Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OGŁOSZENIE O NABORZE - Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub pokrewne;
 6. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej (forma zatrudnienia wynikająca z art. 2 Kodeksu pracy),
 7. znajomość przepisów z zakresu ustawy:
 • o samorządzie gminnym,
 • o pracownikach samorządowych,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • o ochronie danych osobowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość pakietu Ms Office (Word, Excel),
 2. umiejętność skutecznej komunikacji i pracy w zespole, precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie, zaangażowanie, punktualność, pracowitość.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przejmowanie nieruchomości do zasobów Gminy Chojna oraz jednostek posiadających osobowość prawną (KOWR w Szczecinie, PKP Szczecin);
 2. prowadzenie spraw związanych z wykupem i zamianą nieruchomości między gminą a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi;
 3. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 1. przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków,
 2. zlecanie wyceny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności oraz współpraca z rzeczoznawcami,
 3. prowadzenie ewidencji przekształcenia użytkowania wieczystego,
 4. współpraca z Sądem Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych,
 1. prowadzenie ewidencji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, w tym prowadzenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
 2. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 1. przejmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków,
 2. zlecanie wycen prawa użytkowania wieczystego i prawa własności, współpraca z rzeczoznawcą,
 3. sporządzanie protokołów uzgodnień,
 4. współpraca z Kancelarią Notarialną,
 1. prowadzenie spraw z zakresu udostępniania nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej i ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej;
 2. sprzedaż nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (poprawa warunków działki przyległej):
 1. przygotowanie nieruchomości do zbycia pod względem prawnym,
 2. zlecanie wycen rzeczoznawcom majątkowym,
 3. przygotowanie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Chojnie,
 4. sporządzanie protokołów uzgodnień.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
 2. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości ora infrastruktur:
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji,
 2. zlecanie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu,
 1. przygotowanie dokumentów spraw zakończonych, w celu przekazania do archiwum zakładowego;
 2. współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy:

 1. Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4,  74-500 Chojna;
 2. biuro mieści się na parterze budynku; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet;
 3. pełny wymiar czasu pracy.

Stanowisko pracy:

 1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, wymagająca umiejętności systematycznego i dokładnego realizowania spraw, sytuacje stresowe, wychodzenie (wyjazdy) w teren.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy* niż 6%

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny (własnoręczny podpis);
 2. życiorys – curriculum vitae (CV);
 3. kwestionariusz osobowy- kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem na druku zamieszczony na stronie http://bip.chojna.pl w zakładce: „Oferty pracy – Dokumenty rekrutacyjne”,
 4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. w przypadku kandydatów chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (wzory do pobrania na stronie http://bip.chojna.pl zakładce: "Oferty pracy - Dokumenty rekrutacyjne"),

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30 października 2020 r. godz. 1515 pod adresem: Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowana wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wykupu, zamiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje
 1. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:
 • aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na pracę na określonym stanowisku.
 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r., poz. 1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy;
 2. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna;
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy, o którym mowa wyżej, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 5. Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie zniszczone.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - nr telefonu 914141035 wew. 37

 

Klauzula informacyjna

dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
  w Chojnie jest Burmistrz Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, tel. 91 414 10 35, e-mail: info@chojna.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@chojna.pl, tel. 91 414 12 95 wew. 53 lub listownie na adres podany w pkt 1.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, na podstawie art. 221 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownika samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie niniejszych danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do cofnięcia zgody,
 7. prawo do przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 19-10-2020 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Adamczyk 19-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 19-10-2020 15:08