Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie nr DIR.6220.5.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięca oraz o ponownym wystąpieniu o opinie do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna

Chojna, dnia 27 maja 2021 r.

DIR.6220.5.2021.MR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 64 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

 

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętym na wniosek Inwestora – Pana Pawła Tarnowskiego,

zawiadamiam strony postępowania

  1. o zmianie dotychczasowego zakresu i nazwy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna na przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,2 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 46/1 położonej w obrębie Stoki w gminie Chojna;
  2. o ponownym wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    w Gryfinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 9) w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.15 – 15.15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 kpa zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zostanie ona załatwiona w terminie do dnia 15 września 2021 r. Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 10 § 1 kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 kpa:

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 28-05-2021 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 28-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2021 14:01