Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                W odpowiedzi na złożone oferty w ramach zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.”, uprzejmie informuję, że oferta firmy SIGMA ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny zamówienia.

 

 

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

 

„Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek

do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek, wskazanych w tabeli Zestawienie tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Tonery i tusze do urządzeń drukujących i kserokopiarek, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem rocznym, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych w formie pisemnej, przesyłane faksem, elektronicznie lub zgłaszanymi telefonicznie przez Zamawiającego i podległe jednostki, tj.:
 1. Zamawiający: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, - dostawa do Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna,
 4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,
 6. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach, 74-500 Brwice,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 74-500 Grzybno,
 8. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 74-500 Krzymów,
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, 74-500 Nawodna,
 10. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna,
 11. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna.
 1. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i jednostek podległych.
 2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający
  w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały, objęte niniejszym zamówieniem, muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nienoszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, niepoddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieprefabrykowanymi, a ich używanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
 4. Dostarczane materiały eksploatacyjne (tusze, tonery) muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych.
 5. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania,
  co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
 6. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy
  te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 7. Oferent zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych (tuszach, tonerach, itp.), w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że oferent pokryje całość kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wymienionych pojemników, Odbiór zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych, odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu”. Z chwilą odbioru pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących przedmiotem zamówienia Oferent przejmuje za nie odpowiedzialność.
 8. O stwierdzonych wadach jakościowych w dostarczonych materiałach Zamawiający zawiadomi Oferenta nie później, niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
 9. Oferent jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
 10. W przypadku powtarzających się problemów, związanych z dostarczanymi materiałami eksploatacyjnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i ogłoszenia nowego konkursu na dostawę
 11. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń oraz awarii eksploatowanego sprzętu. Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanego produktu. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia, Oferent zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia na swój koszt w terminie 14 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.
 12. W przypadku, gdy czas naprawy ww. urządzenia przekroczy 3 dni robocze, na żądanie Zamawiającego Oferent dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności na koszt Wykonawcy.
 13. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia, które wynikło na skutek używania dostarczonego
  w ramach niniejszej umowy materiału eksploatacyjnego, Oferent zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie
  i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu nowego takiego samego urządzenia lub innego
  o takim samym lub wyższym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach.
 14. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 15. Ceny produktów w okresie trwania umowy, nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych
  w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
 16. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 17. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 18. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 21 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
 19. Zamawiający będzie oceniał tylko te oferty, do których załączony zostanie formularz cenowy z podanymi cenami dla wszystkich wymienionych w nim artykułów.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2, dołączono do niniejszego zaproszenia. Wersję edytowalną formularza cenowego można pobrać ze strony: http://bip.chojna.pl/strony/menu/77.dhtml.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.
 8. Cenę oferty należy podać cyfrowo, wartości netto i brutto oraz słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w terminie do 13.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod ocenę w ramach niniejszej procedury.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Andrzejewska 06-12-2017 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Andrzejewska 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Andrzejewska 21-12-2017 08:22