Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2021 r. o wydanej w dniu 6 lipca 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2021.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna. Jednocześnie organ prowadzący postępowanie, w dniu 6 lipca 2021 r. udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść ww. decyzji.

Chojna, dnia 6 lipca 2021 r.

DIR.6220.7.2021.MR
 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Chojna w dniu 6 lipca 2021 r. wydał decyzję nr DIR.6220.7.2021.MR stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Gminy Chojna podane do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w Wydziale Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (91 414 10 35 wew. 69) z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.

 


 

Chojna, dnia 6 lipca 2021 r.

DIR.6220.7.2021.MR

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Grzegorza Pawlukowskiego, działającego jako pełnomocnik Gminy Chojna oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna”.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 28 kwietnia 2021 r. i został uzupełniony w dniu 27 maja 2021 r., Pan Grzegorz Pawlukowski, prowadzący działalność mgr inż. Grzegorz Pawlukowski Stradia Design mgr inż. Grzegorz Pawlukowski, [zanonimizowano fragment treści] i działający jako pełnomocnik inwestora, tj. Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono dokumenty, wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 ooś. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Chojna.

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem nr DIR.6220.7.2021.MR z dnia 31 maja 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś, zamieścił w publicznie dostępnym wykazie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o wpływie ww. wniosku oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją.

W dniu 31 maja 2021 r. Burmistrz Gminy Chojna zawiadomił strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego.

Organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem nr DIR.6220.7.2021.MR z dnia 31 maja 2021 r., na podstawie art. 64 ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną nr ZNS.9022.2.1.38.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.278.2021.JR z dnia 11 czerwca 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.123.2021.TB z dnia 11 czerwca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię, zgodnie z którą dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Gminy Chojna w dniu 16 czerwca 2021 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna. Organ w zawiadomieniu poinformował również o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji, wskazując jednocześnie termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ooś, jej uzasadnienie, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia przesądziły następujące kryteria:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej Jelonki na długości około 2,92 km, stanowiącej połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1401Z z drogami leśnymi oraz pełniącej funkcję drogi pożarowej nr 3. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę odcinków dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni wzmocnionej kruszywem wraz z lokalnymi wzmocnieniami drogi płytami w śladach kół. Na odcinku dowiązania do drogi powiatowej zostaną wykonane nawierzchnie z kostki brukowo-kamiennej (długość około 14,6 m). Istniejąca droga powiatowa jest zlokalizowana przy wschodnim krańcu inwestycji.

Przebudowa przedmiotowej drogi umożliwi głównie bezpieczne poruszanie się pojazdów ochrony przeciwpożarowej, transportu związanego z gospodarką leśną oraz okolicznych mieszkańców.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działek nr 529, 530, 407, 531, 411, 417 położonych w obrębie Jelenin w gminie Chojna. Odcinek drogi gminnej objęty inwestycją usytuowany jest w otoczeniu lasu, stanowi dojazd do terenów leśnych oraz do pojedynczej zabudowy znajdującej się w kolonii Jelonki.

Na przedmiotowym terenie nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie trwania prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia, pobierana będzie woda do celów bytowych. Jej ilość będzie związana z liczbą osób zatrudnionych przez firmę wykonawczą.

Podczas realizacji przedsięwzięcia woda do celów technologicznych nie będzie wykorzystywana, ponieważ nie zakłada się wytwarzania i zastosowania betonu.

Dokładne określenie ilości zużytej wody będzie możliwe na etapie rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie prognozuje się je na około 0,5 m3/d. Woda w zależności od potrzeb będzie dostarczana w butelkach/dystrybutorach na wodę, beczkowozach lub z istniejących przyłączy wodociągowych.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę.

Podczas etapu realizacji przedsięwzięcia, ścieki sanitarne będą odprowadzane do bezodpływowych szczelnych toalet (typu Toi-Toi), które będą regularnie opróżniane przez uprawniony podmiot. Ilość ścieków uzależniona będzie od liczby robotników pracujących przy realizacji inwestycji - prognozuje się, że będzie ona wynosić około 0,01 m3/dobę na jednego pracownika. Na terenie budowy zostanie wyznaczone zaplecze socjalne dla pracowników.

W wyniku eksploatacji projektowanej inwestycji nie będą wytwarzane ścieki o charakterze bytowym.

Wody opadowe w trakcie prac budowlanych będą spływały poprzez rowy odwadniające do gruntu w sposób naturalny.

W ramach inwestycji, w celu właściwego odwodnienia jezdni drogi gminnej, zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe zapewniające swobodny spływ wód opadowych w tereny przyległe do pasa drogowego (poprzez wyprofilowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni). Prognozowana wielkość spływu wód opadowych Qmax podczas eksploatacji kształtować się będzie na poziomie max. 23 l/s.

Projektowane przedsięwzięcie na etapie jego realizacji będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w trakcie prac budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń pochodząca ze spalania paliw w pojazdach transportowych oraz w urządzeniach budowlanych. Uciążliwości związane z oddziaływaniem w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będą krótkotrwałe oraz ograniczone wyłącznie do terenu inwestycyjnego. Niemniej jednak, w celu zmniejszenia do minimum emisji gazów i pyłów do powietrza występującej na etapie budowy, inwestor zobowiązał się do ograniczania czasu pracy silników spalinowych, maszyn spalinowych i samochodów na biegu jałowym, uważnego ładowania materiałów sypkich na pojazdy transportowe oraz do przykrywania skrzyń ładunkowych plandekami i ograniczania prędkości jazdy pojazdów w rejonie budowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

W czasie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości w zakresie hałasu, jednak oddziaływanie źródeł emitujących ponadnormatywne dźwięki będzie ograniczone do terenu, na którym będą prowadzone prace i ustanie z chwilą zakończenia prac budowlanych. Ponadto inwestor zobowiązał się do prowadzenia prac budowlanych w miarę możliwości wyłącznie w porze dziennej z ograniczeniem prowadzenia prac w godzinach wieczornych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie wyłącznie z niewielkim ruchem pojazdów przemieszczających się na trasie. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku będzie incydentalne, w dniach wywozu surowca (drewna) realizowanego przez Lasy Państwowe może maksymalnie wynieść 5 – 6 samochodów na dobę, w pozostałych dniach będą to pojedyncze przejazdy związane z dojazdem mieszkańców do jedynej posesji znajdującej się w kolonii Jelonki. W związku z powyższym, etap eksploatacji inwestycji nie wpłynie istotnie na stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.

Na terenie przedsięwzięcia, podczas realizacji inwestycji, powstaną przede wszystkim odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom, posiadającym stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich i zwierząt.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji inwestycji będą niezwłocznie przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Planowana inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na klimat. Teren inwestycji nie jest narażony na powodzie i podtopienia oraz osuwanie się mas ziemi. Wszystkie prace w ramach inwestycji zostaną wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.

Teren inwestycyjny położony jest na terenie otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 78, poz. 1353) dla terenu parku wprowadzone zostały zakazy, które jednak nie odnoszą się do obszaru otuliny.

Przedsięwzięcie realizowane będzie również przy granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jezioro Jeleńskie. Niemniej jednak realizacja planowanej inwestycji przebiegać będzie wyłącznie w pasie istniejącej drogi i nie będzie wiązać się z koniecznością zmiany zagospodarowania terenu poza pasem drogowym.

W celu oszacowania wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, inwestor przeprowadził wizje terenowe terenu inwestycyjnego oraz jego sąsiedztwa.

W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że w obszarze planowanej inwestycji dominuje roślinność leśna stanowiąca drzewostan i runo leśne. Wskazano, że w zakresie obszaru planowanego do przekształcenia w ramach inwestycji zlokalizowana jest jedynie roślinność zielna porastająca pobocza i skarpy drogowe, m. in. babka zwyczajna, mniszek lekarski, przytulia leśna, gwiazdnica pospolita.

W karcie wskazano, że po obydwu stronach drogi rozciągają się lasy, tworzone przez sosnę zwyczajną, buk, dąb, olszę, a także klon, wiąz, lipę i świerk.

Zgodnie z „Waloryzacją przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego” (BKP, 2010) istniejąca droga sąsiaduje z siedliskiem przyrodniczym – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz z siedliskiem 9190 – Kwaśne dąbrowy. Niemniej jednak w przedłożonej dokumentacji wskazano, że w obszarze terenu inwestycyjnego w ramach prowadzonej gospodarki leśnej przeprowadzone zostały prace w wyniku których istniejący drzewostan w obrębie drogi został usunięty w celu pozyskania drewna.

W związku z powyższym, w ramach inwestycji nie będzie zachodzić konieczność wycinki drzew, a pozostałe istniejące w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego drzewa zlokalizowane są poza zasięgiem oddziaływania projektowanej inwestycji. Ponadto inwestor zobowiązał się do zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi pni drzew sąsiadujących z terenem inwestycyjnym, wykonania zaplecza budowy poza obrębem koron drzew, ręcznego prowadzenia prac w obrębie koron drzew.

Zastosowanie powyższych działań minimalizujących pozwala stwierdzić brak znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

W strefach brzegowych lasu stwierdzono bytowanie i przemieszczanie się pomiędzy drzewami typowo leśnych gatunków ptaków, m. in. dzięcioła dużego, kosa, zięby, świergotka drzewnego.

Realizacja inwestycji może wiązać się z czasowym płoszeniem ptaków, niemniej jednak będzie to oddziaływanie krótkotrwałe oraz ograniczone wyłącznie do obszaru pasa drogowego. Ponadto, jak wyżej wskazano, inwestycja nie będzie wiązać się z wycinką drzew, w wyniku czego będą one w dalszym ciągu stanowić siedliska dla ww. gatunków.

Teren objęty postępowaniem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych przejściowych (JCWP) o kodzie RW600023191859 – Rurzyca od źródeł do Kalicy oraz w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600023.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni się do zmian obecnego stanu ww. jednolitych części wód. Nie będzie ono ingerowało w gospodarkę wodną, jego eksploatacja nie jest związana z powstawaniem ścieków bytowych czy technologicznych, a do swojego funkcjonowania nie wymaga zużycia wody. Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody. W związku z czym, projekt nie pogorszy stanu JCWP i JCWPd, ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu wód.

Planowana inwestycja położona jest:

 • poza strefami ochronnymi ujęć wód,
 • poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
 • poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie swym zakresem nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz.U. z 2014 r., poz. 2431 z późn. zmianami).

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione, obszary o znaczeniu historycznym, archeologicznym, kulturowym oraz pomniki przyrody.

Planowana inwestycja posiada charakter lokalny, realizowana będzie wyłącznie w granicach terenu wskazanego przez wnioskodawcę, czego wynikiem jest brak transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przewidywane przeprowadzenie prac oraz charakter niniejszego przedsięwzięcia nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest znikome. Nie niesie ze sobą również ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, umożliwiono im czynny udział w każdym etapie postępowania.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria, Burmistrz Gminy Chojna nie stwierdził ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w punkcie 4 pouczenia, następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ooś.
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

 

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami).

 

Otrzymują:

 1. Pan Grzegorz Pawlukowski – pełnomocnik Gminy Chojna
 2. PGL LP Nadleśnictwo Mieszkowice
 3. Powiat Gryfiński
 4. Skarb Państwa – Starosta Gryfiński
 5. KOWR OT w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach
 6. Zakład Energetyczny
 7. Pan Wiesław Konikowski
 8. Pan Łukasz Kiernicki
 9. DIR a/a

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem. W związku z tym, decyzję otrzymuje:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie

 


 

Załącznik do Decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.7.2021.MR z dnia 6 lipca 2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest Przebudowa drogi gminnej (Jelonki) dz. 529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, gmina Chojna. Inwestorem jest Gmina Chojna z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna.

W ramach planowanej inwestycji zakłada się przebudowę drogi gminnej na działkach nr 529, 530, 407, 531, 411 i 417 położonych w obrębie Jelenin w gminie Chojna, na odcinku o długości około 2,92 km.

Droga ta stanowi połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1401Z z drogami leśnymi oraz pełni funkcję drogi pożarowej nr 3.

Inwestycja jest zlokalizowana w odległości około 1,13 km na północ od miejscowości Brwice.

Na przedmiotowym obszarze nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. jako drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinków dróg gruntowych, których przeprowadzenie umożliwi głównie bezpieczne poruszanie się pojazdów ochrony przeciwpożarowej, transportu związanego z gospodarką leśną oraz okolicznych mieszkańców (na trasie przedmiotowej inwestycji znajduje się zaledwie jedna posesja).

W ramach inwestycji, w miejscu rozjeżdżonego koryta drogi gruntowej, wykonana zostanie nawierzchnia wzmocniona kruszywem wraz z lokalnymi wzmocnieniami płytkami w śladach kół. Dodatkowo, na odcinku dowiązania do drogi powiatowej nr 1401Z (długość odcinka około 14,6 m) wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowo-kamiennej.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego prowadzone były uprzednio prace związane z pozyskaniem drewna w ramach gospodarki leśnej, w wyniku których m. in. usunięty został drzewostan w obrębie istniejącej drogi.

W celu prawidłowego odwodnienia jezdni drogi gminnej zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe, zapewniające swobodny spływ wód opadowych w przyległe tereny leśne.

Głównymi działaniami związanymi z przebudową drogi, planowanymi do podjęcia w ramach inwestycji są:

 • uregulowanie przebiegu istniejącej drogi,
 • wykonanie nawierzchni tłuczniowej z lokalnymi wzmocnieniami z płyt,
 • zrealizowanie odwodnienia powierzchniowego,
 • likwidacja kolizji przebudowywanej drogi z ewentualną istniejącą infrastrukturą techniczną.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne, charakteryzujące przebieg projektowanej drogi:

kategoria drogi

D

długość drogi

około 2,92 km

liczba pasów ruchu

1 pas w obu kierunkach

szerokość jezdni

około 3,50 m

szerokość mijanek

około 3,00 m

szerokość poboczy gruntowych

około 0,75 m

prędkość projektowa

30 km/h

Na obszarze inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest inwestycji, które w wyniku funkcjonowania mogłyby powodować kumulację oddziaływań związanych z wpływem na jakość powietrza, stan klimatu akustycznego, stan i zasób wód oraz na środowisko przyrodnicze, w tym migrację fauny.

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia nie pokrywa się z obszarem oddziaływania innych przedsięwzięć – jego zasięg będzie miał charakter lokalny.

W czasie trwania prac budowlanych, wykorzystywana będzie woda do celów bytowych – jej ilość będzie związana z liczbą osób zatrudnionych przez firmę wykonawczą. Woda używana będzie także do procesów technologicznych (zagęszczanie podłoża, warstw konstrukcyjnych oraz do wbudowania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco). Woda nie będzie wykorzystywana natomiast do celów technologicznych, ponieważ nie zakłada się wytwarzania i zastosowania betonu.

Woda, w zależności od potrzeb, będzie dostarczona:

 • w butelkach/dystrybutorach na wodę,
 • beczkowozami,
 • ewentualnie z istniejących przyłączy wodociągowych.

Dokładne określenie ilości zużytej wody będzie możliwe na etapie rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie prognozuje się je na około 0,5 m3/d.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie się wiązała z zapotrzebowaniem na wodę.

Surowce przewidziane do użycia podczas budowy to m. in. piasek, żwir, kruszywo łamane, pospółka. Do przebudowy drogi zostaną wykorzystane takie surowce jak np.:

 • cement,
 • stal,
 • drewno,
 • tłuczeń kamienny,
 • piasek,
 • kostka brukowo-kamienna,
 • płyta chodnikowa,
 • humus,
 • inne.

Podczas funkcjonowania inwestycji wykorzystywany będzie piasek, niezbędny do utrzymania przejezdności drogi w porze zimowej. Może również nastąpić wykorzystanie surowców i materiałów
w trudnych do oszacowania ilościach, podczas ewentualnych prac naprawczych.

Energia elektryczna, niezbędna przy realizacji przedsięwzięcia, będzie wytwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty prądotwórcze albo pobierana bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej.

Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne określenie ilości paliw i energii, które będą użyte do celów budowlanych, jednak standardowe zużycie dla następujących urządzeń wynosi:

 

Paliwo może być zużywane do pracy urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących materiały budowlane.

Na etapie eksploatacji droga w stanie normalnego funkcjonowania zasadniczo nie będzie wymagała zużycia energii, paliw i wody. Jedyne sytuacje, w których takie zużycie może wystąpić, to naprawy
i remonty, których zakres (a co za tym idzie zużycie paliw, wody, surowców i energii) na obecnym etapie jest niemożliwa do oszacowania.

Projektowane przedsięwzięcie na etapie jego realizacji będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. W trakcie prac budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń pochodząca ze spalania paliw w pojazdach transportowych oraz w urządzeniach budowlanych. Uciążliwości związane z oddziaływaniem w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będą krótkotrwałe oraz ograniczone wyłącznie do terenu inwestycyjnego. Niemniej jednak, w celu zmniejszenia do minimum emisji gazów i pyłów do powietrza występującej na etapie budowy, inwestor zobowiązał się do ograniczania czasu pracy silników spalinowych, maszyn spalinowych i samochodów na biegu jałowym, uważnego ładowania materiałów sypkich na pojazdy transportowe oraz do przykrywania skrzyń ładunkowych plandekami i ograniczania prędkości jazdy pojazdów w rejonie budowy.

koparko – ładowarka

5,5-10 l/h ON

walec wibracyjny do asfaltu

5-8 l/h ON

zagęszczarka

1,8-2,2 l/h ON

agregat spawalniczy

2-3 l/h Pb95

agregat prądotwórczy

1,2-3 l/h Pb95

młot spalinowy

1-2,5 l/h Pb95

piła spalinowa

1-5 l/h Pb95

palnik na propan-butan

2-10 kg/h gazu

pilarka

1-5 kWh

wiertnica

2,6 kWh

wiertarka

0,5-1,5 kWh

 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

W czasie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości w zakresie hałasu, jednak oddziaływanie źródeł emitujących ponadnormatywne dźwięki będzie ograniczone do terenu, na którym będą prowadzone prace i ustanie z chwilą zakończenia prac budowlanych. Ponadto inwestor zobowiązał się do prowadzenia prac budowlanych w miarę możliwości wyłącznie w porze dziennej z ograniczeniem prowadzenia prac w godzinach wieczornych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie wyłącznie z niewielkim ruchem pojazdów przemieszczających się na trasie. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku będzie incydentalne, w dniach wywozu surowca (drewna) realizowanego przez Lasy Państwowe może maksymalnie wynieść 5 – 6 samochodów na dobę, w pozostałych dniach będą to pojedyncze przejazdy związane z dojazdem mieszkańców do jedynej posesji znajdującej się w kolonii Jelonki. W związku z powyższym, etap eksploatacji inwestycji nie wpłynie istotnie na stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie mamy do czynienia z procesem przemysłowym oraz na etapie budowy nie przewiduje się magazynowania substancji niebezpiecznych. Głównym zagrożeniem, mogącym prowadzić do powstania ewentualnej poważnej awarii jest transport, który będzie się odbywał zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji.

Uwzględniając zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza się, że obecnie nie ma podstaw do kwalifikacji przedmiotowej inwestycji do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Inwestycja wiąże się z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego należy uznać, że w wyniku jej realizacji ryzyko wystąpienia awarii ulega zmniejszeniu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane zgodnie z aktualnymi normami, wytycznymi i warunkami technicznymi, co przyczynia się także do minimalizacji możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii budowy, zapewniających najwyższy poziom trwałości obiektów, zapewniony zostanie także odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie rozwiązania i roboty wykonawcze muszą spełniać obowiązujące normy w zakresie wykonawstwa robót drogowych. Przestrzeganie tych zasad przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia katastrofą budowlaną.

Dla planowanej inwestycji, biorąc pod uwagę jej charakter, główne zagrożenie związane z katastrofami naturalnymi dotyczy ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak oblodzenie, roztopy, deszcze, śniegi, opady marznące, zawieje/zamiecie śnieżne, wiatry, burze, mgły.

Dla rozpatrywanego zamierzenia inwestycyjnego zagrożenie związane ze zjawiskiem ekstremalnych warunków pogodowych szacuje się jako niskie.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z mapami PIG Systemy Osłony Przeciwosuwiskowej, nie znajduje się na obszarze zagrożonym osuwiskami. Dodatkowo, zgodnie z mapami ISOK, nie jest usytuowana na terenach szczególnego zagrożenia powodzią.

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały przede wszystkim odpady zaliczane (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W poniższej tabeli zawarto szacunkowe zestawienie ilości odpadów wytwarzanych w czasie prowadzenia robót budowlanych:

Lp.

Rodzaj odpadu (inne niż niebezpieczne)

Kod odpadu

Ilość

[Mg/rok]

1

inne niewymienione odpady

17 01 82

5

2

drewno

17 02 01

1

3

tworzywa sztuczne

17 02 03

1

4

żelazo i stal

17 04 05

2

5

mieszaniny metali

17 04 07

1

6

kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 11

1

7

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

2000

8

zmieszane odpady z budowy i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

228

9

gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (zanieczyszczone olejami mineralnymi)

17 05 03*

~ 0,5

10

niesegregowane zmieszane odpady komunalne

20 03 01

~ 1

Ponadto, w czasie rozbiórek powstaną następujące odpady budowlane:

 • warstwy nawierzchni jezdni wykonanej z żużla, szlaki, gruntu stabilizowanego cementem, gruzu kamiennego i ceglanego,
 • grunt z wykopów.

Materiały i surowce pochodzące z rozbiórek

Ilość odpadów [m3]

wykopy (grunt do ponownego wykorzystania w ilości około 50%; pozostała ilość na odkład z przeznaczeniem na późniejsze wykorzystanie – podane udziały mogą się różnić po przebadaniu przydatności gruntu praz warunków ekonomicznych wynikających z konieczności jego ewentualnego doziarnienia

626

rozbiórka nawierzchnia żużlowa ze szlaką (ilość na odkład z przeznaczeniem na późniejsze wykorzystanie)

45

rozbiórka nawierzchnia z gruntu stabilizowanego cementem (ilość na odkład
z przeznaczeniem na późniejsze wykorzystanie)

300

rozbiórka nawierzchnia z gruzu kamiennego i ceglanego (ilość na odkład z przeznaczeniem na późniejsze wykorzystanie)

185

Do późniejszego zagospodarowania przewiduje się jedynie grunt uzyskany po wykonaniu wykopów niezbędnych do rozbudowy nasypów, w przypadku spełnienia przez niego wymaganych parametrów przewidzianych w projekcie.

Pozostałe odpady wykonawca ma obowiązek wywieźć poza teren inwestycji oraz unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy spełnieniu zasad w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

W czasie normalnej eksploatacji drogi, powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

 • ślady awarii, kolizji lub wypadków - ~ 0,05 Mg/rok, w tym 16 01 03 zużyte opony, 16 01 19 tworzywa sztuczne, 16 01 20 szkło;
 • odpady komunalne, inne - ~ 0,08 Mg/rok, w tym 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Łukasz Podleśny

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 06-07-2021 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 06-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2021 14:09