Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE Nr 621/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

ZARZĄDZENIE Nr 621/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 2 grudnia 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1057 z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, obejmującego prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
§ 2. Warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania, wymienionego w §1, określone są w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządziła:
Danuta Walusz
Inspektor


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 621/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. poz.1057 z późn.zm) oraz na podstawie uchwały Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza dnia 3 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt w Gminie Chojna w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.”

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania

 1.  Rodzaj zadania (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.; dalej u.pp.w):
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.
 2. Zadanie ,,Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna”;
 3. Termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W terminie realizacji zadania nie uwzględnia się czasu na sporządzenie końcowego sprawozdania – zgodnie z obowiązującym prawem jest to 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 4. Zadanie obejmować będzie obowiązki w szczególności:
 1.  przyjęcie, przetrzymywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Chojna,
 2. dbanie o odpowiednie warunki i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cechy,
 3. wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 4. zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym w szczególności:
 1. podanie środków farmaceutycznych i w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, w porozumieniu i przy współpracy z lekarzem weterynarii,
 2. podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek, zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia,
 3. poddawanie zwierząt zabiegom kastracji i sterylizacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,
 4. zapewnienie opieki lekarza weterynarii w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia zwierzęcia przed zagrożeniem dla jego życia i zdrowia.
 5. prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Chojna w sposób polegający na opisaniu zwierzęcia (rasa, maść wielkość i nr czipu) daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, daty opuszczenia miejsca pobytu wskazanego w powyższej umowie wraz z podaniem przyczyny jego opuszczenia, a w przypadku śmierci zwierzęcia podania daty i przyczyny śmierci z jednoczesnym natychmiastowym zawiadomieniem pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w Chojnie.
 6. poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu ich przez te osoby do miejsca pobytu oraz informowania ich o zasadach opieki nad danym zwierzęciem, o jego potrzebach , nawykach i zwyczajach,
 7. zawieranie na piśmie pod rygorem nieważności umów cywilnoprawnych na podstawie, których osoby określone w punkcie poprzedzającym będą przyjmować zobowiązania do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami w sposób polegający na zabraniu zwierząt przez te osoby do swojego miejsca pobytu, przechowywania tych umów przez okres dwóch lat i prowadzenia ewidencji oraz okazywania umów i ewidencji na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego,
 8. wydawanie zwierząt właścicielom,(po udokumentowaniu, że są właścicielami), Dokumentami o których mowa mogą być: dowód trwałego elektronicznego oznakowania zwierzęcia, książeczka zdrowia itp.,
 9. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt,
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.pp.w):
 1.  Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2021 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości do 144.000,00 zł;
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu;
 3. Poza środkami finansowymi przekazywanymi w ramach dotacji na wsparcie w/w zadania publicznego, Gmina Chojna może ponosić koszty:
 1.  wynikające z tyt. korzystania z terenu, na którym będą zlokalizowane bezdomne zwierzęta,
 2. poddawanie zwierząt zabiegom kastracji i sterylizacji oraz czipowania,
 3. inwestycji oraz remontów (niestanowiących napraw i konserwacji) na terenie działki, na której będzie realizowane zadanie, w miarę posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Chojna.
 1. Koszty realizacji zadań Wykonawca powinien rozliczać wg klasyfikacji księgowej.
 2. Prowadzona księgowość powinna umożliwiać rozliczanie wszystkich zadań osobno i łącznie.
 3. Katalog kosztów, na które dotacja może być przeznaczona w ramach zadania:
 1.  wyżywienie zwierząt,
 2. opiekę weterynaryjną, która powinna obejmować:
 1. wizytowanie w razie potrzeby Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt przez lekarza weterynarii, w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej oraz przybycie na każde wezwanie,
 2. eutanazję ślepych miotów oraz w przypadkach tego wymagających eutanazję osobników dorosłych (zgodnie ze sztuką lekarską),
 3. prowadzenie dokumentacji z każdorazowego pobytu w Tymczasowym Punkcie Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt,
 1. zatrudnienie, w tym wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 2. zakup środków higieny dla pracowników, napojów i posiłków regeneracyjnych zgodnie z kodeksem pracy,
 3. zakup usług zewnętrznych, w tym m.in.: usługi księgowej, usług deratyzacyjnych i dezynfekcyjnych, usługę wywozu nieczystości płynnych, usług konserwacyjnych oraz remontowo – naprawczych,
 4. zakup materiałów, produktów, artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Tymczasowego Punktu, w tym m.in.: zakup artykułów dla zwierząt, zakup środków czyszczących i dezynfekujących, zakup materiałów, narzędzi związanych z naprawami i konserwacją obiektu,
 5. uzupełnianie zużytego wyposażenia,
 6. przekazywanie odpadów powstałych na terenie podmiotom uprawnionym do odbierania i unieszkodliwiania (wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów komunalnych, wywóz zwłok zwierząt padłych w Tymczasowym Punkcie Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt),
 7. zakup środków trwałych (po uzgodnieniu z dotującym), niezbędnych do realizacji zadania.
 1. Dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1.  Zasady przyznawania dotacji (art. 13 ust. 1 pkt 3 u.pp.w):
 1. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Chojna.
 2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w ogłoszonym konkursie.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Burmistrz Gminy Chojna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Burmistrzem Gminy Chojna.
 1. Termin i warunki realizacji zadania (art. 13 ust. 1 pkt 4 u.pp.w):
 1. Zadanie będzie zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W ramach realizacji nadzoru i utrzymania Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt, Wykonawca powierzonego zadania zobowiązany będzie do:
 1. przyjmowania i przetrzymywania pochodzących z terenu Gminy Chojna zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować - nie ma możliwości ustalenia  ich właścicieli,
 2. przyjmowania psów od właścicieli – mieszkańców Gminy Chojna, którzy z przyczyn niezależnych nie mogą sprawować nad nimi dalszej opieki (np. ciężka choroba właściciela),
 3. współpracy z Urzędem Miejskim w zakresie przekazywania karmy społecznym karmicielom kotów wolno żyjących na terenie Gminy Chojna,
 4. przyjmowania zwierząt odebranych czasowo na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Chojna,
 5. sprawowania humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Tymczasowym Punkcie Przetrzymywania Zwierząt, polegającej na zapewnieniu właściwych warunków bytowania i żywienia, w tym między innymi:
 1. odpowiedniego pożywienia,
 2. stałego dostępu do świeżej i zdatnej do picia wody,
 3. pomieszczeń, bud i wybiegów chroniących przed przegrzaniem i wyziębieniem oraz umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała zwierząt,
 4.  suchych i czystych legowisk,
 5. oddzielnego utrzymywania suk od psów (dotyczy osobników niewysterylizowanych),
 6. oddzielnego utrzymywania zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę,
 7. oddzielnego utrzymywania suk ze szczeniętami,
 8. zapewnienie zwierzętom swobody ruchu, w miarę możliwości wyprowadzanie ich na spacery,
 1. zapewnienia odpowiedniej liczby personelu (pracowników, wolontariuszy, członków organizacji) umożliwiającej sprawne funkcjonowanie Punktu (od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 16:00),
 2. zatrudnienia pracowników na okres realizacji zadania tj. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.)
 3. rzetelnego i bieżącego prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 4. prowadzenia ewidencji w zakresie liczby zwierząt poddanych szczepieniom i innym zabiegom weterynaryjnym,
 5. usypiania w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz ślepych miotów zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz prowadzenie w tym zakresie szczegółowej dokumentacji,
 6. prowadzenia w sposób rzetelny ewidencji w zakresie liczby zwierząt przyjmowanych do schroniska, wydawanych do adopcji, oddawanych właścicielom, poddawanym sterylizacji kastracji, liczby zwierząt uśpionych i padłych wraz z informacją o przyczynie uśmiercenia i zgonu zwierzęcia,
 7. prowadzenia programu adopcji zwierząt; przekazywanie  zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnych zapewniać im należyte warunki utrzymania; kontrolowanie warunków bytowych zwierząt przekazywanych do adopcji (możliwe kontrole przed i po adopcji);
 8. poszukiwania dla zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych dotychczasowych oraz nowych właścicieli i opiekunów oraz prowadzenie w tym zakresie współpracy z lokalnymi mediami; prowadzenie rejestru domów tymczasowych,
 9. oddawania zwierząt ich właścicielom,
 10. organizowania i przeprowadzenia akcji edukacyjnych mających na celu:
 1. promowanie adopcji zwierząt ze schroniska,
 2. propagowanie postawy humanitarnego traktowania zwierząt i należytego dbania o nie
 3. zachęcania właścicieli zwierząt do wykonywania szczepień przeciwko chorobom wirusowym oraz przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji, które przyczyniają się do zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych (psów i kotów),
 1. propagowania idei wolontariatu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przekazywania przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie zwłok zwierzęcych oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych powstających na terenie Punktu, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym zakresie,
 3. przekazywania przedsiębiorcy odpadów i innych nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 4. przechowywania i gospodarowania zapasami pożywienia dla zwierząt w sposób zapobiegający ich przeterminowaniu, zniszczeniu np. przez gryzonie lub kradzieży przez osoby trzecie,
 5. założenia i prowadzenia strony internetowej dla Punktu Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt, zawierającej między innymi informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji, zwierzętach zaginionych oraz działaniach i akcjach organizowanych oraz przeprowadzanych przez Tymczasowy Punkt przetrzymywania Zwierząt,
 6. utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie Punktu Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt.
 7. umożliwienia w godzinach otwarcia Punktu Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt, swobodnego wejścia na jego teren przedstawicielom oraz wolontariuszom organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 8. przechowywania dokumentacji realizacji niniejszego zadania w siedzibie Punktu Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt w Chojnie, teren wskazanej działki z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; po zakończeniu konkursu pełna dokumentacja winna zostać przekazana dla nowego pomiotu prowadzącego Punkt Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt.
 1. Warunki i termin składania ofert (art. 13 ust. 1 pkt 4 u.pp.w):
 1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm. ), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Chojna.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 październik 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057) - załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert.
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji świadczący w szczególności o zakresie działalności oferenta i osobach uprawnionych do reprezentacji, tj.:      
 1. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. w przypadku pozostałych oferentów — inne dokumenty właściwe dla oferenta, tj. zaświadczenia, decyzje lub inne świadczące o wpisie do ewidencji;
 3. w przypadku niewpisanych do KRS oferentów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany oferent posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli  i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego oferenta;

(UWAGA: w przypadku gdy oferent jest wpisany do KRS - jest zwolniony z przedkładania dokumentu)

 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
 2. wykaz imienny osób, przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie publiczne wraz z określeniem ich kwalifikacji, doświadczenia.

Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.

 1. Do oferty można dołączyć:
 1. rekomendacje, opinie i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie ochrony zwierząt.
 2. podpisane umowy partnerskie świadczące o współpracy organizacji z innymi podmiotami w zakresie opieki nad zwierzętami, ochrony zwierząt.
 1. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Tymczasowego Przetrzymywania Zwierząt dla bezdomnych zwierząt w roku: 2021” lub drogą pocztową  w terminie do 30 grudnia 2020 r. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta. Decyduje data wpływu.
 2. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 3. Dokumenty powinny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących ( np. wraz z imienną pieczątką osoby /osób podpisujących).
 4. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od …do…”, bądź na każdej ze stron.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisane przez osoby w nim wskazane.
 6. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert (art. 13 ust. 1 pkt 6 u.pp.w):
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. 
 2. Oferty składane są w trybie wspierania, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 1 powołanej na wstępie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w Uchwale Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego  Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r 
 4. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione                            w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegają następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów pod ofertą osoby/osób upoważnionych;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 1. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Chojna.
 2. Ocena merytoryczna wyrażona zostanie punktowo w oparciu o następujące kryteria :
 1. możliwość realizacji zadania publicznego,
 2. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale osób których będzie realizowane zadanie publiczne,
 4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
 5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 6. merytoryczność zadania,w tym: planowana liczba zatrudnionych pracowników objętych zadaniem.
 1.  Zasady punktacji:
 1. kryteria, o których mowa w ust. 8 pkt 1) – 5) zostaną ocenione w skali punktowej 0-5 pkt,
 2. kryterium, o którym mowa w ust.8 pkt 6) , zostanie ocenione w skali 0 -10 pkt,
 1. Zasady oceny ofert:
 1.  ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych,
 2. oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa ( na ostateczną ocenę Komisji składają się zsumowane oceny indywidualne każdego z jej członków, dokonane według zasad, o których mowa w ust.9),
 3. oferty kwalifikujące się do przyznania dotacji powinny jednocześnie :
 1. uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej  65% maksymalnej liczby punktów,
 2. spełnić wymagania formalne,
 1. dotacja zostanie przyznana w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w Dziale II ust.1
 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone  z przyczyn formalnych i nie będą  podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2020 r. o godz. 10,00 w pokoju  nr 13 Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie złożona przynajmniej jedna oferta.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi Gminy Chojna, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego typu w roku ogłaszanego konkursu  i w roku poprzednim oraz wysokości dotacji przekazana na realizację zadań – Nie dotyczy.
 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Chojna zadaniach tego samego typu w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości  przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

w roku 2020 dotacji w wysokości 135.000,00 zł. udzielono: Stowarzyszeniu  PSIJACIELE Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

 1. Postanowienia końcowe
 1. Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem wypowiedzenia w trybie  natychmiastowym umowy do:
 1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Gminy Chojna oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę  Chojna,
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz wszelkiej innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

 Informacje zawarte w raportach powinny w szczególności zawierać dane dotyczące:

 1. kosztów utrzymania obiektu koszty, zakupów materiałów i wyposażenia, kosztów deratyzacji i dezynfekcji, kosztów przeglądów oraz innych danych składających się na wynik finansowy utrzymania schroniska,
 2. kosztów związanych z utrzymaniem i opieką nad zwierzętami (m.in. zakup karmy, zakup akcesoriów dla zwierząt, opieka weterynaryjna, wywóz zwłok zwierząt),
 3. rozliczenia godzin wolontariuszy i członków organizacji (przedłożenie listy obecności tych osób zawierającej datę oraz godziny świadczenia pracy na rzecz schroniska),
 4. informacji o liczbie zwierząt przyjętych, adoptowanych, odebranych przez właścicieli, liczbie zwierząt padłych oraz poddanych eutanazji, ilości wykonanych sterylizacji i kastracji, liczbie wykonanych szczepień, odrobaczeń, odpchleń.
 1.  składanie sprawozdania z udzielonej dotacji, w następującym okresie:
 1. do 30.01.2022r. (sprawozdanie  za okres: 01.01.2021 r. – 31.12.2021r.),
 1. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Chojna.
 2. Podpisanie umowy z wyłonionym podmiotem nastąpi po 1 stycznia 2021 r. lub po uchwaleniu uchwały budżetowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
 3. Załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:
 1.  Załącznik nr 1 – wzór oferty
 2.  Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 03-12-2020 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Walusz 02-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 03-12-2020 16:05