Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 18.09.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński

Chojna, dnia 18 września 2020 r.

DIR.6220.4.2020.MK
 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Burmistrz Gminy Chojna działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej: „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 i 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm) zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”.

 

zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze – Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydania decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron
z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust. 3 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że pismem z dnia 15 września 2020 r. (data wpływu 16 września 2020 r.) znak: WONŚ-OŚ.4220.264.2020.JR.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie wyraził opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 11 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 12 sierpnia 2020 r.) znak: SZ.ZZŚ.4.4360.112.2020.TB, wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 13 sierpnia 2020 r.) znak: ZNS.9022.2.1.30.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie także
nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie, Gminy Chojna bip.chojna.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Zgodnie z art. art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. 

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. DIR a/a

 

Oryginał dokumentu do pobrania w załącznikach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 18-09-2020 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Kuflowski 18-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2020 15:23