany Studium.

Studium zostało sporządzone w formie jednolitego tekstu oraz jednolitej części graficznej, stanowiących załączniki do uchwały.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 03-11-2014 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 03-11-2014 08:36