Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.6.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Chojna, dnia 10 grudnia 2020 r.

DIR.6220.6.2020.MR
 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami – dalej kpa),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami – dalej ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego, składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 21/2 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody
w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

  1. pismem nr WONS-OŚ.4220.355.2020.JR z dnia 8 października 2020 r. (data wpływu: 8 października 2020 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. pismem nr ZNS.9022.2.1.37.2020 z dnia 26 października 2020 r. (data wpływu: 26 października 2020 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  3. pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.137.2020.MTW z dnia 1 grudnia 2020 r. (data wpływu: 2 grudnia 2020 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem.

 

Oryginał dokumentu  wraz z klauzulą informacyjną do pobrania w załącznikach w formie skanu PDF

Klauzula informacyjna jest dostępna również pod adresem http://bip.chojna.pl/strony/15350.dhtml

Otrzymują:

  1. Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu
  2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości: zawiadomienie – obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna: http://bip.chojna.pl/strony/menu/8.dhtml, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Graniczna (miejsce lokalizacji inwestycji)
  3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 11-12-2020 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 11-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2020 12:32