Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru

BPI.042.3.3.2018.MA Chojna, dn. 04.06.2018 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Gminy Chojna składa zapytanie ofertowe na

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach Operacji pn:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych

na terenie gminy Chojna – etap IV”

współfinansowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

numer telefonu: 91 414 10 35, fax: 91 414 11 17

strona internetowa: www.bip.chojna.pl

e-mail: info@chojna.pl

NIP: 8581726144; REGON: 811684574

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 715 do 1515

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru, zwanego dalej Wykonawcą nad realizacją zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV”.
  2. Inwestycja jest dwuetapowa i obejmuje budowę łącznie 52 przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych w 14 miejscowościach na terenie gminy Chojna w tym:

I ETAP INWESTYCJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH

NA TERENIE GMINY CHOJNA - etap IV

Lp.

Typ oczyszczalni

Lokalizacji przydomowej oczyszczalni

1.

OG + Ps + Bioreaktor naturalny 5 RLM

Lisie Pole 78

2.

OG+PS+Bioreaktor naturalny 4 RLM

Lisie Pole 3

3.

HYDRO CROSS 4(l) + Tunele filtracyjne 3,3 RLM

Lisie Pole 4

4.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 6 RLM

Lisie Pole 2

5.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 4 RLM

Lisie Pola 2

6.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 5 RLM

Lisie Pole 51

7.

HYDRO CROSS 4(II) + Studnie chłonne 6 RLM

Lisie Pole 86

8.

HYDRO CROSS 4(II) + Ps + Tunele filtracyjne 7 RLM

Lisie Pole 74

9.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Nawodna 31

10.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 2 RLM

Nawodna 20

11.

HYDRO CROSS 4(II) + Studnie chłonne 6 RLM

Nawodna 65

12.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6,3 RLM

Nawodna 11

 

 

 

II ETAP INWESTYCJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH NA TERENIE GMINY CHOJNA - etap IV

Lp.

Typ oczyszczalni

Lokalizacji przydomowej oczyszczalni

1.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Barnkowo 1

2.

HYDRO CROSS 8(I) + Tunele filtracyjne 7 RLM

Barnkowo 2

3.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Strzelczyn 45

4.

OG + Ps + Bioreaktor naturalny 5 RLM

Rurka 4

5.

OG + Ps + Bioreaktor naturalny 6 RLM

Rurka 10

6.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 3 RLM

Rurka 34/1

7.

HYDRO CROSS 4(I) + Studnie chłonne 4,3 RLM

Rurka 34/2

8.

HYDRO CROSS 4(I) + Komory rozsączające 3,3 RLM

Rurka 26

9.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Grzybno 30a

10.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Grzybno 30

11.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Kamienny Jaz 17

12.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Kamienny Jaz 10/2

13.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Kamienny Jaz 26

14.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6,7 RLM

Białęgi 1

15.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Narost 3

16.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 4 RLM

Narost 11/1

17.

HYDRO CROSS 4(I) + Studnie chłonne 6 RLM

Narost 32

18.

HYDRO CROSS 12(I) + Studnie chłonne 8 RLM

Narost 14

19.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 4 RLM

Mętno 7

20.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Mętno 53

21.

OG + Ps + Filtr roślinny + Staw Denitryfikacyjny 8 RLM

Mętno 27

22.

HYDRO CROSS 4(I) + Studnia chłonna 3,3 RLM

Mętno 54

23.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Brwice 36

24.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Grabowo 27

25.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 5 RLM

Grabowo 4

26.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Grabowo 11

27.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Grabowo 7

28.

HYDRO CROSS 4(II) + Tunele filtracyjne 6 RLM

Grabowo 112

29.

OG + Ps + Bioreaktor naturalny 4 RLM

Krzymów 16

30.

HYDRO CROSS 4(I) + Studnie chłonne 5 RLM

Krzymów 22a

31.

OG + Ps + Bioreaktor naturalny 4,5 RLM

Krzymów 10a

32.

HYDRO CROSS 4(II) + Ps + Tunele filtracyjne 4 RLM

Krzymów 13

33.

HYDRO CROSS 12(I) + Tunele filtracyjne 8 RLM

Krzymów 9

34.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 4 RLM

Krajnik Górny 4/1

35.

HYDRO CROSS 4(I) + Tunele filtracyjne 3 RLM

Krajnik Górny 4/2

36.

HYDRO CROSS 4(II) + Ps + Tunele filtracyjne 6 RLM

Krajnik Górny 2

37.

HYDRO CROSS 12(I) + Tunele filtracyjne 12 RLM

Krajnik Górny 12

38.

HYDRO CROSS 4(II) + Ps + Tunele filtracyjne 4,7 RLM

Krajnik Górny 3

39.

HYDRO CROSS 20(II) + Tunele filtracyjne 20 RLM

Krajnik Górny 28

40.

HYDRO CROSS 20(I) + Tunele filtracyjne 24 RLM

Krajnik Górny 26

Szczegółowy zakres, jaki obejmuje budowa, określają dokumentacje techniczne - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  1. Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy:
 1. pełny zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
 2. reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 3. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 5. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
 6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 7. nadzorowanie wypełniania warunków umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
 8. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,
 9. kontrola prawidłowości realizacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym,
 10. analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.,
 11. na zakończenie etapów robót potwierdzenie ich wykonania przez podpisanie częściowego zakończenia robót I etapu i końcowego protokołu odbioru robót budowlanych po zakończeniu robót II etapu,
 12. udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót,
 13. nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, przygotowanej przez kierownika budowy oraz ewentualne wykonanie kosztorysu różnicowego.
  1. Ponadto, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
 1. przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie, od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową,
 2. kontroli budowy w dni robocze minimum 2 razy w tygodniu w trakcie rzeczywiście prowadzonych robót budowlanych – co winno być potwierdzone protokołem przeprowadzonej kontroli,
 3. udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania inwestycyjnego,
 4. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
 5. sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,
 6. organizowanie rad budowy w siedzibie Zamawiającego minimum raz na dwa miesiące, a w razie konieczności częściej, w ramach których Inspektor nadzoru będzie protokołował, przekazywał Zamawiającemu informacje o stopniu zaawansowania prac i ewentualnych problemach bieżących,
 7. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych jeden raz w roku, a w przypadku dużej awaryjności wybudowanych oczyszczalni – na każde wezwanie Zamawiającego,
 8. zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru wykonanych robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do Zamawiającego przez Wykonawcę tych robót.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa z podziałem na dwa etapy w terminie do dnia 31.07.2019 r.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić przez cały okres trwania robót budowlanych w terminie do dnia 31.07.2019 r.

Ponadto roboty budowlane wykonywane będą w dwóch etapach:

 1. I etap - termin zakończenia nie później niż do dnia 15.10.2018 r. i obejmuje wykonanie 12 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. II etap - termin zakończenia nie później niż do dnia 31.07.2019 r. i obejmuje wykonanie 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 1. Rozliczenie.
  1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane:
 1. fakturą częściową po zakończeniu realizacji etapu I;
 2. fakturą końcową po zakończeniu etapu II robót

w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur wraz częściowym i końcowym protokołem odbioru wykonanych robót z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa (jeśli dotyczy).

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia w okresach miesięcznych w myśl art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 650).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, obejmujące roboty budowlane o wartości minimum 500 000,00 zł brutto, dotyczące inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, a dokładniej budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w;

  1. Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w punkcie 4 treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do zapytania)
  2. Wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik 2 do niniejszego zapytania). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 5-cioletnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacji o sposobie dysponowania tą osobą.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień, potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Uwaga: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

 1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w punkcie 4 treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do zapytania).

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 

 1. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
 1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykaz wykonanych zamówień, polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3. Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert – wymagania podstawowe.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.
 2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika.
 3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
 7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, która winna być zaadresowana na Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:

„Oferta na Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna – etap IV.

Nie otwierać przed 11 czerwca 2018 r. godz. 12:00.”

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 w pok. nr 3 (parter) w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 12:15.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w zaproszeniu do składania ofert, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o niniejsze zaproszenie do składania ofert.
 3. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Oferty oceniane będą według jednego kryterium i wagi (znaczenia):

 

 1. Cena oferty „C” – 100 pkt.

 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta, proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) po przeliczeniu według wzoru:

     Cmin

C = ----- x 100 pkt x 100%

     C bad

 

Gdzie: Cmin – cena oferty z najniższą ceną (zł);

C bad – cena badanej oferty (zł);

100% - waga kryterium „C”.

 

Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Do udzielania wszelkich informacji upoważniona jest Pani Magdalena Andrzejewska – Inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego, inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnie - telefon: 91414 10 35 wew. 64, e-mail: zam_publiczne@chojna.pl.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy zawarte są w załączniku nr 4, który jest integralną częścią Zapytania ofertowego.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty.
 1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:
 1. treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert
 2. została złożona przez podmiot:
 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
 1. Osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

 

 1. Postanowienia końcowe.
 1. O wyborze terminu i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane osób, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniami o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Andrzejewska 04-06-2018 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Andrzejewska 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Andrzejewska 25-06-2018 12:09