Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2020 r. znak: DIR.6220.6.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie.

Chojna, dnia 24 września 2020 r.

DIR.6220.6.2020.MK

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Burmistrz Gminy Chojna działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 256 - zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. - zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji),

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 25 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 27 sierpnia 2020 r.) Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji
do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu
od 715 do 1515.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Chojna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz  ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania w tej sprawie decyzji jest Burmistrz Gminny Chojny, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania
na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie
po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał  lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. 

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela -temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy           o udostępnianiu informacji w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie oraz dalsze czynności
w przedmiotowej sprawie zostaną podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie, Gminy Chojna bip.chojna.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Zgodnie z art. art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni
od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. DIR a/a

 

Do wiadomości:

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu

ul. Chełmińska 2

78-600 Wałcz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 24-09-2020 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Kuflowski 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2020 15:27