Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zawiadomienie - obwieszczenie nr DIR.6220.12.2021.MR o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna.

Chojna, dnia 14 lipca 2021 r.

DIR.6220.12.2021.MR

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 907 położonej w obrębie Nawodna w gminie Chojna.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informuję, że:

  1. Postanowieniem nr WONS-OŚ.4220.298.2021.MM z dnia 23 czerwca 2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych:
    1. należy wykonać ogrodzenie farmy pozostawiając co najmniej 20 cm odległość między ogrodzeniem a gruntem,
    2. koszenie terenu farmy w sposób mechaniczny należy wykonywać od środka działki do zewnątrz, pierwsze koszenie realizować 15 czerwca, co znacznie zwiększy szanse na pomyślne wyprowadzenie ewentualnych lęgów gniazdujących ptaków; dopuszcza się koszenie w okresie wcześniejszym, wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu oględzin terenu przez ornitologa i wykluczeniu wyprowadzania lęgów przez ptaki na terenie inwestycyjnym.
  2. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.41.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  3. Pismem nr SZ.ZZŚ.4.4360.129.2021.MTW z dnia 8 lipca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 15-07-2021 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 15-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2021 07:57