Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.8.2020.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna.

Chojna, dnia 28 grudnia 2020 r.

DIR.6220.8.2020.MR
 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami – dalej kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami – dalej ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 95 położonej w obrębie Czartoryja w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

 1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.57.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. (data wpływu: 4 grudnia 2020 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
 2. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.516.2020.AJ z dnia 17 grudnia 2020 r. (data wpływu:
  17 grudnia 2020 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie poniższe warunki:
  1. Ogrodzenie wokół terenu przedsięwzięcia należy wykonać w taki sposób, aby umożliwić migrację małych zwierząt na teren zajęty pod instalację, poprzez pozostawienie przerwy o wysokości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a gruntem.
  2. Pierwsze koszenie roślinności należy wykonać po 15 czerwca. Koszenie we wcześniejszym terminie jest możliwe po przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzania lęgów przez ptaki. W celu umożliwienia opuszczenia terenu inwestycyjnego przez drobną faunę koszenie roślinności należy prowadzić od centralnej części farmy w kierunku jej brzegów.
 3. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.191.2020.AG z dnia 16 grudnia 2020 r. (data wpływu: 17 grudnia 2020 r.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

 

Otrzymują:

 1. PVE 179 Sp. z o. o.,
 2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości: zawiadomienie – obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Czartoryja (miejsce lokalizacji inwestycji)
 3. DIR a/a

 

Oryginał dokumentu do pobrania w załącznikach w formie skanu PDF

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 28-12-2020 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 28-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2020 12:53