Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zapytanie oferetowe na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek

BPI.SEO.271.7.2016.MA

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek

do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek, wskazanych w tabeli Zestawienie tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Tonery i tusze do urządzeń drukujących i kserokopiarek, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem rocznym, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych w formie pisemnej, przesyłane faksem, elektronicznie lub zgłaszanymi telefonicznie przez Zamawiającego i podległe jednostki, tj.:
 1. Zamawiający: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, - dostawa do Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna,
 4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,
 6. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach, 74-500 Brwice,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 74-500 Grzybno,
 8. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 74-500 Krzymów,
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, 74-500 Nawodna,
 10. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna,
 11. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna.
 1. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i jednostek podległych.
 2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający
  w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały, objęte niniejszym zamówieniem, muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieprefabrykowanymi, a ich używanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
 4. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania,
  co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
 5. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy
  te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 6. Oferent zobowiązany jest do sukcesywnego odbioru pojemników po dostarczonych i zużytych materiałach eksploatacyjnych (tuszach, tonerach, itp.), będących przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, ze oferent pokryje całość kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wymienionych pojemników, Odbiór zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych, odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu”. Z chwilą odbioru pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących przedmiotem zamówienia Oferent przejmuje za nie odpowiedzialność.
 7. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Ceny produktów w okresie trwania umowy, nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych
  w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 10. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 11. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 21 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2, dołączono do niniejszego zaproszenia.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 8. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

 

Formularz ofertowy winien być złożony w terminie do 29.11.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie pokój nr 12 (sekretariat).

 

Zestawienie tonerów i tuszy do urządzeń drukujących

i kserokopiarek Urzędu Miejskiego w Chojnie

i podległych jednostek.

 

Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego BPI.SEO.271.7.2016.MA

LP.

Nazwa artykułu

Status

Jedn.

Przewidywana ilość

1

Toner CANON IR1018

Oryginał

szt.

8

2

Taśma OKI Microline 3321 9 pin printers

Oryginał

szt.

2

3

 Canon Pixma IX 7000 PGI 7BK

Oryginał

szt.

2

4

 Canon Pixma IX 7000 PGI 9 Clear

Oryginał

szt.

1

5

 Canon Pixma IX 7000 PGI 9C

Oryginał

szt.

2

6

 Canon Pixma IX 7000 PGI 9M

Oryginał

szt.

2

7

 Canon Pixma IX 7000 PGI 9PBK

Oryginał

szt.

2

8

 Canon Pixma IX 7000 PGI 9Y

Oryginał

szt.

2

9

 Toner Cannon 2318 L czarny

Oryginał

szt.

2

10

 Toner Cannon MF 4730 czarny

Oryginał

szt.

3

11

 Toner CANON IR1210

Oryginał

szt.

2

12

 Toner CANON IR2520

Oryginał

szt.

4

13

 Toner KYOCERA FS-1320MFP TK-1115

Oryginał

szt.

7

14

 Toner Kyocera FS2100DN TK-3100

Oryginał

szt.

4

15

 TONER KYOCERA FS-C5250DN TK590 BLACK

Oryginał

szt.

10

16

 TONER KYOCERA FS-C5250DN TK590 CYAN

Oryginał

szt.

8

17

 TONER KYOCERA FS-C5250DN TK590 MAGENTA

Oryginał

szt.

7

18

 TONER KYOCERA FS-C5250DN TK590 YELLOW

Oryginał

szt.

10

19

 TONER KYOCERA KM2050 TK-410

Oryginał

szt.

2

20

 TONER KYOCERA KM3035

Oryginał

szt.

1

21

 TONER KYOCERA KM3050 TK-715

Oryginał

szt.

8

22

 Tusz Cannon IP 2700 czarny

Oryginał

szt.

4

23

 Tusz Canon  IP 2700 kolor

Oryginał

szt.

3

24

 Tusz Epson WP-4015 C XXL

Oryginał

szt.

2

25

 Tusz Epson WP-4015 K XXL

Oryginał

szt.

2

26

 Tusz Epson WP-4015 M XXL

Oryginał

szt.

2

27

 Tusz Epson WP-4015 Y XXL

Oryginał

szt.

2

28

Pojemnik na zużyty toner do Canona iRC 2880

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

29

Toner 12A HP Laser Jet 3052

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

30

Toner czarny HP LaserJet 3052

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

31

Toner do drukarki Canon MF4430

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

32

Toner do drukarki TOSHIBA  1360

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

33

Toner do HP 1212 MFP

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

34

Toner do HP 1536 MFP

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

35

Toner do kopiarki  KYOCERA TK 1140

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

36

Toner do kserokopiarki Canon GP 405

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

37

Toner do kserokopiarki Canon iRC 2880

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

38

Toner do Kyoceramita KM1650

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

39

Toner do laser jet 1100

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

40

Toner FX 10 MF 4370 - DN

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

41

Toner kolor HP LaserJet CP1025 cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

42

Toner kolor HP LaserJet CP1025 magenta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

43

Toner kolor HP LaserJet CP1025 yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

44

Toner kolorowy do Canono iRC 2880 czerwony

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

45

Toner kolorowy do Canono iRC 2880 niebieski

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

46

Toner kolorowy do Canono iRC 2880 żółty

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

47

Toner laserowy HP laser Jet Pro 400 MFP

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

48

Toner laserowy HPJet Pro 400 MFP

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

49

Toner NP. – G1  Canon NP. 6216

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

50

Toner TN-170 Brother FIL-525-DN

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

51

Tusz  drukarki Epson M2300 czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

52

Tusz Brother DCP - J123W - cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

53

Tusz Brother DCP - J123W - czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

54

Tusz Brother DCP - J123W - magenta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

55

Tusz Brother DCP - J123W - yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

56

Tusz Canon PIXMA MP 250

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

57

Tusz do drukarki  Cannon i R1018 czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

58

Tusz do drukarki brother  MFC–J20 żółty, czerwony, czarny, niebieski

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

59

Tusz do drukarki Brother czarny i kolor

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

60

Tusz do drukarki Cannon 3600IP żółty, czerwony, czarny, niebieski

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

61

tusz do drukarki CANON PIXIMA MG 2959  - Black 545 XL

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

62

tusz do drukarki CANON PIXIMA MG 2959  - Color 546 XL

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

63

Tusz do drukarki HP 1410 czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

64

Tusz do drukarki HP 1410 kolor

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

65

Tusz do drukarki HP 930C czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

66

Tusz do drukarki HP 930C kolor

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

67

Tusz do drukarki HP Deskjet F2280 AJ 21 czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

68

Tusz do drukarki HP Deskjet F2280 AJ 22 kolor

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

69

Tusz do drukarki MF-4380 dn czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

70

Tusz do drukarki OKI MB 471w czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

71

Tusz do drukarkiBrother Black

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

72

Tusz do drukarkiBrother Cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

73

Tusz do drukarkiBrother Magneta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

74

Tusz do drukarkiBrother Yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

10

75

Tusz do kserokopiarki Cannon IR 2020 czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

76

Tusz HP Photosmart C4280

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

77

Tusz HP PSC 1510

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

78

Tusz iRC 3025 N Canon cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

79

Tusz iRC 3025 N Canon czarny

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

80

Tusz iRC 3025 N Canon magenta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

81

Tusz iRC 3025 N Canon yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

82

Toner Brother hl-5380DN na 8000 stron

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

83

Toner EPSON M2300

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

84

Toner HP 1020

Dopuszczalny zamiennik

szt.

6

85

 Toner HP 1102

Dopuszczalny zamiennik

szt.

12

86

 Toner HP 1505

Dopuszczalny zamiennik

szt.

4

87

 Toner HP LJ P1006

Dopuszczalny zamiennik

szt.

5

88

 TONER KYOCERA FS-2020DN TK340

Dopuszczalny zamiennik

szt.

7

89

 Toner OKI C5300 black

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

90

 Toner OKI C5300 cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

91

 Toner OKI C5300 magenta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

92

 Toner OKI C5300 yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

93

 Toner OKI C610 C

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

94

 Toner OKI C610 K

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

95

 Toner OKI C610 M

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

96

 Toner OKI C610 Y

Dopuszczalny zamiennik

szt.

3

97

 Toner Samsung CLP-310N black

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

98

 Toner Samsung CLP-310N cyan

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

99

 Toner Samsung CLP-310N yellow

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

100

 Toner SAMSUNG Xpress M2875ND

Dopuszczalny zamiennik

szt.

2

101

 Toner zgodny z Samsung CLP-310N magenta

Dopuszczalny zamiennik

szt.

1

102

Oryginalna Taśma OKI Microline 3321 9 pin printers

Oryginał

szt.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Andrzejewska 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Andrzejewska 15-12-2016 09:06