Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wydanej w dniu 14 czerwca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 15 czerwca 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji.

Chojna, dnia 15 czerwca 2021 r.

DIR.6220.1.2021.MR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Chojna w dniu 14 czerwca 2021 r. wydał decyzję nr DIR.6220.1.2021.MR stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu zespołu studni głębinowych na cele rolne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko – Zdrój.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna podane do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Osoby, którym przysługuje status strony, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej 4, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.15 do 15.15.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (91 414 10 35 wew. 69) z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 

Chojna, dnia 14 czerwca 2021 r.

DIR.6220.1.2021.MR

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Pawła Blazera, działającego jako pełnomocnik Vreesfarm Sp. z o. o. oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zespołu studni głębinowych na cele rolne” na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 14 stycznia 2021 r., Pan Paweł Blazer, prowadzący działalność HIDROECO Paweł Blazer, ul. Krzywoustego 51/15, 70-317 Szczecin i działający jako pełnomocnik inwestora, tj. VREESFARM Sp. z o. o., ul. Chojnicka 50, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, wystąpił do Burmistrza Gminy Chojna z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zespołu studni głębinowych na cele rolne”.

Ww. przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na terenie działek nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono dokumenty, wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 ooś.

Biorąc pod uwagę treść art. 75 ust. 4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

W związku z tym, iż największa część terenu inwestycyjnego położona jest na terenie gminy Chojna, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Chojna.

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 8 lutego 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieścił w publicznie dostępnym wykazie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o wpływie ww. wniosku oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

W dniu 8 lutego 2021 r. Burmistrz Gminy Chojna zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego. Zawiadomienie zostało wysłane do pełnomocnika inwestora, właścicieli działek objętych niniejszym postępowaniem oraz (biorąc pod uwagę fakt, że liczba stron postępowania przekraczała 10) zostało podane do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia na stronie Biuletynów Informacji Publicznej Gminy Chojna oraz Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz w pobliżu miejsca planowanej realizacji przedsięwzięcia, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kamienny Jaz i Rosnowo.

Organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 8 lutego 2021 r., na podstawie art. 64 oraz art. 75 ust. 4 ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.9.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.58.2021.EP z dnia 23 lutego 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 23 lutego 2021 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 24 lutego 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 50 kpa w związku z art. 64 ust. 1 pkt 4 ooś, wezwał wnioskodawcę do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 1 marca 2021 r. przekazał pełnomocnikowi inwestora ww. wezwanie, wskazując termin 21 dni (liczonych od dnia otrzymania wezwania) na złożenie stosownych wyjaśnień.

Organ prowadzący postępowanie pismem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 1 marca 2021 r. poinformował również o powyższym strony przedmiotowej sprawy, zawiadamiając jednocześnie, że zgodnie ze wskazaniem Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP, przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona przez organ opiniujący w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Strony zostały także pouczone o przysługującym im prawie do wniesienia ponaglenia. Ww. obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynach Informacji Publicznej Gminy Chojna i Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie i Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kamienny Jaz i Rosnowo.

Wyjaśnienia i uzupełnienia wskazanych kwestii wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 22 marca 2021 r. i zostały przekazane Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z pismem nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 25 marca 2021 r.

Ponadto, w dniu 1 kwietnia 2021 r. pełnomocnik inwestora złożył w Urzędzie Miejskim w Chojnie pismo zawierające dodatkowe uściślenia informacji przesłanych w ww. wyjaśnieniach i uzupełnieniach, które zostały przekazane organowi opiniującemu drogą elektroniczną w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Zawiadomieniem nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 9 kwietnia 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie poinformował, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter niniejszej sprawy nie jest możliwe dotrzymanie ustawowego terminu wydania opinii oraz wyznaczył nowy termin wydania ww. opinii, nie później niż do dnia 10 maja 2021 r. Jednocześnie zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o ww. okolicznościach. Organ prowadzący postępowanie dopełnił powyższego podając do publicznej wiadomości obwieszczenie nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 7 maja 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 10 maja 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr GKOŚ.6220.2.2021.OŚ z dnia 20 kwietnia 2021 r., Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój również wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Gminy Chojna w dniu 13 maja 2021 r. zawiadomił strony postępowania  (poprzez podanie do publicznej wiadomości) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu studni głębinowych. Organ w zawiadomieniu poinformował również o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji, wskazując jednocześnie termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało wysłane do pełnomocnika inwestora i do właścicieli działek oraz podane do wiadomości stronom postępowania w formie publicznego obwieszczenia na stronach Biuletynów Informacji Publicznej Gminy Chojna i Gminy Trzcińsko-Zdrój, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie i Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz w pobliżu miejsca planowanej realizacji przedsięwzięcia, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kamienny Jaz i Rosnowo.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ooś, jej uzasadnienie, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przesądziły następujące kryteria:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu zespołu studni do ujmowania wód podziemnych, składającego się z siedmiu nowo projektowanych studni głębinowych. Do zespołu studni należeć będą również dwie istniejące studnie. Wykonane studnie głębinowe oraz dwie studnie istniejące będą wykorzystywane na cele rolne.

Celem realizacji ww. zespołu studni głębinowych są potrzeby związane z nawadnianiem upraw rolnych na gruntach o powierzchni około 100 ha, przeznaczonych pod produkcję roślinną.

Projektowane otwory studzienne zostaną wykonane do maksymalnej głębokości 95 m. Głębokość poszczególnych studni uzależniona jest od profilu geologicznego warstwy wodonośnej i głębokości jej zalegania pod powierzchnią terenu. Na głębokość otworów studziennych ma również wpływ ukształtowanie i poziom wysokościowy powierzchni terenu w miejscu wykonania poszczególnych studni.

Pojedyncza studnia projektowanego zespołu będzie posiadała maksymalną średnicę do 450 mm.

Wydajność pojedynczej studni wynosić ma około 30 m3/h.

Planowana jest praca jednej lub dwóch studni jednocześnie, natomiast dopuszcza się możliwość jednoczesnej pracy trzech studni. Wyklucza się jednoczesną pracę dwóch sąsiednich studni.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykorzystać dwie istniejące studnie zlokalizowane na działce nr 134/13 położonej w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Istniejąca studnia oznaczona w dokumentacji jako nr 8 została wykonana w 1976 r. na potrzeby Przedsiębiorstwa „SADY”. Studnia ta charakteryzuje się wydajnością określoną na poziomie 36,0 m3/h przy depresji s = 19,5 m i promieniu leja depresji R = 560 m. Druga istniejąca studnia oznaczona jako nr 9 została wykonana w 1965 r. również na potrzeby ww. przedsiębiorstwa. Jej wydajność wynosi około 15,9 m3/h przy depresji s = 33,1 m i promieniu leja depresji R = 580 m.

Zakres przedsięwzięcia realizowany będzie na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój. Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi około 400 ha.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na gruntach rolnych. Sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowią również grunty rolne. Od południa działki inwestycyjne sąsiadują z droga krajową nr 26 (odcinek Chojna – Trzcińsko-Zdrój).

Działka nr 134/19 położona w obrębie Czarnołęka znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne (R) stanowiące jednocześnie strefę ochronną związaną z występowaniem znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko. Pozostałe nieruchomości usytuowane są na terenie, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studnie zostaną zlokalizowane w granicach ww. działek w odległości około 25 m od drogi krajowej nr 26 (wzdłuż odcinka drogi na trasie Chojna-Trzcińsko-Zdrój). Średni rozstaw studni co około 500 m. Takie rozmieszczenie studni ma umożliwić grawitacyjne nawodnienie gruntów ww. działek przeznaczonych na produkcję roślinną. Skłon terenu od miejsca wykonania studni kierowany jest na północ w stronę rzeki Rurzyca. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia związany z wykonaniem siedmiu nowo projektowanych studni głębinowych (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zawiera się w granicach działek, na których zostaną te studnie wykonane. Dla istniejących studni głębinowych (nr 8 i 9), których eksploatację przewiduje się w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, nie określa się zasięgu oddziaływania. Zasięg oddziaływania związany z eksploatacją projektowanego zespołu studni głębinowych oraz studni istniejących wykracza poza teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji definiowany jest zasięgiem leja depresji studni projektowanych i istniejących, którego promień wynosi 580 m dla każdej studni.

Obszar gruntów rolnych objęty projektem nawodnień wynosi około 100 ha. Teoretyczne potrzeby wodne w okresie wzrostu roślin uprawnych wynoszą około 30 mm/m2 (30 litrów na metr kwadratowy) w okresie jednego tygodnia. Stąd w jednym tygodniu na 1 ha upraw potrzebne jest 300000 litrów, tj. 300 m3 (1000 l = 1 m3). Dla całego obszaru równego 100 ha, objętego nawodnieniami potrzeby wodne wynoszą w jednym tygodniu 30000 m3.

Nawodnienia prowadzone będą w okresie wegetacyjnym w sytuacji niedoboru opadów atmosferycznych jako system uzupełniający.

Uwzględniając okres prowadzenia nawodnień od początku kwietnia do końca września, tj. 24 tygodnie (180 dni), potrzeby wodne dla 100 ha gruntów rolnych wynoszą 720 000 m3.

Spodziewana teoretyczna maksymalna wydajność pojedynczej projektowanej studni, jak i udokumentowana wydajność istniejących studni objętych projektem, uwzględniająca lokalne uwarunkowania hydrogeologiczne, wynosić będzie około 30 m3/h.

Nawodnienia prowadzone będą mobilnymi deszczowniami pobierającymi wodę z ujęcia głębinowego.

Wartości charakteryzujące projektowane wielkości poboru wód przedstawiają się następująco:

Qśr godz = 60,00 m3/h

Qśr dobowe = 1.440,00 m3/doba

Qśr roczne = 259.200,00 m3/rok (180 dni)

Wielkość ta stanowi 36% teoretycznych potrzeb wodnych dla obszaru nawodnień równego 100 ha.

Qmax godz = 90,00 m3/h

Qmax dobowe = 2.160,00 m3/doba

Qmax roczne = 388.800,00 m3/rok (180 dni)

Wielkość ta stanowi 54% teoretycznych potrzeb wodnych dla obszaru nawodnień równego 100 ha.

Wyżej przedstawione szacunki związane z projektowanym poborem wód podziemnych dotyczą sytuacji teoretycznej, kiedy pompowanie odbywa się w sposób ciągły przez 24 godziny, 180 dni w roku.

W rzeczywistości ilość poboru wód do nawodnień poprzez zespół studni projektowanych i istniejących będzie silnie uzależniona od sytuacji hydrologicznej, w tym głównie od opadów deszczu, wietrzności i usłonecznienia.

Projektowane nowe studnie wykonane zostaną metodą wiercenia w systemie udarowo-obrotowym z zastosowaniem dwóch kolumn rur o średnicach dostosowanych do średnic projektowanych studni. Nie wyklucza się jednak wykonania wiercenia z zastosowaniem metody płuczkowej o takich samych parametrach rur.

Studnie zostaną obudowane rurami PCV, które są neutralne dla środowiska wodno-gruntowego. Kolumna rur filtracyjnych zostanie zabudowana filtrem siatkowym PCV z rurą nadfiltrową wyprowadzoną do powierzchni terenu. Prognozowana długość części roboczej filtra wynosić będzie około 5,0 m. Ostateczną głębokość wiercenia oraz konstrukcję otworów, w tym dobór filtrów i granulacji obsypki, dokona geolog nadzorujący w czasie wykonywania wiercenia.

Kolumny rur nadfiltrowych na odcinkach występowania osadów słaboprzepuszczalnych zostaną uszczelnione iłem pęczniejącym lub compaktonitem. Jeśli w profilu napotka się utwory przepuszczalne, zostaną one w ich przelocie pomiędzy otworem wiertniczym a kolumną filtracyjną wypełnione czystym piaskiem. Po wykonaniu studni zostaną one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, uniemożliwiając możliwość intencjonalnego zanieczyszczenia wód podziemnych. Głowice studni wyprowadzone zostaną ponad powierzchnię terenu ograniczając możliwość napływu do nich wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze spływu powierzchniowego lub bezpośrednich wód opadowych. Części studni zlokalizowane ponad powierzchnią terenu zostaną zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, np. poprzez wykonanie obudowy z prefabrykowanych kręgów żelbetowych lub innej konstrukcji.

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska.

W trakcie wykonywania studni nie będzie wykorzystywana woda technologiczna związana z koniecznością drążenia otworów studziennych. Wykorzystana zostanie uprzednio przygotowana przez wykonawcę otworów studziennych płuczka wiertnicza na bazie bentonitu. Płuczka przygotowana zostanie w siedzibie wykonawcy i dostarczona do miejsca wykorzystania w szczelnych zbiornikach, w ilości około 1,5 m3. Płuczka wiertnicza wykorzystywana jest w obiegu zamkniętym, tzn. że po wykonaniu pojedynczego otworu płuczka jest odzyskiwana i wykorzystywana przy drążeniu kolejnego otworu. Po zakończeniu realizacji całego zakresu przedsięwzięcia płuczka jest w całości odzyskiwana
i przechowywana w szczelnych zbiornikach do późniejszego wykorzystania przy realizacji innych przedsięwzięć. Bentonit jest skałą osadową powstałą w wyniku przeobrażenia szkliwa wulkanicznego. Posiada silne właściwości absorpcyjne. Jest neutralny dla środowiska wodno-gruntowego.

Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem otworów na poszczególne studnie powstanie urobek i wspomniana powyżej płuczka wiertnicza (kod 010504). Zużyta płuczka ze zwiercinami zostanie odseparowana przez wykonawcę robót wiertniczych i przekazana do przetwarzania uprawnionym podmiotom w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, natomiast nadmiar urobku zostanie rozdysponowany w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Personel firmy wykonującej otwory studzienne, będzie korzystał z wody butelkowanej, przeznaczonej na cele bytowe. Ponadto, obszar realizacji przedsięwzięcia położony jest w niedalekiej odległości od siedziby inwestora, zatem wszystkie potrzeby wodne realizowane będą w miejscu tejże siedziby.

Ekipa budowlana będzie korzystać z przenośnego sanitariatu typu toi-toi, opróżnianego przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu. Będzie to emisja niezorganizowana. Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej z ograniczeniem w godzinach wieczornych. Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Woda z próbnego pompowania będzie odprowadzona na grunty inwestora na odległość minimum około 30,0 m od poszczególnych otworów. Wody opadowe z placu budowy, z uwagi na fakt, że nie będą zanieczyszczone, będą spływały powierzchniowo do gruntu.

Studnie będą obiektami samoobsługowymi, a ich eksploatacja będzie wiązać się z niewielką emisją hałasu z urządzeń służących do poboru wody. Należy jednak zauważyć, że urządzenia te zostaną zainstalowane w obudowach studni, co znacząco zminimalizuje przenikanie hałasu na tereny sąsiednie.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją ścieków, odpadów czy zanieczyszczeń powietrza.

Roślinność terenu inwestycyjnego stanowią uprawy rolne. Na ich części znajduje się sad jabłkowy. W związku z tym nie stanowi on miejsca występowania chronionych gatunków roślin czy siedlisk przyrodniczych. Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi (Google Earth) na działkach inwestycyjnych występują liczne oczka śródpolne. Dane będące w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazują, że stanowią one miejsce występowania herpetofauny (rzekotka drzewna, kumak nizinny, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, grzebiuszka ziemna). Przedłożone zagospodarowanie wskazuje, iż projektowane otwory usytuowane będą w znacznej odległości od śródpolnych zbiorników wodnych, w związku z tym podczas prac realizacyjnych nie nastąpi ingerencja w ich granice. Eksploatacja studni będzie okresowa (od kwietnia do września), a niewykorzystana przez rośliny część wody będzie infiltrowała zasilając wody podziemne. Zdolność odnawiania zasobów wodnych będzie zatem zachowana. W związku z powyższym, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz nie wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności obszaru.

Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów chronionych, przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego powołanego rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 31, poz. 539). Realizacja inwestycji w otulinie nie wpłynie na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe parku usytuowanego ponad 8 km na zachód od granic terenu inwestycyjnego.

Około 800 m na południe od granic terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko – Dębniańska PLB320015, powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r. Nr 25, poz. 113 z późn. zmianami), w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi oraz przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów. W związku z charakterem przedsięwzięcia, jego usytuowaniem na gruntach użytkowanych rolniczo oraz odległością terenu inwestycyjnego od granic obszaru chronionego, realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie zagrozi jej celom ochrony. Nie naruszy również spójności i integralności obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane urządzenia zostaną ulokowane pod powierzchnia terenu, natomiast ponad powierzchnię terenu zostaną wyprowadzone jedynie głowice studni. W związku z tym, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu inwestycyjnego – nadal pozostanie to użytek rolny i tym samym przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na krajobraz.

Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu.

Teren objęty postępowaniem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600023191859 – Rurzyca od źródeł do Kalicy.

Zgodnie z zapisami KIP, zakres rzeczowy projektowanego przedsięwzięcia oraz związane z nim korzystanie z wód podziemnych polegające na ich poborze, nie będą wpływały negatywnie na wody powierzchniowe w zlewni JCWP.

Zarówno realizacja, jak i eksploatacja projektowanych urządzeń wodnych nie jest związana z emisją zanieczyszczeń ani energii do środowiska wodnego, stąd nie istnieje ryzyko ich wpływu na wskaźniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne, określające potencjał ekologiczny wód powierzchniowych w zlewni JCWP oraz wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody.

Dla poboru wody z projektowanych ujęć wykorzystany zostanie poziom międzyglinowy (środkowy i dolny), którego głębokość waha się pomiędzy 40 – 80 m, miąższość 1 – 50 m, a współczynnik filtracji 0,5 – 4 m/h. Warstwa wodonośna, z której odbywać się będzie pobór wód, chroniona jest nakładem utworów słaboprzepuszczalnych o dobrej miąższości, zbudowanym głównie z glin i mułków. Grubość tej warstwy waha się w przedziale od 53 m do 83 m i gwarantuje ochronę przed migracją zanieczyszczeń antropogenicznych z powierzchni terenu.

W celu określenia możliwości zanieczyszczenia warstwy wodonośnej, obliczono czas pionowej migracji wody do warstwy. Obliczony czas przenikania gwarantuje wymaganą ochronę jakości wód ujęcia. Zdolność sorpcyjna mułków i glin działa jak specjalny rodzaj filtra, prowadząc do samooczyszczenia wód podziemnych infiltrujących do ujmowanej warstwy wodonośnej. Także obudowa studni będzie szczelna i zapewni ochronę otworu przed dostawaniem się do niego wód opadowych.

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia wody powierzchniowe nie mają połączenia hydraulicznego z wodami gruntowymi, w warstwie z której projektuje się ujęcia. W takim stanie rzeczy pobór wód podziemnych, w ramach projektowanego przedsięwzięcia, nie będzie powodował negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. Studnie zostaną wykonane poza zasięgiem śródlądowych wód powierzchniowych, zarówno płynących, jak i stojących. Realizowane będą również poza zbiornikami wodnymi. Ich wykonanie w żaden sposób nie będzie wpływało na morfologię koryta cieku istotnego dla JCWP, co również nie będzie miało wpływu na czynniki biologiczne związane z migracją organizmów wodnych i od wód zależnych.

Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie zwiększała ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWP. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia będzie miała wpływ na poprawę warunków wodnych wód powierzchniowych, w tym w szczególności wskaźnika hydrobiologicznego, definiującego stan wód w JCWP, ze względu na zwiększenie zasobności wodnej zlewni, spowodowanej spływem powierzchniowym części wód podziemnych wykorzystanych do nawodnienia.

Teren objęty postępowaniem znajduje się także w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600023.

Zgodnie z treścią KIP wraz z uzupełnieniami, zasoby dyspozycyjne możliwe do zagospodarowania z rozpatrywanej JCWPd wynoszą 278484 m3/d. Wykorzystanie tych zasobów wynosi 5,9%.

Projektowane wielkości poboru przeciętnego w ujęciu dobowym do zasobów dyspozycyjnych JCWPd-23 stanowić będą około 0,52% zasobów dyspozycyjnych JCWPd.

Projektowane wielkości poboru maksymalnego w ujęciu dobowym do zasobów dyspozycyjnych JCWPd-23 stanowić będą około 0,78% zasobów dyspozycyjnych JCWPd.

Ponadto projektowane studnie zlokalizowane będą w regionie bilansowym Rurzyca – Tywa nr 06. Powierzchnia regionu bilansowego wynosi 1090,80 km2. Zasoby dyspozycyjne z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych określono na 141000 m3/d i 5875 m3/h. Moduł zasobów dyspozycyjnych utworów trzeciorzędowych wynosi 68 m3/d*km2 (Dąbrowski S., 1998 – Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Kalicy i Tywy. „Hydroconsult” Sp. z o. o. oddział w Poznaniu).

Projektowane wielkości poboru przeciętnego w ujęciu dobowym do zasobów dyspozycyjnych regionu bilansowego wód podziemnych Rurzyca – Tywa nr 06 stanowić będą około 1,02% zasobów dyspozycyjnych ww. regionu bilansowego.

Projektowane wielkości poboru maksymalnego w ujęciu dobowym do zasobów dyspozycyjnych regionu bilansowego wód podziemnych Rurzyca – Tywa nr 06 stanowić będą około 1,53% zasobów dyspozycyjnych ww. regionu bilansowego.

Uwzględniając powyższe, zarówno wykonanie projektowanych studni, jak i pobór wód podziemnych za ich pośrednictwem oraz za pośrednictwem istniejących studni w wyliczonych ilościach, nie będą wywierać negatywnego wpływu na JCWPd-23. Projektowany maksymalny pobór wód w ujęciu rocznym odbywać się będzie w ilościach stanowiących około 0,78% zasobów dyspozycyjnych JCWPd (zasobów dostępnych do wykorzystania) oraz w ilości wynoszącej około 1,53% zasobów dyspozycyjnych regionu bilansowego wód podziemnych Rurzyca – Tywa nr 06. Wielkość maksymalnego poboru wód nie będzie negatywnie wpływać na cele środowiskowe JCWPd w zakresie utrzymania dobrego stanu ilościowego wód podziemnych. W ramach przedsięwzięcia nie będzie odbywało się wprowadzanie zanieczyszczeń do wód podziemnych. Pobór wody odbywać się będzie przez projektowane studnie, które wykonane zostaną przez specjalistyczne przedsiębiorstwo wiertnicze. Istniejące studnie planowane do wykorzystania w ramach projektowanego przedsięwzięcia są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich, zatem nie występuje ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. W trakcie eksploatacji zespołu studni będą one poddane stałemu nadzorowi. Wykonanie i eksploatacja projektowanych i istniejących studni nie będzie miała negatywnego wpływu na stan chemiczny wód, stąd nie ma ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd-23.

Planowana inwestycja położona jest:

 • poza strefami ochronnymi ujęć wód,
 • poza obszarami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
 • poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który nie charakteryzuje się występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. W miejscu realizacji przedsięwzięcia brak jest również obszarów wodno-błotnych w myśl Konwencji Ramsarskiej o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. Niemniej jednak, w granicach działek nr 260/1 i 202/3 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna występują rozproszone śródpolne oczka wodne i niewielkie obszary podmokłe, zwłaszcza w zachodniej części działki nr 202/3. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza ujściami rzek – najbliższym ciekiem jest rzeka Rurzyca, której koryto znajduje się w odległości około 100 – 300 m od terenu inwestycyjnego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza siedliskami łęgowymi, których występowanie uwarunkowane jest występowaniem wód płynących.

Przedsięwzięcie swym zakresem nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 2431 z późn. zmianami).

Zgodnie z KIP wraz z uzupełnieniami, w ramach projektowanego przedsięwzięcia nie ma możliwości poboru wód powierzchniowych. Obszar realizacji inwestycji położony jest w dolinie rzeki Rurzyca, jednak zasobność wodna rzeki uniemożliwia pobór wód w planowanej ilości w celu spełnienia zamierzonego celu związanego z prowadzeniem upraw rolnych. Rzeka Rurzyca w przekroju miasta Trzcińska-Zdroju charakteryzuje się przepływami maksymalnymi, średnimi i niskimi z wielolecia odpowiednio w wielkości WWQ = 0,57 m3/s, SSQ = 0,13 m3/s, NNQ = 0,014 m3/s. Obszar realizacji przedsięwzięcia, tj. obszar nawodnień do celów rolnych, zlokalizowany jest w dolinie rzeki Rurzyca
na odcinku poniżej wypływu z Jeziora Miejskiego. Taki stan rzeczy wpływa na dodatkowe obniżenie przepływów w rzece poprzez ich wyrównanie wskutek retencji jeziorowej. Uwzględniając w trakcie potencjalnego poboru wód powierzchniowych rzeki Rurzyca konieczność zachowania w jej korycie przepływu nienaruszalnego, odpowiadającego w przybliżeniu wielkości średniej niskiej z wielolecia, tj. w przekroju miasta Trzcińsko-Zdrój SNQ = 0,10 m3/s, przy przepływie średnim SSQ praktycznie nie ma możliwości dokonania poboru wód powierzchniowych, gdyż różnica pomiędzy tymi przepływami charakterystycznymi wynosi około Q = 0,03 m3/s.

Działki objęte inwestycją oddzielone są od koryta rzeki Rurzyca kompleksem działek, do których inwestor nie posiada tytułu prawnego, zatem lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia również stanowi znaczące ograniczenie w poborze wód powierzchniowych.

Również wykorzystanie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w planowanej ilości nie jest możliwe. Czwartorzędowa warstwa wodonośna w rejonie inwestycji ma małą miąższość (około 2,0 – 4,0 m) i niekorzystne parametry hydrogeologiczne. Istniejące studnie, przy podobnej oczekiwanej wydajności, także ujmowały poziom trzeciorzędowy jako pierwszy nadający się do wykorzystania (studnie wg CBDH 3450013 i 3450047). W przypadku, gdy poziom czwartorzędowy okaże się wystarczający do wykorzystania, zostanie on ujęty, a jego parametry zostaną przedstawione w wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że taka sytuacja może mieć miejsce w otworach wykonywanych w części zachodniej obszaru realizacji przedsięwzięcia (projektowane otwory nr 1 – 4).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mają zastosowania zapisy § 20 i § 21 ww. rozporządzenia, dotyczące ograniczeń w zakresie wykonania urządzeń wodnych, ze względu na fakt, że projektowane studnie głębinowe zlokalizowane są poza obszarami określonymi w załącznikach nr 11 i 12 do rozporządzenia.

Pobór wód na potrzeby upraw rolnych wyszczególniony jest jako szósty priorytet w zaspakajaniu potrzeb wodnych, zgodnie z § 6 ust. 1 przywołanego rozporządzenia. W zasięgu oddziaływania projektowanych i istniejących studni głębinowych wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie ma innych ujęć wód o priorytetach wyższych, w związku z czym projektowana inwestycja jest zgodna z ww. przepisem.

Odnosząc się do § 21b ust. 1 ww. rozporządzenia, stwierdza się, że pobór wód podziemnych nie będzie powodował wzrostu zasolenia ujętej warstwy wodonośnej. Zawartość chlorków, wg danych archiwalnych z najbliższych otworów studziennych, w wodzie z poziomu wodonośnego. Z którego planuje się ujęcie wód, wynosi od 20,0 do 23,0 mgCl/dm3. Poziom wodonośny nie posiada łączności hydraulicznej z głębokimi poziomami prowadzącymi wody o wyższym zasoleniu, w związku z czym nie istnieje ryzyko ascenzji wód zasolonych. Poziom wodonośny nie ma kontaktu z zasolonymi wodami powierzchniowymi w tym rejonie, w związku z czym również nie występuje ryzyko ingresji wód o podwyższonym zasoleniu.

Przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione, obszary o znaczeniu historycznym, archeologicznym, kulturowym oraz pomniki przyrody.

Planowana inwestycja posiada charakter lokalny, realizowana będzie wyłącznie w granicach terenu wskazanego przez inwestora, czego wynikiem jest brak transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przewidywane przeprowadzenie prac oraz charakter niniejszego przedsięwzięcia nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest znikome. Nie niesie ze sobą również ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, umożliwiono im czynny udział w każdym etapie postępowania.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria, Burmistrz Gminy Chojna nie stwierdził ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w punkcie 4 pouczenia, następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ooś.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

 

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami).

 

Otrzymują:

 1. Pan Paweł Blazer – pełnomocnik VREESFARM Sp. z o. o.
 2. Skarb Państwa – KOWR Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach
 3. Gmina Trzcińsko-Zdrój
 4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa – przez obwieszczenie
 5. DIR a/a

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. W związku z tym, decyzję otrzymuje:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej

w wysokości  205 zł oraz 17 zł za pełnomocnictwo

 


Załącznik do Decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 czerwca 2021 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięca

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie zespołu studni do ujmowania wód podziemnych, składającego się z siedmiu nowo projektowanych studni głębinowych oraz dwóch studni istniejących. Projektowane otwory studzienne zostaną wykonane do maksymalnej głębokości 95 m. Głębokość poszczególnych studni uzależniona jest od profilu geologicznego warstwy wodonośnej i głębokości jej zalegania pod powierzchnią terenu. Na głębokość otworów studziennych ma wpływ również ukształtowanie i poziom wysokościowy powierzchni terenu w miejscu wykonania poszczególnych studni.

Pojedyncza studnia projektowanego zespołu zostanie wykonana o maksymalnej średnicy do 450 mm i charakteryzować się będzie maksymalnym wydatkiem wynoszącym około 30 m3/h.

Planowana jest praca jednej lub dwóch studni jednocześnie, natomiast dopuszcza się możliwość jednoczesnej pracy trzech studni. Wyklucza się jednoczesną pracę dwóch sąsiednich studni.

Poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące projektowane wielkości poboru wód:

Qśr godzinowe = 60,00 m3/h

Qśr dobowe = 1.440,00 m3/doba

Qśr roczne = 259.200,00 m3/rok (180 dni)

Qmax godzinowe = 90,00 m3/h

Qmax dobowe = 2.160,00 m3/doba

Qmax roczne = 388.800,00 m3/rok (180 dni)

Założenia do projektu otworów studziennych:

Lp.

Wyszczególnienie

Założenia

Otwór 1

Otwór 2

Otwór 3

1

Warstwa wodonośna do ujęcia:

- stratygrafia

- głębokość zalegania

Trzeciorzęd

78,0 – 84,0

Trzeciorzęd

83,0 – 89,0

Trzeciorzęd

78,0 – 84,0

2

Głębokość wiercenia

- projektowana

86 m

91 m

86 m

Zarurowanie otworu:

- liczba kolumn

- średnica kolumn

1

Φ 356 mm

Filtr

- typ

- długość

- średnica

- siatkowy z rur PCV w przelocie 78,0 – 84,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

- siatkowy z rur PCV w przelocie 83,0 – 89,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

- siatkowy z rur PCV w przelocie 78,0 – 84,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

Próbne pompowanie:

- czas trwania pompowania

- ilość stopni pompowania

- obserwacje zwierciadła wody

- 12 godzin

- 3

- obserwacje dostosowane do prędkości opadania lub podnoszenia się zwierciadła wody w otworze

 

Lp.

Wyszczególnienie

Założenia

Otwór 4

Otwór 4

Otwór 6

1

Warstwa wodonośna do ujęcia:

- stratygrafia

- głębokość zalegania

Trzeciorzęd

63,0 – 69,0

Trzeciorzęd

53,0 – 59,0

Trzeciorzęd

63,0 – 69,0

2

Głębokość wiercenia

- projektowana

71 m

61 m

71 m

Zarurowanie otworu:

- liczba kolumn

- średnica kolumn

1

Φ 356 mm

Filtr

- typ

- długość

- średnica

- siatkowy z rur PCV w przelocie 63,0 – 69,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

- siatkowy z rur PCV w przelocie 53,0 – 59,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

- siatkowy z rur PCV w przelocie 63,0 – 69,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

Próbne pompowanie:

- czas trwania pompowania

- ilość stopni pompowania

- obserwacje zwierciadła wody

- 12 godzin

- 3

- obserwacje dostosowane do prędkości opadania lub podnoszenia się zwierciadła wody w otworze

 

Lp.

Wyszczególnienie

Założenia

Otwór 7

1

Warstwa wodonośna do ujęcia:

- stratygrafia

- głębokość zalegania

Trzeciorzęd

53,0 – 59,0

2

Głębokość wiercenia

- projektowana

61 m

 

Zarurowanie otworu:

- liczba kolumn

- średnica kolumn

1

Φ 356 mm

 

Filtr

- typ

- długość

- średnica

- siatkowy z rur PCV w przelocie 53,0 – 59,0 m

- 6,0 m

- 225 mm

 

Próbne pompowanie:

- czas trwania pompowania

- ilość stopni pompowania

- obserwacje zwierciadła wody

- 12 godzin

- 3

- obserwacje dostosowane do prędkości opadania lub podnoszenia się zwierciadła wody w otworze

Celem przedsięwzięcia jest pobór wód podziemnych, umożliwiający prowadzenie nawodnień gruntów rolnych o powierzchni około 100 ha, przeznaczonych pod produkcję roślinną. Nawodnienia prowadzone będą w okresie wegetacyjnym w sytuacji niedoboru opadów atmosferycznych, jako system uzupełniający. Przewiduje się prowadzenie nawodnień od początku kwietnia do końca września. Nawodnienia prowadzone będą mobilnymi deszczowniami, pobierającymi wodę z ujęcia głębinowego.

Zakres przedsięwzięcia realizowany będzie na działkach nr 202/3, 206/1 i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na działkach nr 134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój.

Łączna powierzchnia ogólna działek inwestycyjnych wynosi ponad 400 ha. Z uwagi na rolniczy charakter terenu objętego wnioskiem, nie stanowi on obszaru charakteryzującego się nasyceniem szczególnie cennych wartości przyrodniczych. Biorąc pod uwagę aktualny sposób użytkowania terenu inwestycyjnego – uprawa kukurydzy i sad jabłkowy, brak jest na tym terenie szaty roślinnej budowanej przez gatunki podlegające ochronie.

Działka nr 134/19 położona w obrębie Czarnołęka znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne (R) stanowiące jednocześnie strefę ochronną związaną z występowaniem znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko. Pozostałe nieruchomości usytuowane są na terenie, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studnie zlokalizowane zostaną w granicach ww. działek, wzdłuż drogi krajowej nr 26 (odcinek Chojna – Trzcińsko-Zdrój). Średni rozstaw studni co około 500 m. Takie rozmieszczenie studni umożliwić ma grawitacyjne nawodnienie gruntów ww. działek przeznaczonych pod produkcję roślinną. Skłon terenu od miejsca wykonania studni kierowany jest w stronę rzeki Rurzyca. Poniżej zestawiono lokalizację poszczególnych studni:

Numer studni

Lokalizacja

1

projektowana

działka nr 202/3 obr. Kamienny Jaz w gminie Chojna; otwór projektowany jest w południowej części działki, około 25 m od DK 26 i około 3,8 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

2

projektowana

działka nr 202/3 obr. Kamienny Jaz w gminie Chojna; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 1, około 25 m od DK 26 i około 3,3 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

3

projektowana

działka nr 206/1 obr. Kamienny Jaz w gminie Chojna; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 2, około 25 m od DK 26 i około 2,8 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

4

projektowana

działka nr 208/1 obr. Kamienny Jaz w gminie Chojna; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 3, około 25 m od DK 26 i około 2,3 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

5

projektowana

działka nr 134/19 obr. Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 4, około 25 m od DK 26 i około 1,8 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

6

projektowana

działka nr 134/19 obr. Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 5, około 25 m od DK 26 i około 1,3 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

7

projektowana

działka nr 134/19 obr. Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój; otwór projektowany jest w południowej części działki, 500 m na zachód od otworu nr 6, około 25 m od DK 26 i około 0,8 km od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

8

istniejąca

działka nr 134/13 obr. Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój; istniejący otwór studzienny zlokalizowany jest na wschód w odległości około 450 m od projektowanej studni nr 7 i w odległości około 20 m od istniejącej studni nr 9; od osi DK nr 26 otwór zlokalizowany jest w odległości około 70 m i około 360 m od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

9

istniejąca

działka nr 134/13 obr. Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój; istniejący otwór studzienny zlokalizowany jest na wschód w odległości około 470 m od projektowanej studni nr 7 i w odległości około 20 m od istniejącej studni nr 8; od osi DK nr 26 otwór zlokalizowany jest w odległości około 70 m i około 365 m od pierwszych zabudowań Trzcińska-Zdroju

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na niezabudowanych użytkach gruntowych, składających się
z gruntów ornych zlokalizowanych w otoczeniu innych terenów niezabudowanych o podobnym przeznaczeniu, poza zwartą zabudową miejscowości Trzcińsko – Zdrój. Działki inwestycyjne stanowią zwarty kompleks gruntów ornych i znajdują się w następującym położeniu:

 • od północy znajduje się pas działek o podobnym przeznaczeniu, za którym przepływa rzeka Rurzyca,
 • od wschodu znajdują się również działki o takim samym charakterze oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa,
 • od zachodu znajdują się również działki o takim samym charakterze oraz działki stanowiące fragment większego kompleksu leśnego,
 • od południa teren inwestycyjny graniczy z działkami wchodzącymi w skład drogi krajowej nr 26.

Na terenie działek objętych wnioskiem nie planuje się realizacji innych inwestycji. W sąsiedztwie znajdują się grunty orne, na których prowadzone są uprawy rolne, w związku z tym brak jest możliwości powstania oddziaływania w kontekście skumulowanym.

Zakres prac inwestycyjnych jest bardzo ograniczony, ponieważ wymaga jedynie wykonania otworów studziennych, a następnie montażu poszczególnych elementów projektowanych studni, w związku z tym, na etapie realizacji niezbędne będzie wykorzystanie paliw, m. in. do urządzenia wiertniczego.

Na etapie eksploatacji do nawadniania upraw za pośrednictwem projektowanych studni, niezbędne będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby uruchomienia i pracy pomp głębinowych opuszczonych do otworów studziennych.

Na tym etapie trudno jest określić docelową ilość ww. paliw i energii.

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę do nawodnienia upraw rolnych zostało określone na około 90 m3/h, a jednostkowy pobór każdej ze studni wynosić będzie około 30 m3/h. Jednocześnie będą pracowały maksymalnie 3 studnie z wykluczeniem pracy dwóch sąsiadujących studni, w celu uniknięcia ich wzajemnego oddziaływania. System nawadniania będzie stanowiła mobilna pompa o wydajności do 30 m3/h, zamontowana na samochodzie lub pojeździe rolniczym. Zasilanie pomp odbywać się będzie przez agregaty prądotwórcze, zamontowane na sprzęcie rolnym. Woda ze studni tłoczona będzie do zraszaczy układu deszczowni. Deszczownie również będą stanowić układ mobilny zwijany na bębnie poza okresem wykorzystania.

Dla istniejących studni maksymalne zapotrzebowanie na wodę zostało określone na 30 m3/h z założeniem naprzemiennej eksploatacji studni. W studniach zamontowane zostaną stałe pompy o wydajności nie większej niż 30 m3/h.

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu do środowiska.

Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem otworów na poszczególne studnie powstanie urobek i płuczka wiertnicza (kod 010504). Zużyta płuczka ze zwiercinami zostanie odseparowana przez wykonawcę robót wiertniczych i przekazana do przetwarzania uprawnionym podmiotom w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, natomiast nadmiar urobku zostanie rozdysponowany w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Personel firmy wykonującej otwory studzienne, będzie korzystał z wody butelkowanej, przeznaczonej na cele bytowe. Ponadto, obszar realizacji przedsięwzięcia położony jest w niedalekiej odległości od siedziby inwestora, zatem wszystkie potrzeby wodne realizowane będą w miejscu tejże siedziby.

Ekipa budowlana będzie korzystać z przenośnego sanitariatu typu toi-toi, opróżnianego przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu. Będzie to emisja niezorganizowana. Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej z ograniczeniem w godzinach wieczornych. Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Woda z próbnego pompowania będzie odprowadzona na grunty inwestora na odległość minimum około 30,0 m od poszczególnych otworów. Wody opadowe z placu budowy, z uwagi na fakt, że nie będą zanieczyszczone, będą spływały powierzchniowo do gruntu.

Studnie będą obiektami samoobsługowymi, a ich eksploatacja będzie wiązać się z niewielką emisją hałasu z urządzeń służących do poboru wody. Należy jednak zauważyć, że urządzenia te zostaną zainstalowane w obudowach studni, co znacząco zminimalizuje przenikanie hałasu na tereny sąsiednie.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją ścieków, odpadów czy zanieczyszczeń powietrza.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zagrożonym podtopieniami, osuwiskami, w związku z tym nie przewiduje się konieczności projektowania dodatkowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania ryzyku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Do wystąpienia katastrofy budowlanej w niniejszym przypadku, musiałaby się przyczynić słaba jakość materiałów konstrukcyjnych oraz nieprawidłowe wykonanie poszczególnych elementów inwestycyjnych lub nieuwzględnienie podczas projektowania przedsięwzięcia istniejących w tym rejonie uwarunkowań. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu atestowanych materiałów zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto sam rodzaj inwestycji nie wskazuje na możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej.

Cały proces gospodarowania odpadami na terenie inwestycji w czasie prowadzenia prac budowlanych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zmianami).

Właściwa gospodarka odpadami pozwoli wyeliminować ich negatywny wpływ na środowisko. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Zobowiązany on będzie do ich selektywnego magazynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Czasowe magazynowanie odpadów odbywać się będzie w specjalnie wyznaczonych na ten cel miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Z uwagi na specyficzny charakter planowanych obiektów, odpady mogą powstać w zasadzie jedynie na etapie realizacji prac związanych z wykonaniem poszczególnych otworów studziennych oraz podczas montażu ich obudów i poszczególnych części technicznych studni.

Jak wspominano powyżej, podczas realizacji prac związanych z wykonaniem otworów na poszczególne studnie powstanie urobek i płuczka wiertnicza. Obecnie nie można ostatecznie określić ilości tych odpadów. Zużyta płuczka ze zwiercinami zostanie odseparowana przez wykonawcę robót wiertniczych i przekazana do przetwarzania uprawnionym podmiotom w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, natomiast nadmiar urobku zostanie rozdysponowany w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, projektowane studnie będą obiektami bezobsługowymi w związku z tym nie przewiduje się powstawania odpadów po oddaniu studni do użytkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 15-06-2021 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 15-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 17-06-2021 11:52